0 z 0 pro ""

 

 

 

Udržitelné nakládání s odpady

Odpady jsou nevyhnutelným a nežádoucím vedlejším produktem hospodářské činnosti a růstu. Vzhledem k rostoucí celosvětové populaci a globálnímu rozvoji hospodářství, kdy roste spotřeba primárních surovin a životní prostředí je následně neúměrně zatěžováno vznikajícími odpady, je však třeba cílit na to, aby se ve všech fázích životního cyklu výrobků zohledňovalo předcházení vzniku zbytkového odpadu. Tato problematika je na úrovni EU řešena Směrnicí 2008/98/ES o odpadech a následně rozšířena pozměňující směrnicí 2018/851. Ta již zavádí do právní praxe pojmy oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky) a podporuje modely udržitelné výroby a spotřeby, materiálové účinnosti a ekoinovací za účelem přechodu na moderní, konkurenceschopné hospodářství účinně využívající zdroje.

Naše služby

Poskytujeme poradenství v oblasti odpadového hospodářství, zejména v závěrečných stupních oběhu, tedy při recyklaci, energetickém využití a bezpečném uložení odpadu.

Pomoc zákazníkům zahrnuje dlouhodobé plánování systémů nakládání s odpady (sběr, doprava, další využívání nebo recyklování a konečné zneškodnění nevyužitelného zbytku na skládkách nebo ve spalovnách), a to jak na regionální, tak na komunální úrovni.

Zpracovali jsme projektové dokumentace pro řadu velkých zařízení pro sběr, recyklování a skládkování odpadů, včetně uložení, stabilizace a solidifikace nebezpečných odpadů a různých druhů kalů.

Podílíme se na projektu od počátečního plánování, přes fázi návrhu až po přípravu realizační dokumentace pro výstavbu a návrh případné rekultivace.

Vybrané reference

Areál odpadového hospodářství Benátky nad Jizerou – III. etapa rekultivace skládky Benátky nad Jizerou
Rekultivace skládky
Separační dvůr Chrudim Chrudim – Průmyslová zóna
Vizualizace nového separačního dvora v Chrudimi

Naše odbornost

Generely odpadového hospodářství

Poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti odpadového hospodářství pro naše klienty při zpracování strategických dokumentů nakládání s odpady, jako jsou například plány odpadového hospodářství.

Skládkování

Poskytujeme konzultační služby a zpracování projektové dokumentace týkající se výstavby skládek odpadů všech kategorií. Jsme schopni zpracovat všechny stupně projektové dokumentace včetně nezbytného inženýringu a autorského dozoru.

Zabýváme se i doprovodnými objekty pro správné fungování skládky, jako je jímání a nakládání s průsakovými vodami, jímání skládkového plynu apod.

Řešíme i uzavření a rekultivace skládek, včetně jejich tvarování, výstavby provozní komunikace na tělese skládky, dostavby systému odplynění atd. Jsme zpracovatelem ČSN v oblasti skládkování odpadů a všechny vydávané projektové dokumentace jsou v souladu s těmito normami.

Stabilizace a solidifikace

Poskytujeme konzultační služby a zpracování všech stupňů projektové dokumentace návrhu solidifikačních linek včetně nezbytného inženýringu a autorského dozoru.

Na návrhu linky vždy spolupracujeme s technology a linka je navržena podle toho, jaké druhy nebezpečných odpadů se v ní budou zpracovávat.

Spalování

Při termické degradaci odpadů se zaměřujeme na kaly čistíren odpadních vod. V souladu s trendem maximálního využívání energetického obsahu kalů se zaměřujeme na spalování, pyrolýzu, popř. zplyňování usušených, anaerobně stabilizovaných kalů.

Recyklace a kompostování

Poskytujeme komplexní služby v oblasti znovuvyužití materiálů, recyklace, kompostování a energetického využití zbytkových materiálů (odpadů). Pro obce, města, výrobní podniky a další klienty zpracováváme a navrhujeme technická řešení dle legislativních požadavků s cílem zefektivnit nastavený systém nakládání s odpady a vhodným způsobem optimalizovat předcházení vzniku odpadu.

Zajišťujeme přípravu všech stupňů projektové dokumentace pro:

•    recyklační centra neboli sběrné dvory pro zajištění kvalitní separace odpadů
•    třídící linky dle specifických materiálů – plasty, papír, stavební odpad
•    kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu
•    automatické nebo poloautomatické třídící linky komunálního odpadu

Cirkulární ekonomika

V soulady se současnými trendy v oblasti odpadového hospodářství se soustředíme i na přípravy analýz odpadových toků a odpadových skenů a další aspekty cirkulární ekonomiky.

Přečtěte si více o našich službách v oblasti oběhového hospodářství v sekci Cirkulární ekonomika.

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti udržitelného nakládání s odpady?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.