0 z 0 pro ""

GIS (Geografický Informační Systém)

GIS je systém pro zpracování, analýzu a vizualizaci prostorových dat, jako jsou například mapy, satelitní snímky a informace o geologických vrstvách. Pomocí GIS vytváříme bohaté vizualizace, které nám pomáhají pracovat efektivněji a zkvalitňují výstupy našich projektů.

Co je to GIS?

Geografické informační systémy (GIS) jsou softwarové nástroje pro sběr, zpracování a vizualizaci prostorových dat a informací o poloze. Tyto prostorové informace mohou být různého typu, včetně topografických map, satelitních snímků, klimatických dat, informací o dopravní síti a dalších. Informace lze získávat z jiných podnikových informačních systémů, jako jsou například ERP systémy, nebo terénních čidel. Pomocí GIS lze tato data organizovat a analyzovat, což nám umožňuje objevovat vztahy a vzorce mezi různými typy informací o místě na zemském povrchu. V dnešní době je mnoho GIS dostupných jako webové mapové aplikace, které umožňují uživatelům vizualizovat a analyzovat geografické informace přímo v prohlížeči.

Integrace GIS a BIM

V minulosti byla data GIS a data BIM používána samostatně, ale pro maximální efektivitu je kombinujeme, což nám umožňuje pochopit širší kontext při stavbě budovy. Při plánování stavby nové budovy lze provádět geografické analýzy v raných fázích a kromě těchto analýz lze současně vytvářet několik BIM modelů. Díky geografickým datům a analýzám je možné vidět souvislosti, vzorce a trendy, které by jinak vidět nebyly, což může ušetřit značnou část nákladů a zkvalitnit finální výstup.

Díky integraci GIS a BIM je možné vytvořit tzv. digitální dvojče, což je přesná kopie stroje, budovy nebo i celého města v digitální podobě. Například v oblasti průmyslu může být digitální dvojče využito k plánování a simulaci výrobních procesů, což může zvýšit efektivitu výroby. V oblasti stavebnictví se dá digitální dvojče využít k plánování a návrhu budov a lze tak zefektivnit jejich provoz.

Díky GIS můžeme lépe porozumět přírodním procesům a společenskému vývoji a najít způsoby, jak minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a společnost. To nám umožňuje navrhovat udržitelná řešení, která jsou šetrnější pro naši planetu.

Martin Pavel, zástupce ředitele divize Hydrotechnika, ekologie a odpadové hospodářství

Naše služby v oblasti GIS

Prostorové analýzy

 • prostorové analýzy vektorových i rastrových datových podkladů
 • získávání nových poznatků o korelacích a interakcích složek životního prostředí
 • identifikace a kvantifikace antropogenních vlivů
 • analýzy dopadů změny klimatu na jednotlivé složky hydrologického cyklu.

Digitalizace a integrace s dalšími obory

 • přechod od tradičního 2D projektování k objektovému a informačnímu modelování BIM
 • digitalizace správy budov během celého jejího životního cyklu (facility management – FM)
 • propojování GIS a BIM v oblastech, kde se propojuje terén s budovou nebo řeka s vodním dílem
 • využití IoT technologií pro efektivní řízení, údržbu a poskytování relevantních informací
 • propojování informačních toků mezi GIS, BIM a FM
 • sledování a využívání nejmodernějších trendů a cílů Společnosti 4.0 v oblasti geoinformatiky a stavebnictví

Matematické modelování

 • modelování hydrologických a hydraulických procesů v krajině
 • zpracování srážkoodtokových modelů a stanovení odtokových charakteristik povodí
 • zpracování 1D a 2D modelů proudění vody
 • používání různých modelovacích nástrojů, jako jsou HEC-RAS, HEC-HMS, Erosion 3D, MIKE 2D a další
 • zpracování výstupů modelů do požadovaných mapových výstupů, jako jsou povodňové mapy nebo mapy ohrožení
 • využívání modelů pro pokročilé analýzy ekonomických a sociálních dopadů extrémních hydrologických událostí.

Mapové výstupy

 • vytváření přehledných mapových výstupů zájmového území
 • vytváření mnohastránkových specializovaných atlasů
 • konzistentní a graficky čisté mapové výstupy a kartogramy
 • návrh, vývoj a údržbu specializovaných online mapových aplikací
 • zaměření na oblast životního prostředí a vodohospodářství

Konzultace

 • využívání volně i komerčně dostupných geoprostorových dat
 • rozšiřování dat o relevantní doplňková data, jako jsou demografické statistické údaje, pozemkové údaje, informace z územních plánů a územně analytických podkladů a další specifická data
 • poskytování konzultací při prvotních analýzách stavebních záměrů
 • návrh systémů pro podporu rozhodování na základě geoprostorových dat
 • řešení strategických a koncepčních úloh s přesahem do geoinformatiky životního prostředí a vodního hospodářství

Zpracování dat

 • preprocessing dat pro čisté a konzistentní vstupy
 • postprocessing dat pro srozumitelný reporting
 • pokročilé metody automatizace pomocí skriptovacích a vizuálních programovacích jazyků
 • verifikace, validace a editace datových sad

Naše projekty v oblasti GIS

Strategie přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v České republice Česká republika
Přírodě blízká PPO
Zpracování Plánů dílčích povodí a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem Česká republika, povodí Vltavy a povodí Dunaje
Plány dílčích povodí - dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti GIS?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.