0 z 0 pro ""

 

 

 

Geografický informační systém (GIS)

Geografický informační systém (GIS) je systém, který umožňuje sbírání, správu, analýzu a vizualizaci geografických dat týkajících se zemského povrchu. Tato speciální technologie se stala nepostradatelným nástrojem v mnoha odvětvích, včetně územního plánování, katastru nemovitostí a správy zdrojů dat.

V rámci GIS jsou geografická data získávána z různých zdrojů, včetně družicových snímků, terénních průzkumů a existujících map. Tato data jsou následně uložena, zpracována a analyzována v digitální podobě. Výsledkem je komplexní soubor prostorových informací, který lze vizualizovat a analyzovat prostřednictvím specializovaných GIS aplikací, a to jak na lokálním počítači, tak i prostřednictvím webových prohlížečů.

GIS hraje klíčovou roli v územním plánování a katastru nemovitostí tím, že umožňuje mapování a sledování pozemků a nemovitostí v konkrétním regionu. Tímto způsobem lze lépe řídit územní vývoj a využití půdy.

V současné době získává tento nástroj na významu také v oblasti stavebnictví v návaznosti na koncept BIM  a facility management (FM) a jeho přidanou hodnotu lze využít také v dílčích procesech digitalizace státní správy a samosprávy.

Naše služby

GIS je zásadním nástrojem využívaným v našich službách pro podpůrné datové analýzy i pro finální kartografické vizualizace. Zabýváme se celou oblastí geoinformatiky od přípravy mapových výstupů, přes zpracování dat a matematické modelování až po návrh a vývoj nástrojů implementujících databázová řešení s přesahem do BIM a FM.

Vybrané reference

Strategie přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v České republice Česká republika
Přírodě blízká PPO
Zpracování Plánů dílčích povodí a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem Česká republika, povodí Vltavy a povodí Dunaje
Plány dílčích povodí - dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem

Naše odbornost

Prostorové analýzy

Zpracováváme složité i jednodušší prostorové analýzy vektorových i rastrových datových podkladů za účelem získání nových poznatků o korelacích a interakcích různých složek životního prostředí, včetně identifikace a kvantifikace antropogenních vlivů.

Soustředíme se též na analýzy dopadů změny klimatu na jednotlivé složky hydrologického cyklu.

Zpracování dat

Zpracování dat (dataprocessing) je nutnou součástí jakékoli datové analýzy nebo matematického modelu, ať již ve fázi přípravy konzistentních a čistých datových vstupů (preprocessingu), nebo při finální interpretaci surových dat pro srozumitelný reporting konečnému uživateli (postprocessingu). Tam, kde je to žádoucí, využíváme pro zpracování dat pokročilé metody automatizace pomocí skriptovacích i vizuálních programovacích jazyků (python, R, Dynamo, Model builder, HECRASController API).

Nabízíme služby v oblasti verifikace, validace, tvorby nových a editace stávajících datových sad.

Matematické modelování

Zabýváme se modelováním hydrologických a hydraulických procesů v krajině, zejména zpracováním srážkoodtokových modelů a stanovením odtokových charakteristik povodí nebo zpracováním 1D a 2D modelů proudění vody. Podle typu úlohy a zájmového území využíváme k těmto úkolům různé modelovací nástroje, zejména HEC-RAS, HEC-HMS, Erosion 3D, MIKE 2D a další. Výstupy modelů dále zpracováváme do požadovaných mapových výstupů (například povodňové mapy, mapy ohrožení), nebo je po provázání s dalšími relevantními daty využíváme pro pokročilé analýzy ekonomických a sociálních dopadů extrémních hydrologických událostí.

Mapové výstupy

Ať se jedná o přehlednou situaci zájmového území nebo mnohastránkový úzce specializovaný atlas, soustředíme se na to, aby naše mapové výstupy a kartogramy byly konzistentní a graficky a datově čisté.
Kromě standardních mapových listů a atlasů nabízíme též návrh, vývoj a údržbu specializovaných online mapových aplikací zaměřených na oblast životního prostředí a vodohospodářství.

Konzultace

Při naší práci využíváme volně i komerčně dostupná geoprostorová data z celé oblasti lidské činnosti se zaměřením na oblasti životního prostředí a vodního hospodářství, která umíme dále rozšířit o relevantní doplňková data, jako jsou například demografické statistické údaje, pozemkové údaje, informace z územních plánů a územně analytických podkladů a další specifická data. Na základě těchto zkušeností poskytujeme konzultace při prvotních analýzách stavebních záměrů, návrzích systémů pro podporu rozhodování na základě geoprostorových dat a dalších strategických a koncepčních úlohách s přesahem do geoinformatiky životního prostředí a vodního hospodářství.

GIS / BIM / FM

Trendem moderní doby je digitalizace téměř všech odvětví lidské činnosti. Celá oblast stavebnictví prochází v poslední dekádě významným posunem paradigmatu, kdy se oblast tradičního 2D projektování přesouvá do úrovně objektového a informačního modelování procesem BIM. V návaznosti na tento proces vzniká prostor pro digitalizaci správy budov během celého jejího životního cyklu (facility management – FM). Z logiky věci se GIS a BIM prolíná tam, kde se propojuje terén s budovou nebo řeka s vodním dílem a FM umožňuje v první úrovni efektivní řízení a údržbu stavby nebo objektu a při doplnění relevantních IoT technologií (internet věcí) také poskytování informací, které mohou být zpětně relevantními vstupy pro modelování dopadů na různé činnosti včetně vlivu na životní prostředí v reálném čase. Již dnes se zabýváme problematikou propojování relevantních informačních toků mezi těmito koncepty a v rámci naší odbornosti jdeme s nejmodernějšími trendy v souladu s cíli Společnosti 4.0.

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti GIS?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.