0 z 0 pro ""

Česká republika

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Projekt se zabývá analýzou současného stavu krajiny v České republice ve vztahu k problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí s následným návrhem souborů vhodných přírodě blízkých opatření na vodních tocích a nivách, včetně opatření v ploše povodí na zemědělské a lesní půdě.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření návrhů přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření jako podkladu pro plánování v oblasti vod, územní plánování, projekty pozemkových úprav, oblastní plány rozvoje lesa a další plánovací agendy, zlepšení stávajících systémů protipovodňové ochrany území a jejich doplnění o prvky lokální ochrany a efektivní opatření protierozní ochrany půdy v ploše povodí a integrace zájmů a některých úkolů resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí do komplexního celostátního projektu infrastrukturní povahy.

Informace o projektu

Místo
Česká republika
Období
2014 – 2015
Klient
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Obor
Strategie v oblasti životního prostředí
Služby
Studie proveditelnosti
Partner
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
VRV a.s., Wastech a.s., Sindlar a.s.
Investiční náklady
330 mld. Kč
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 11 Udržitelná města a obce, Cíl 13 Klimatická opatření
Přírodní krajina severních Čech
Přírodní krajina na okraji Šumavy

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.