Voda a životní prostředí

Zkušenosti společnosti Sweco s vodohospodářskými a ekologickými projekty sahají více než 100 let do minulosti. Jako jeden z vedoucích hráčů v Evropě v této oblasti je společnost Sweco dobře připravena splnit náročné ekologické požadavky budoucnosti. Komplexní odbornost společnosti Sweco pomáhá klientům najít řešení, která jsou optimální z hlediska životního prostředí i zdrojů. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje řešení dodávek vody, čištění odpadních vod, nakládání s pevnými odpady a obnovu stanovišť. Společnost Sweco rovněž zpracovává různé druhy ekologických studií a hodnocení vlivu na životní prostředí.

 • Vodárenství
 • Kanalizace a čištění odpadních vod
 • Hydrotechnika a hydroenergetika, povodňová ochrana
 • Odpadové hospodářství
 • Rekultivace a krajinné inženýrství
 • Ekologické inženýrství
 • Vývoj SW pro vodní hospodářství

Hydrotechnika a hydroenergetika, povodňová ochrana

Obor hydrotechniky zahrnuje široký rozsah činností od přehradního stavitelství přes protipovodňovou ochranu až po říční plavbu nákladní i rekreační a úpravy a revitalizace vodních toků. Sweco Hydroprojekt má dlouholeté a podrobné zkušenosti z projektování řady významných přehrad všech typů, vysokých zemních hrází a v neposlední řadě velkého počtu malých vodních nádrží. Poskytuje řadu služeb v i oboru hydroenergetiky. Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů nabývá v posledních letech stále většího významu. Jedním z nejdůležitějších zdrojů je využití vodní energie. Sweco Hydroprojekt je autorem velkého množství projektů hydroenergetických děl pro domácí i zahraniční investory, pro které připravoval nebo připravuje projektovou dokumentaci velkých částí příslušných hydroenergetických soustav. V současné době je činnost Sweco Hydroprojekt zaměřena na projekty malých vodních elektráren a projekty vodních elektráren v zahraničí.

Protipovodňová ochrana je významným společenským tématem v období posledních let, zejména po průchodu katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002. Sweco hydroprojekt poskytuje komplexní služby v této oblasti od koncepcí systémových opatření v rámci jednotlivých krajů až k samotné realizaci konkrétních staveb.

Specialisté Sweco Hydroprojekt mají dlouhodobé zkušenosti s projektováním protipovodňových zařízení jak v přírodních podmínkách, tak v regulovaných říčních korytech. Při návrhu protipovodňové ochrany preferují přírodě blízká opatření, a aktivně spolupracují se zástupci samosprávy i orgány ochrany životního prostředí při realizaci technických opatření, kdy se snaží minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Protipovodňová ochrana měst obcí a průmyslových podniků

- Plánování v oblasti vod

- Přehrady a hráze, pevné a pohyblivé jezy vč. oprav a rekonstrukcí

- Hydroelektrárny, přečerpávací vodní elektrárny

- Plavební kanály a zařízení na řekách

- Nádrže rybníky

- Úpravy a revitalizace vodních toků

- Tunely a podzemní objekty

- Generely vodních toků a nádrží

/siteassets/images/services/a01_water-supply_570-380.jpg

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy