0 z 0 pro ""

Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele

Vnitřek moderní kancelářské budovy

Obchodní podmínky

Verze 1.24

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společností Sweco a.s. (dále jen „Objednatel“) a jinými osobami (dále jen “Dodavatel“) při poskytování plnění Dodavatelem pro Objednatele, kterým je provedení díla nebo obstarání záležitosti (dále jen „Plnění“). Ustanovení VOP platí, pokud si smluvní strany nesjednají jinak ve smlouvě, na jejímž základě Dodavatel poskytuje Plnění (dále jen „Smlouva“).

 

1. Uzavření Smlouvy

1.1.     Objednatel a Dodavatel uzavírají Smlouvu zpravidla tak, že Dodavatel podepíše objednávku vystavenou Objednatelem. Za smluvní strany podepisují Smlouvu osoby oprávněné za smluvní strany jednat.
1.2.     Ve Smlouvě smluvní strany specifikují základní informace o smluvních stranách, předmět Plnění, termín a formu předání Plnění, cenu, popř. další ujednání týkající se Plnění.

2. Podmínky poskytnutí Plnění

2.1.     Je-li Plnění realizované Dodavatelem součástí plnění, které provádí Objednatel pro svého objednatele (dále také jen „finální objednatel“), Objednatel touto objednávkou ve smyslu § 1935 občanského zákoníku pověřuje Dodavatele provedením části plnění, které je Objednatel povinen provést pro finálního objednatele. V této souvislosti Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel má vůči finálnímu objednateli odpovědnost, jako by celé plnění prováděl sám. Na řádném a včasném splnění závazku Dodavatele podle Smlouvy závisí též řádné a včasné splnění závazku Objednatele vůči finálnímu objednateli.

2.2.     Dodavatel bude realizovat Plnění sám a na vlastní odpovědnost, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

2.3.     Dodavatel není oprávněn využít pro Plnění subdodavatele, ledaže obdržel předchozí písemný souhlas Objednatele. Za plnění subdodavatelů odpovídá Dodavatel, jako by plnil sám.

2.4.     Na žádost Objednatele je Dodavatel povinen účastnit se výrobních výborů finálního objednatele.

2.5.     Dodavatel je povinen řídit se při provádění Plnění pokyny Objednatele.

2.6.     Objednatel má právo pozastavit nebo přerušit práce Dodavatele v případě pozastavení nebo přerušení prací finálním objednatelem, ohrožení financování akce nebo z jiných vážných důvodů.

2.7.     Materiál a podklady, potřebné k řádnému provedení Plnění zajistí Dodavatel sám na své náklady, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

2.8.     Nepředává-li se Plnění pouze elektronickou formou, pak Dodavatel předá Plnění v sídle nebo v provozovně Objednatele v dohodnutém počtu výtisků.

2.9.     Pokud se Dodavatel zavázal Objednateli poskytovat Plnění pouze prostřednictvím konkrétních osob, je povinen tak učinit, ledaže změnu těchto osob předem písemně schválil Objednatel. (např. reference v zakázkách, autorské dozory).

2.10.     Dodavatel se zavazuje během poskytování plnění pro Objednatele dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na poskytování plnění pro Objednatele podílejí.

2.11.     Dodavatel se zavazuje při poskytování plnění pro Objednatele zajistit nakládání s odpady a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním plnění v souladu s právními předpisy, omezit prašnost, vibrace a hlučné práce.

2.12.     Dodavatel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné správy zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 2.10 a 2.11, a k němuž došlo při provádění plnění Smlouvy nebo vsouvislosti s ní, a to nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Dodavatele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

3. Požadavky na provádění geodetických prací

3.1.     V případě, že předmětem Plnění je provádění geodetických prací, platí ustanovení tohoto článku VOP.

3.2.     Nedílnou součástí Plnění je výslovné prohlášení Dodavatele, že Plnění (geodetický elaborát) splňuje podmínky uvedené v Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů; § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. V případě nahrazení těchto předpisů předpisy jinými, musí Dodavatel splnit podmínky právních předpisů, platných v době termínu předání díla dle objednávky.

3.3.     Přesnost měření a parametry měřických přístrojů musí odpovídat kódu kvality požadovanému (obvyklému) pro sjednané práce. Kód kvality bude uveden v průvodní (technické) zprávě a bude doložena kopie dokumentu dokladujícího stav měřících zařízení (kalibrační protokol autorizovaného metrologického střediska nebo výsledky ověření jakosti podle ČSN EN ISO 17123/ 2005). Výsledky předávané Objednateli budou potvrzeny razítkem ÚOZI, s oprávněním podle §13 odst. 1 písm. a) a c) zákona 200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení poslední věty předchozího odstavce platí obdobně.

3.4.     Výsledky zeměměřických činností Dodavatel předá Objednateli ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv) a v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Pokud bude měření provedeno v souřadnicovém systému ETRS89, bude transformováno pomocí nového definičního rámce ETRF2000 programem etrf00-jtsk_v1005.exe. Tuto skutečnost je Dodavatel povinen doložit (jako součást technické zprávy).

4. Cenové a platební podmínky

4.1.     Sjednaná cena Plnění zahrnuje veškeré náklady Dodavatele na poskytnutí Plnění dle Smlouvy (vč. cestovních nákladů, licencí apod.). Spočívá-li Plnění v provedení díla, Společně s dílem vymezeným ve Smlouvě jsou v ceně Plnění zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení Dodavatele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

4.2.      Dodavatel nemá nárok na zaplacení zálohy.

4.3.     Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat označení, že se jedná o fakturu, její číslo a den jejího odeslání; IČ, obchodní jméno a sídlo (adresu) Dodavatele a Objednatele; označení banky (kód) a číslo účtu, na které má být placeno; číslo této objednávky; přesné označení fakturovaných prací; den splnění závazku; fakturovanou částku a je-li Dodavatel plátcem daně z přidané hodnoty i veškeré údaje vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Fakturu, ve které tyto údaje nebudou uvedeny správně nebo nebudou uvedeny vůbec, není Objednatel povinen proplatit. Objednatel není rovněž povinen proplatit fakturu, je-li předané Plnění vadné.

4.4.     Není-li uvedeno ve Smlouvě jinak, je splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení, přičemž splatností se rozumí okamžik odepsání příslušné částky z účtu plátce.

4.5.     Je-li Plnění součástí prací, které se Objednatel zavázal provést pro třetí osobu a ke dni splatnosti faktury Dodavatele neobdržel Objednatel od finálního objednatele úhradu Plnění Dodavatele dle Smlouvy, splatnost faktury Dodavatele se automaticky prodlužuje do pátého dne po dni uhrazení ceny Plnění dle Smlouvy finálním objednatelem Objednateli. V případě uplatnění tohoto postupu Objednatel není v prodlení s úhradou faktury až do pátého dne po dni úplného uhrazení Plnění dle Smlouvy finálním objednatelem Objednateli.

4.6.     Dodavatel zašle fakturu na e-mailovou adresu: fakturace@sweco.cz.

4.7.     Právo fakturovat vzniká Dodavateli po poskytnutí Plnění bez vad a nedodělků, o čemž bude sepsán předávací protokol.

5. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

5.1.     Dodavatel odpovídá za to, že Plnění předá Objednateli bez vad. Plnění má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, popř. pokud nesplňuje požadavky pro daný účel užití nebo stanovené platnými právními předpisy a závaznými českými technickými normami.

5.2.     Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Plnění, jejíž délka je stanovena ve Smlouvě.

5.3.     Vady Plnění uplatní Objednatel u Dodavatele písemně, a to bez zbytečného prodlení po zjištění vady. Za písemnou formu se pro tyto účely považuje i emailová komunikace.

5.4.     Vady Plnění budou odstraněny do 10 dní, není-li domluveno smluvními stranami jinak.

5.5.     V případě prodlení Dodavatele s odstraněním oznámené vady, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Dodavatele. Náklady s tím spojené je Dodavatel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

6. Licence

6.1.     Naplňuje-li Plnění znaky autorského díla, Dodavatel poskytuje Objednateli oprávnění dílo užít (licenci).

6.2.     Licence je poskytována jako výhradní, bez množstevního či jiného omezení a pro území celého světa. Objednatel je oprávněn Plnění užívat v celku nebo jeho libovolné části, samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly či jej zařadit jako součást díla souborného a je dle své úvahy oprávněn plnění zpracovávat, upravovat a měnit. Odměna za poskytnutí licence je plně zahrnuta v ceně Plnění.

6.3.     Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci nebo postoupit licenci k užití autorských děl třetí osobě. Objednatel není povinen licenci využít.

6.4.     Dodavatel je povinen vypořádat práva se všemi nositeli práv duševního vlastnictví tak, aby Objednatel byl oprávněn v okamžiku poskytnutí Plnění jej užít bez dalších povinností v rozsahu dle Smlouvy.

7. Ukončení Smlouvy

7.1.     Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy kromě případů stanovených právním předpisem i v následujících případech:

  • Dodavatel je v prodlení s poskytnutím Plnění o déle než 30 dní;
  • vůči Dodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek;
  • Dodavatel vstoupil do likvidace;
  • Dodavatel nebo jeho subdodavatel porušil ustanovení Etického kodexu a relevantních etických směrnic skupiny Sweco, se kterými měl povinnost se seznámit a dodržovat;
  • dojde-li z jakéhokoliv důvodu k ukončení smlouvy mezi Objednatelem a finálním objednatelem, pro kterého je Plnění určeno.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.     Smluvní strany jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání a žádná ze smluvních stran není slabší smluvní stranou.

8.2.     Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se smluvní vztah Objednatele a Dodavatele řídí právem České republiky a příslušný k rozhodování sporů je obecný soud Objednatele.

8.3.     Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat podklady a zpracovaný předmět Plnění v průběhu jeho realizace i po jeho skončení třetí osobě.

8.4.     Dodavatel je oprávněn použít Plnění jako referenci pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

8.5.     Spočívá-li Plnění v provedení díla, vlastnictví k dílu přechází na Objednatele předáním díla.

8.6.     Dodavatel přebírá podle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se ve vztahu k Dodavateli tedy nepoužije. Dále se vylučuje aplikace ustanovení §557 a § 2595 občanského zákoníku.

8.7.     Objednatel dodržuje všechny platné zákony a předpisy, řídí se Etickým kodexem (Code of Conduct, Směrnice proti korupci a úplatkářství) skupiny Sweco, který je zveřejněn na internetové stránce: Etika podnikání – Sweco Czech Republichttps://www.sweco.cz/o-sweco/etika-podnikani/. Dodavatel se zavazuje dodržovat stejné zásady a zajistit jejich dodržování ze strany jeho zaměstnanců a případných subdodavatelů, které je povinen s Etickým kodexem seznámit.

8.8.     Smluvní strany jsou ohledně osobních údajů svých kontaktních osob uvedených ve Smlouvě v postavení samostatných správců. Informační povinnost Objednatele ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, bude plněna Dodavatelem. Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery Objednatele jsou dostupné na internetových stránkách Objednatele https://www.sweco.cz/zpracovani-osobnich-udaju-smluvni-partneri/.

8.9.     Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel zavedl oznamovací systém, kde je možné hlásit domnělá porušení Objednatele v oblasti etiky: https://www.speakupfeedback.eu/web/n7xuxu/cz. Objednatel současně zavedl oznamovací systém na hlášení potenciálně protiprávního jednání, které má znaky přestupku nebo trestného činu nebo porušuje právní předpis či porušuje právní předpis Evropské unie ve vybraných oblastech: https://app.whispero.eu/submit/397433264.

8.10.     VOP mohou být Objednatelem jednostranně měněny. Nové znění i předcházející znění VOP budou zveřejněny na internetové stránce dostupné z internetové adresy: https://www.sweco.cz/vop. Na Smlouvu se vždy aplikují ty VOP, které byly platné ke dni účinnosti Smlouvy.

8.11.     VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.