0 z 0 pro ""

1. Úvod

Společnost Sweco („Sweco a.s.“ (Česká republika), „my“, „nás“ nebo „naše“) zpracovává vaše osobní údaje, když s námi komunikujete v různých kontextech. Správcem pro zpracování popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů je subjekt skupiny Sweco, který vám toto oznámení o ochraně osobních údajů poskytl.

Respektujeme vaše soukromí a chráníme osobní údaje, které o vás zpracováváme. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s požadavky stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“)[1] a dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme podle vlastního uvážení kdykoli aktualizovat (viz datum poslední aktualizace tohoto oznámení na konci). Pokud dojde k podstatným změnám, oznámíme to na těchto webových stránkách předtím, než změna vstoupí v platnost.

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se pojem „zpracování“ používá pro všechny činnosti týkající se vašich osobních údajů, včetně např. shromažďování, manipulace, ukládání, sdílení, přístupu, používání, přenosu a likvidace vašich osobních údajů. Pojem „osobní údaje“ označuje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Toto oznámení si můžete přečíst jako (i) návštěvník webových stránek, (ii) zástupce nebo zaměstnanec dodavatele, (iii) zástupce nebo zaměstnanec klienta, (iv) uchazeč o zaměstnání, (v) potenciální kontakt s klientem, (vi) úředník nebo zaměstnanec vlády, veřejného orgánu nebo mezinárodní organizace. Aby pro vás bylo toto oznámení relevantnější, je rozděleno do částí s konkrétními informacemi týkajícími se různých rolí, které můžete mít při zpracování vašich osobních údajů.

2. Návštěvníci webových stránek

2.1 Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Údaje shromažďujeme přímo od vás nebo z vašich zařízení, které vygenerujete při návštěvě našich webových stránek.

2.2 Účely zpracování vašich osobních údajů

2.2.1 Údržba, ochrana a rozvoj webových stránek

Při prohlížení webových stránek zpracováváme vaši IP adresu a řetězec user agent prohlížeče, abychom pomohli odhalit spam. Kromě toho mohou být vaše osobní údaje zpracovávány za účelem správy a zlepšování těchto webových stránek, pro naši interní evidenci a statistickou analýzu. Vylepšujeme prostředí webu pomocí Microsoft Clarity, abychom viděli, jak náš web používáte. Další informace o způsobu, jakým jsou soubory cookie a sledování používány na našich webových stránkách, naleznete v našem prohlášení o souborech cookie nebo v části Správa možností souhlasu.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         IP adresa

·         Řetězec user agent (UA) prohlížeče

Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu zajistit, aby naše webové stránky byly průběžně udržovány a aktualizovány a chráněny proti škodlivým útokům.

Souhlas. Osobní údaje, které jsou shromažďovány pro jiné účely než pro náš oprávněný zájem, budou shromažďovány pouze s vaším souhlasem.

2.2.2 Komunikovat s vámi a reagovat na vaše dotazy nebo zpětnou vazbu

Pokud vám nabízíme možnost komunikovat s námi prostřednictvím dotazů nebo zpětné vazby týkající se našich služeb a našeho podnikání, zpracováváme vaše osobní údaje, pokud nám zašlete dotaz, komentář, zpětnou vazbu nebo jinou zprávu. Účelem zpracování je možnost s vámi komunikovat.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Název

·         E-mailová adresa

·         Adresa (pokud je potřebná pro komunikaci)

·         Telefonní číslo (pokud jste ho poskytli)

·         Veškeré informace obsažené ve vaší zprávě.

Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné k naplnění našeho oprávněného zájmu komunikovat s návštěvníky našich webových stránek, např. za účelem rozvoje našeho podnikání.

2.2.3 Zřizování, uplatňování a obhajoba právních nároků

Pro účely určení, uplatnění a obhajoby právních nároků (například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace.Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na určení, výkon nebo obhajobu právního nároku, například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením.

2.2.4 Zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našich newsletterů, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat newslettery.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informaceOprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu poskytovat vám požadované informační bulletiny a zviditelňovat naši činnost. Vzhledem k tomu, že toto zpracování je omezeno na to, co je nezbytné pro splnění vaší žádosti, a že se z odběru můžete kdykoli odhlásit, dospěli jsme k závěru, že náš oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů převažuje nad vaším zájmem, aby vaše osobní údaje nebyly pro tyto účely zpracovávány.

2.3 S kým sdílíme vaše osobní údaje?

2.3.1 Obecné

Pokud je to nezbytné k dosažení cílů stanovených v tomto oddíle 2, sdílíme vaše osobní údaje s jinými subjekty, orgány nebo aktéry. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje budeme bez ohledu na postavení příjemců sdílet pouze s pověřenými subjekty a pouze v nezbytném rozsahu.

2.3.2 Zpracovatelé údajů jednající naším jménem

Abychom mohli plnit účely zpracování vašich osobních údajů a provozovat naši činnost, předáváme osobní údaje externím stranám, jako jsou poskytovatelé služeb třetích stran, které jsme si najali, a dalším partnerům. Tyto externí strany budou vystupovat jako naši zpracovatelé údajů a mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny, nikoli pro své vlastní účely. V případě zpracování osobních údajů, které tyto externí strany provádějí naším jménem, jsme správcem údajů my. Účely námi prováděných činností zpracování jsou uvedeny v oddíle 2.2.

2.3.3 Příjemci, kteří působí jako správci údajů

Kategorie příjemců uvedené v následující tabulce budou zpracovávat osobní údaje jako správci údajů, tj. tito příjemci budou určovat účely a prostředky zpracování bez naší účasti.

PříjemciÚčelPrávní základ
·         Soudy a rozhodčí soudy

·         Orgány veřejné správy

·         Externí poradci

·         Protistrany

Za účelem uplatnění, prokázání nebo obhajoby právních nároků, viz oddíl 2.2.3.K naplnění našeho oprávněného zájmu na správu a obhajobu právních nároků, např. v souvislosti se sporem.

2.4 Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely popsané v tomto dokumentu. Například při zpracování vašich osobních údajů za účelem údržby webových stránek anonymizujeme vaše údaje, jakmile to bude prakticky možné, a poté použijeme anonymizované údaje pro další vývoj webových stránek. Pokud jde o naši komunikaci s vámi, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou to bude relevantní v závislosti na důvodu naší komunikace, a pokud jde o naše poskytování newsletterů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, dokud se z odběru newsletterů neodhlásíte.

3. Dodavatelé (včetně zástupců, subdodavatelů, dodavatelů, poskytovatelů služeb, konzultantů a jiných protistran) zástupce nebo zaměstnanec

3.1 Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám vy nebo příslušný dodavatel, kterého zastupujete, poskytli v rámci našeho obchodního vztahu s dodavatelem.

3.2 Účely zpracování vašich osobních údajů

3.2.1 Správa dodavatelských vztahů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány, protože máme oprávněný zájem na správě vztahů s našimi dodavateli a na řízení celkové spolupráce a každodenních činností týkajících se např. objednávek produktů a služeb.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         Údaje o totožnosti

Oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu, kterým je správa našich dodavatelských vztahů a usnadnění např. každodenní komunikace.

3.2.2 Komunikace s vámi

V rámci našeho obchodního vztahu zpracováváme vaše osobní údaje při komunikaci prostřednictvím různých kanálů. Účelem zpracování je možnost komunikovat s vámi v rámci dodavatelského vztahu.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         Údaje o totožnosti

·         Veškeré informace obsažené v naší komunikaci s vámi

Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na komunikaci s našimi dodavateli v rámci obchodního vztahu.

3.2.3 KYC a další kontroly minulosti

Pokud dodavatel vstoupí do obchodního vztahu se společností Sweco, můžeme zpracovávat osobní údaje týkající se osob ve vedoucí pozici dodavatele za účelem provedení kontroly KYC nebo jiných prověrek. Takové kontroly jsou součástí našich standardních postupů při získávání dodavatelů.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Údaje o totožnosti

·         Kontaktní informace

·         Kopie průkazu totožnosti

·         Finanční informace, např. informace získané z prověřování minulosti.

Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné k naplnění našeho oprávněného zájmu na dodržování našeho Kodexu chování.

3.2.4 Prověřování sankcí

Společnost Sweco může před uzavřením obchodního vztahu provést kontrolu sankcí, aby se ujistila, že společnost Sweco nevstupuje do obchodního vztahu s nikým, na koho se vztahují sankce EU nebo OSN.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Údaje o totožnosti

·         Kontaktní informace

·         Potenciální údaje získané z prověřování sankcí, které mohou zahrnovat údaje o trestné činnosti.

Právní povinnost. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění našich právních povinností.

Zpracování údajů o trestné činnosti se v takovém případě provádí na základě naší zákonné povinnosti tyto údaje zpracovávat.

Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na dodržování našeho Kodexu chování.

3.2.5 Zřizování, uplatňování a obhajoba právních nároků

Pro účely určení, uplatnění a obhajoby právních nároků (například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace.Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na určení, výkon nebo obhajobu právního nároku, například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením.

3.2.6 Sdílení informací s orgány veřejné správy a mezinárodními organizacemi a provádění interních šetření v případě podezření na porušení zákona

Vaše údaje můžeme zpracovávat pro účely podávání nabídek nebo účasti na projektech, do kterých jsou zapojeny orgány veřejné moci a/nebo mezinárodní organizace, a pro spolupráci s těmito orgány veřejné moci a mezinárodními organizacemi za účelem prevence a potírání trestné činnosti, porušování smluv a jiných deliktů. Při plnění tohoto cíle může být nezbytné předat určité nezbytné údaje orgánům veřejné moci nebo mezinárodním organizacím za účelem jejich zákonného vyšetřování a řízení. Takové předávání bude výjimečné a rozsah předávaných údajů bude omezen na to, co je nezbytné pro vedení příslušného vyšetřování nebo řízení. Vaše údaje můžeme zpracovávat také pro účely provádění interních šetření v případě podezření na porušení platných právních předpisů.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace.Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné k naplnění našeho oprávněného zájmu na podávání nabídek nebo účasti v projektech, jakož i k plnění našich zákonných povinností (včetně smluvních závazků) a našeho širšího oprávněného zájmu spolupracovat s orgány veřejné moci nebo mezinárodními organizacemi a poskytovat jim nezbytné údaje pro jejich zákonná šetření a řízení.

Zpracování je rovněž nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na provádění interních šetření v případě podezření na porušení předpisů, abychom se ujistili, že dodržujeme platné zákony.

3.3 S kým sdílíme vaše osobní údaje?

3.3.1 Obecné

Pokud je to nezbytné k dosažení cílů stanovených v tomto oddíle. Sdílíme vaše osobní údaje s jinými subjekty, orgány, aktéry nebo mezinárodními organizacemi. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje budeme bez ohledu na postavení příjemců sdílet pouze s pověřenými subjekty a pouze v nezbytném rozsahu.

3.3.2 Zpracovatelé údajů jednající naším jménem

Abychom mohli plnit účely zpracování vašich osobních údajů a provozovat naši činnost, předáváme osobní údaje externím stranám, jako jsou poskytovatelé služeb třetích stran, které jsme si najali, a dalším partnerům. Tyto externí strany budou vystupovat jako naši zpracovatelé údajů a mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny, nikoli pro své vlastní účely. V případě zpracování osobních údajů, které tyto externí strany provádějí naším jménem, jsme správcem údajů my. Účely námi prováděných činností zpracování jsou uvedeny v oddíle 3.2.

3.3.3 Příjemci, kteří působí jako správci údajů

Kategorie příjemců uvedené v tabulce níže budou zpracovávat osobní údaje jako správci údajů, tj. tito příjemci budou určovat účely a prostředky zpracování bez naší účasti.

PříjemciÚčelPrávní základ
·         Soudy a rozhodčí soudy

·         Orgány veřejné správy

·         Externí poradci

·         Protistrany

·         Mezinárodní organizace

Za účelem uplatnění, prokázání nebo obhajoby právních nároků (viz oddíl 3.2.2.), zajistit dodržování právních předpisů a našich smluvních závazků.K naplnění našeho oprávněného zájmu na správu a obhajobu právních nároků, např. v souvislosti se sporem.

K naplnění našeho oprávněného zájmu, abychom mohli plnit naše smluvní závazky vyplývající z uzavřených smluv, a našeho širšího oprávněného zájmu spolupracovat s orgány veřejné moci nebo mezinárodními organizacemi a poskytovat jim údaje nezbytné pro jejich zákonná vyšetřování a řízení.

·         KlientiSpráva vztahu s klientem, viz oddíl 4.2.1.K naplnění našeho oprávněného zájmu při správě vztahu s klientem, např. abychom mohli komunikovat s klientem a poskytovat mu naše služby.
·         Mezinárodní organizaceUmožnit mezinárodní organizaci vést vyšetřování nebo řízení a plnit její zákonné a mezinárodněprávní povinnosti.Splnění oprávněného zájmu třetí strany (mezinárodní organizace), aby mohla vést vyšetřování nebo řízení a dosáhnout svých cílů, jakož i splnit své zákonné a mezinárodněprávní povinnosti.

3.4 Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná pro účely popsané v tomto dokumentu, což je obecně po dobu, kdy jste zástupcem našeho dodavatele, nebo po dobu, kdy máme se společností, kterou zastupujete, trvalý obchodní vztah. Při provádění kontrol KYC a prověrek vymažeme veškeré osobní údaje co nejdříve po vyhodnocení výsledku. Pokud jde o prověřování z důvodu sankcí nebo jiných zákonných povinností, budeme osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou k tomu existuje zákonná povinnost.

4. Zástupce klienta nebo zaměstnanec

4.1 Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám vy nebo klient, kterého zastupujete, poskytli v rámci našeho obchodního vztahu s klientem.

4.2 Účely zpracování vašich osobních údajů

4.2.1 Správa vztahů s klienty

Vaše osobní údaje budou zpracovávány, protože máme oprávněný zájem na správě vztahu s našimi klienty a na tom, abychom mohli řídit celkovou spolupráci a každodenní činnosti nezbytné pro poskytování našich produktů a služeb.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         Údaje o totožnosti

 

 

Oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu, kterým je správa vztahů s klienty a usnadnění např. každodenní komunikace.

4.2.2 Poskytování podpůrných služeb

Budeme zpracovávat kontaktní údaje týkající se kontaktních osob zastupujících naše klienty, kteří se na nás obrátí s žádostí o podporu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány, protože máme oprávněný zájem na poskytování podpory našim klientům a umožnění využívání našich služeb.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         Údaje o totožnosti

 

Oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu, kterým je poskytování podpůrných služeb našim klientům.

4.2.3 Prověřování sankcí

Společnost Sweco může před uzavřením obchodního vztahu provést kontrolu sankcí, aby se ujistila, že společnost Sweco nevstupuje do obchodního vztahu s nikým, na koho se vztahují sankce EU nebo OSN.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Údaje o totožnosti

·         Kontaktní informace

·         Potenciální údaje získané z prověřování sankcí, které mohou zahrnovat údaje o trestné činnosti.

Právní povinnost. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění našich právních povinností.

Zpracování údajů o trestné činnosti se v takovém případě provádí na základě naší zákonné povinnosti tyto údaje zpracovávat.

Oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu, kterým je dodržování našeho Kodexu chování.

4.2.4 Zřizování, uplatňování a obhajoba právních nároků

Pro účely určení, uplatnění a obhajoby právních nároků (například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace.Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na určení, výkon nebo obhajobu právního nároku, například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením.

4.2.5 Sdílení informací s orgány veřejné správy a mezinárodními organizacemi a provádění interních šetření v případě podezření na porušení zákona

Vaše údaje můžeme zpracovávat pro účely podávání nabídek nebo účasti na projektech, do kterých jsou zapojeny orgány veřejné moci a/nebo mezinárodní organizace, a pro spolupráci s těmito orgány veřejné moci a mezinárodními organizacemi za účelem prevence a potírání trestné činnosti, porušování smluv a jiných porušení. Při plnění tohoto cíle může být nezbytné předat určité nezbytné údaje orgánům veřejné moci nebo mezinárodním organizacím za účelem jejich zákonného vyšetřování a řízení. Takové předávání bude výjimečné a rozsah předávaných údajů bude omezen na to, co je nezbytné pro vedení příslušného vyšetřování nebo řízení. Vaše údaje můžeme zpracovávat také pro účely provádění interních šetření v případě podezření na porušení platných právních předpisů.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace a veškeré informace uvedené v naší komunikaci s vámi.Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné k naplnění našeho oprávněného zájmu na podávání nabídek nebo účasti v projektech, jakož i k plnění našich zákonných povinností (včetně smluvních závazků) a našeho širšího oprávněného zájmu spolupracovat s orgány veřejné moci nebo mezinárodními organizacemi a poskytovat jim nezbytné údaje pro jejich zákonná šetření a řízení.

Zpracování je rovněž nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na provádění interních šetření v případě podezření na porušení předpisů, abychom se ujistili, že dodržujeme platné zákony.

4.3 S kým sdílíme vaše osobní údaje?
4.3.1 Zveřejňování a předávání osobních údajů

Pokud je to nezbytné k dosažení cílů stanovených v oddíle 4, sdílíme vaše osobní údaje s dalšími subjekty, orgány, aktéry nebo mezinárodními organizacemi. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje budeme bez ohledu na postavení příjemců sdílet pouze s pověřenými subjekty a pouze v nezbytném rozsahu.

4.3.2 Zpracovatelé údajů jednající naším jménem

Abychom mohli plnit účely zpracování vašich osobních údajů a provozovat naši činnost, předáváme osobní údaje externím stranám, jako jsou poskytovatelé služeb třetích stran, které jsme si najali, a dalším partnerům. Tyto externí strany budou vystupovat jako naši zpracovatelé údajů a mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny, nikoli pro své vlastní účely. V případě zpracování osobních údajů, které tyto externí strany provádějí naším jménem, jsme správcem údajů my. Účely námi prováděných činností zpracování jsou uvedeny v oddíle 4.2.

4.3.3 Příjemci, kteří působí jako správci údajů

Kategorie příjemců uvedené v tabulce níže budou zpracovávat osobní údaje jako správci údajů, tj. tito příjemci budou určovat účely a prostředky zpracování bez naší účasti.

PříjemciÚčelPrávní základ
·         Soudy a rozhodčí soudy

·         Orgány veřejné správy

·         Externí poradci

·         Protistrany

·         Mezinárodní organizace

Za účelem uplatnění, prokázání nebo obhajoby právních nároků (viz oddíl 4.2.3.), zajistit dodržování právních předpisů a našich smluvních závazků.K naplnění našeho oprávněného zájmu na správu a obhajobu právních nároků, např. v souvislosti se sporem.

K naplnění našeho oprávněného zájmu, abychom mohli plnit naše smluvní závazky vyplývající z uzavřených smluv, a našeho širšího oprávněného zájmu spolupracovat s orgány veřejné moci nebo mezinárodními organizacemi a poskytovat jim údaje nezbytné pro jejich zákonná vyšetřování a řízení.

·         Mezinárodní organizaceUmožnit mezinárodní organizaci vést vyšetřování nebo řízení a plnit její zákonné nebo mezinárodněprávní povinnosti.Splnění oprávněného zájmu třetí strany (mezinárodní organizace), aby mohla vést vyšetřování nebo řízení a dosáhnout svých cílů, jakož i splnit své zákonné nebo mezinárodněprávní povinnosti.

4.4 Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná pro účely popsané v tomto dokumentu, což je obecně po dobu, kdy jste zástupcem našeho klienta, nebo po dobu, kdy máme se společností, kterou zastupujete, trvalý obchodní vztah. S ohledem na sankční prověrky nebo jiné zákonné povinnosti budeme osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou k tomu existuje zákonná povinnost.

5. Nábor zaměstnanců

5.1 Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme z těchto zdrojů:

  • Vámi poskytnuté osobní údaje, když se ucházíte o některou z našich pozic, např. životopis a motivační dopis.
  • veřejně dostupné zdroje, např. při prověřování.
  • externí náboráři, kteří se podíleli na náboru a kteří nám o vás poskytli informace.

5.2 Účely zpracování vašich osobních údajů

5.2.1 Řízení náborového procesu

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rámci obecného řízení náborového procesu. Činnosti zpracování zahrnuté do tohoto procesu jsou např. shromažďování vašich osobních údajů, posuzování životopisů a motivačních dopisů, vedení pohovorů, hodnocení vás jako kandidáta a komunikace s vámi v rámci náborového procesu.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         CV

·         Průvodní dopis

·         Interní poznámky související s hodnocením vaší osoby jako kandidáta.

Oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k uspokojení našeho oprávněného zájmu na provádění náborového procesu, abychom zajistili zaměstnání nejvhodnějších kandidátů.

5.2.2 Proces hodnocení uchazečů o zaměstnání

V rámci náboru provádíme proces hodnocení potenciálních zaměstnanců. Ten může zahrnovat prověřování minulosti, včetně prověřování trestní minulosti, pokud to vnitrostátní právní předpisy umožňují. Součástí hodnotícího procesu může být také prověřování aktivit na sociálních sítích a dalších stop na internetu.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Údaje o totožnosti

·         Kontaktní údaje

·         Údaje o dovednostech

·         Aktivity na sociálních sítích a internetu

Oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na provádění prověrek, abychom zajistili zaměstnávání vhodných kandidátů.

Nebudeme zpracovávat žádné údaje o trestné činnosti. Jakékoli prověřování trestní minulosti bude podléhat manuálnímu procesu.

5.2.3 Uzavření pracovní smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souvislosti s uzavřením pracovní smlouvy s vámi, např. při získávání referencí. Vaše osobní údaje budou zpracovávány také v pracovní smlouvě, kterou s vámi uzavřeme, a při zahájení nástupního procesu. Noví zaměstnanci obdrží podrobnější interní informace o ochraně osobních údajů při nástupu do zaměstnání.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         Organizační informace, jako je zaměstnavatelská společnost, pracovní status, provozní oddělení, geografické umístění, nákladové středisko, organizace, místo výkonu práce.

·         Plat

·         Údaje o výhodách

·         Odkazy

Dohoda. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli přijmout opatření před uzavřením smlouvy (pracovní smlouvy) s vámi.

5.2.4 Databáze kandidátů

Pokud nezískáte pracovní místo, o které jste se ucházeli, můžeme mít stále zájem uchovávat vaše osobní údaje, abychom vás mohli kontaktovat v případě budoucích volných pracovních míst, která odpovídají vašemu profilu. Vaše osobní údaje budeme pro tento účel uchovávat pouze v případě, že se zpracováním souhlasíte.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         CV

·         Průvodní dopis

Souhlas. Vaše osobní údaje budeme uchovávat v databázi uchazečů pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas. Pokud chcete zůstat v databázi uchazečů zapsáni i nadále, budeme vás každoročně žádat o obnovení souhlasu.

5.2.5 Zřizování, uplatňování a obhajoba právních nároků

Pro účely určení, uplatnění a obhajoby právních nároků (například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace.Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na určení, výkon nebo obhajobu právního nároku, například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením.

5.2.6 Plnění zákonných povinností

Kromě zákonných povinností v oblasti zaměstnanosti budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely plnění zákonných povinností souvisejících s kontrolou pracovních povolení, včetně uchovávání související dokumentace.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Údaje o totožnosti

·         Dokumentace k pracovnímu povolení

Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností.

5.3 S kým sdílíme vaše osobní údaje?

5.3.1 Obecné

Pokud je to nezbytné k dosažení cílů stanovených v tomto oddíle, sdílíme vaše osobní údaje s jinými subjekty, orgány nebo aktéry. Kategorie příjemců uvedené v oddíle 5.3.2 budou zpracovávat osobní údaje naším jménem jako zpracovatelé údajů (tj. tyto subjekty budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny). Kategorie příjemců uvedené v oddíle 5.3.3 budou zpracovávat osobní údaje jako správci údajů, tj. tito příjemci budou určovat účely a prostředky zpracování bez naší účasti. Upozorňujeme však, že bez ohledu na postavení příjemců budeme vaše osobní údaje sdílet pouze s pověřenými subjekty a pouze v nezbytném rozsahu.

5.3.2 Zpracovatelé údajů jednající naším jménem

Abychom mohli plnit účely zpracování vašich osobních údajů a provozovat naši činnost, předáváme osobní údaje externím stranám, jako jsou poskytovatelé služeb třetích stran, které jsme si najali, a dalším partnerům. Tyto externí strany budou vystupovat jako naši zpracovatelé údajů a mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny, nikoli pro své vlastní účely. V případě zpracování osobních údajů, které tyto externí strany provádějí naším jménem, jsme správcem údajů my. Účely námi prováděných činností zpracování jsou uvedeny v oddíle 5.

5.3.3 Příjemci, kteří působí jako správci údajů

PříjemciÚčelPrávní základ
·         Soudy a rozhodčí soudy

·         Orgány veřejné správy

·         Externí poradci

·         Protistrany

Za účelem uplatnění, prokázání nebo obhajoby právních nároků, viz oddíl 5.2.5.Naplnění našeho oprávněného zájmu na správu a obhajobu právních nároků, např. v souvislosti se sporem.
·         Externí náborářiŘízení a usnadňování náborového procesu, viz oddíl 5.2.1.Naplnění našeho oprávněného zájmu zajistit, aby náborový proces probíhal co nejefektivněji a abychom mohli zaměstnat ty nejlepší kandidáty.
·         Externí společnosti zabývající se prověřováním pozadíProvádění prověřování, viz oddíl 5.2.2.Splnění našeho oprávněného zájmu na provedení prověrky před přijetím do zaměstnání, abychom zajistili, že zaměstnáme vhodné kandidáty.
·         Referenční osobyZískání referencí před rozhodnutím o uzavření pracovní smlouvy, viz oddíl 5.2.3.nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy s vámi.

5.4 Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely popsané v tomto dokumentu, což je zpravidla po dobu, po kterou jste v náborovém procesu. Pokud však nezískáte práci, o kterou jste se ucházeli, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou můžete podat právní nárok související s odmítnutím vaší žádosti. Pokud s tím budete souhlasit, můžeme vaše údaje uchovávat v naší databázi uchazečů pro budoucí výběrová řízení. V takovém případě budou vaše údaje uchovávány po dobu až jednoho roku po ukončení náborového procesu.

5.5 Podrobnější informace

Podrobnější informace o tom, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno v konkrétním procesu náboru nebo náboru zaměstnanců, naleznete v informacích dostupných prostřednictvím místního kanálu pro nábor zaměstnanců.

6. Kontakt na potenciální klienty

6.1 Jak shromažďujeme vaše údaje?

Zpracovávané údaje, které jste nám poskytli vy nebo jiný zástupce potenciálního zákazníka, shromažďujeme v rámci našeho procesu vyhodnocování potenciálních klientů a komunikace s nimi.

6.2 Účely zpracování vašich osobních údajů

6.2.1 Správa a řízení potenciálních klientů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem řízení a správy celkového procesu oslovování a vyhodnocování potenciálních klientů.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         Údaje o totožnosti

Oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu, kterým je správa a řízení potenciálních klientů.

6.2.2 Marketingová komunikace

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem marketingu našich služeb pro vaši organizaci. Máte možnost se z naší marketingové komunikace kdykoli odhlásit, v takovém případě komunikaci ukončíme.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

 

 

Oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu, kterým je správa a řízení potenciálních klientů.

6.2.3 Zřizování, uplatňování a obhajoba právních nároků

Pro účely určení, uplatnění a obhajoby právních nároků (například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace.

 

Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na určení, výkon nebo obhajobu právního nároku, například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením.

6.2.4 Sdílení informací s orgány veřejné správy a mezinárodními organizacemi a provádění interních šetření v případě podezření na porušení zákona

Vaše údaje můžeme zpracovávat pro účely podávání nabídek nebo účasti na projektech, do kterých jsou zapojeny orgány veřejné moci a/nebo mezinárodní organizace, pro spolupráci s těmito orgány veřejné moci a mezinárodními organizacemi za účelem prevence a potírání trestné činnosti, porušování smluv a jiných porušení. Při plnění tohoto cíle může být nezbytné předat určité nezbytné údaje orgánům veřejné moci nebo mezinárodním organizacím za účelem jejich zákonného vyšetřování a řízení. Takové předávání bude výjimečné a rozsah předávaných údajů bude omezen na to, co je nezbytné pro vedení příslušného vyšetřování nebo řízení. Vaše údaje můžeme zpracovávat také pro účely provádění interních šetření v případě podezření na porušení platných právních předpisů.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace a veškeré informace uvedené v naší komunikaci s vámi.

 

Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné k naplnění našeho oprávněného zájmu na podávání nabídek nebo účasti v projektech, jakož i k plnění našich zákonných povinností (včetně smluvních závazků) a našeho širšího oprávněného zájmu spolupracovat s orgány veřejné moci nebo mezinárodními organizacemi a poskytovat jim nezbytné údaje pro jejich zákonná šetření a řízení.

Zpracování je rovněž nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na provádění interních šetření v případě podezření na porušení předpisů, abychom se ujistili, že dodržujeme platné zákony.

6.3 S kým sdílíme vaše osobní údaje?

6.3.1 Obecné

Pokud je to nezbytné k dosažení cílů stanovených v tomto oddíle, sdílíme vaše osobní údaje s jinými subjekty, orgány, aktéry nebo mezinárodními organizacemi. Kategorie příjemců uvedené v oddíle 6.3.2 budou zpracovávat osobní údaje naším jménem jako zpracovatelé údajů (tj. tyto subjekty budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny). Kategorie příjemců uvedené v oddíle 6.3.3 budou zpracovávat osobní údaje jako správci údajů, tj. tito příjemci budou určovat účely a prostředky zpracování bez naší účasti. Upozorňujeme však, že bez ohledu na postavení příjemců budeme vaše osobní údaje sdílet pouze s pověřenými subjekty a pouze v nezbytném rozsahu.

6.3.2 Zpracovatelé údajů jednající naším jménem

Abychom mohli plnit účely zpracování vašich osobních údajů a provozovat naši činnost, předáváme osobní údaje externím stranám, jako jsou poskytovatelé služeb třetích stran, které jsme si najali, a dalším partnerům. Tyto externí strany budou vystupovat jako naši zpracovatelé údajů a mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny, nikoli pro své vlastní účely. V případě zpracování osobních údajů, které tyto externí strany provádějí naším jménem, jsme správcem údajů my. Účely námi prováděných činností zpracování jsou uvedeny v tomto oddíle 6.

6.3.3 Příjemci, kteří působí jako správci údajů

PříjemciÚčelPrávní základ
·         Soudy a rozhodčí soudy

·         Orgány veřejné správy

·         Mezinárodní organizace

·         Externí poradci

·         Protistrany

Za účelem uplatnění, prokázání nebo obhajoby právních nároků (viz oddíl 6.2.1.), zajistit dodržování právních předpisů a našich smluvních závazků.K naplnění našeho oprávněného zájmu na správu a obhajobu právních nároků, např. v souvislosti se sporem.

K naplnění našeho oprávněného zájmu, abychom mohli plnit naše smluvní závazky vyplývající z uzavřených smluv, a našeho širšího oprávněného zájmu spolupracovat s orgány veřejné moci nebo mezinárodními organizacemi a poskytovat jim údaje nezbytné pro jejich zákonná vyšetřování a řízení.

·         Mezinárodní organizaceUmožnit mezinárodní organizaci vést vyšetřování nebo řízení a plnit její zákonné a mezinárodněprávní povinnosti.Splnění oprávněného zájmu třetí strany (mezinárodní organizace), která chce vést vyšetřování nebo řízení a dosáhnout svých cílů, jakož i splnit své zákonné a mezinárodněprávní povinnosti.

6.4 Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely popsané v tomto dokumentu, což je zpravidla po dobu, kdy s vámi budeme v kontaktu ohledně potenciálního obchodního vztahu, nebo pokud se rozhodnete z komunikace odhlásit. Obecně platí, že vaše údaje nebudeme uchovávat déle než jeden rok od poslední komunikace, pokud jsme se společností, kterou zastupujete, neuzavřeli obchodní vztah.

7. Úředníci nebo zaměstnanci vlády, veřejných orgánů nebo mezinárodních organizací

7.1 Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám vy nebo příslušná vláda, orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizace, kterou zastupujete, poskytli v rámci našeho profesního, obchodního nebo veřejnoprávního vztahu.

7.2 Účely zpracování vašich osobních údajů

7.2.1 Správa profesních, obchodních nebo veřejnoprávních vztahů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány, protože máme oprávněný zájem spravovat profesní, obchodní nebo veřejnoprávní vztah se subjektem, který zastupujete, a být schopni řídit celkovou spolupráci a každodenní činnosti týkající se např. našich projektů, které veřejný orgán nebo organizace, kterou zastupujete, financuje, spolufinancuje nebo se na nich jinak podílí.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         Údaje o totožnosti

Oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k uspokojení našeho oprávněného zájmu, kterým je možnost spravovat naše profesní, obchodní nebo veřejnoprávní vztahy se subjektem, který zastupujete, a usnadnit např. každodenní komunikaci.

7.2.2 Komunikovat s vámi

V rámci profesního, obchodního nebo veřejnoprávního vztahu se subjektem, který zastupujete, budeme zpracovávat vaše osobní údaje při komunikaci prostřednictvím různých kanálů. Účelem zpracování je možnost komunikovat s vámi v rámci našeho vztahu.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Kontaktní informace

·         Údaje o totožnosti

·         Veškeré informace obsažené v naší komunikaci s vámi

Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na komunikaci s našimi dodavateli v rámci našeho obchodního vztahu.

7.2.3 Zřizování, uplatňování a obhajoba právních nároků

Pro účely určení, uplatnění a obhajoby právních nároků (například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace.

 

Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na určení, výkon nebo obhajobu právního nároku, například v souvislosti se sporem nebo soudním řízením.

7.2.4 Sdílení informací s orgány veřejné správy a mezinárodními organizacemi a provádění interních šetření v případě podezření na porušení zákona

Vaše údaje můžeme zpracovávat pro účely podávání nabídek nebo účasti na projektech, do kterých jsou zapojeny orgány veřejné moci a/nebo mezinárodní organizace, a pro spolupráci s těmito orgány veřejné moci a mezinárodními organizacemi za účelem prevence a potírání trestné činnosti, porušování smluv a jiných deliktů. Při plnění tohoto cíle může být nezbytné předat určité nezbytné údaje orgánům veřejné moci nebo mezinárodním organizacím za účelem jejich zákonného vyšetřování a řízení. Takové předávání bude výjimečné a rozsah předávaných údajů bude omezen na to, co je nezbytné pro vedení příslušného vyšetřování nebo řízení. Vaše údaje můžeme zpracovávat také pro účely provádění interních šetření v případě podezření na porušení platných právních předpisů.

Kategorie osobních údajůPrávní základ
·         Všechny výše uvedené informace.Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné k naplnění našeho oprávněného zájmu na podávání nabídek nebo účasti v projektech, jakož i k plnění našich zákonných povinností (včetně smluvních závazků) a našeho širšího oprávněného zájmu spolupracovat s orgány veřejné moci nebo mezinárodními organizacemi a poskytovat jim nezbytné údaje pro jejich zákonná šetření a řízení.

Zpracování je rovněž nezbytné pro naplnění našeho oprávněného zájmu na provádění interních šetření v případě podezření na porušení předpisů, abychom se ujistili, že dodržujeme platné zákony.

7.3 S kým sdílíme vaše osobní údaje?

7.3.1 Obecné

Pokud je to nezbytné k dosažení účelů uvedených v oddíle 7, sdílíme vaše osobní údaje s jinými subjekty, úřady, aktéry nebo mezinárodními organizacemi. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje budeme bez ohledu na postavení příjemců sdílet pouze s pověřenými subjekty a pouze v nezbytném rozsahu.

7.3.2 Zpracovatelé údajů jednající naším jménem

Abychom mohli plnit účely zpracování vašich osobních údajů a provozovat naši činnost, předáváme osobní údaje externím stranám, jako jsou poskytovatelé služeb třetích stran, které jsme si najali, a další partneři. Tyto externí strany budou vystupovat jako naši zpracovatelé údajů a mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny, nikoli pro své vlastní účely. V případě zpracování osobních údajů, které tyto externí strany provádějí naším jménem, jsme správcem údajů my. Účely námi prováděných činností zpracování jsou uvedeny v části 7.2.

7.3.3 Příjemci, kteří působí jako správci údajů

Kategorie příjemců uvedené v tabulce níže budou zpracovávat osobní údaje jako správci údajů, tj. tito příjemci budou určovat účely a prostředky zpracování bez naší účasti.

PříjemciÚčelPrávní základ
·         Soudy a rozhodčí soudy

·         Orgány veřejné správy

·         Externí poradci

·         Protistrany

·         Mezinárodní organizace

Za účelem uplatnění, prokázání nebo obhajoby právních nároků (viz oddíl 3.2.2.), zajistit dodržování právních předpisů a našich smluvních závazků.Naplnění našeho oprávněného zájmu na správu a obhajobu právních nároků, např. v souvislosti se sporem.

Naplnění našeho oprávněného zájmu, abychom mohli plnit naše smluvní závazky vyplývající z uzavřených smluv, a našeho širšího oprávněného zájmu spolupracovat s orgány veřejné moci nebo mezinárodními organizacemi a poskytovat jim údaje nezbytné pro jejich zákonná vyšetřování a řízení.

·         Mezinárodní organizaceUmožnit mezinárodní organizaci vést vyšetřování nebo řízení a plnit její zákonné a mezinárodněprávní povinnosti.Splnění oprávněného zájmu třetí strany (mezinárodní organizace), která chce vést vyšetřování nebo řízení a dosáhnout svých cílů, jakož i splnit své zákonné a mezinárodněprávní povinnosti.

7.4 Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná pro účely popsané v tomto dokumentu, což obecně znamená po dobu, kdy jste zástupcem nebo zaměstnancem příslušné vlády, orgánu veřejné moci nebo mezinárodní organizace, nebo po dobu, kdy máme se subjektem, který zastupujete, trvalý profesní, obchodní nebo veřejnoprávní vztah.

8. Vhodné záruky pro předávání osobních údajů mimo EU/EHP

Osobní údaje můžeme předat nebo zpřístupnit příjemcům mimo EU/EHP (třetí země), a to zejména v případech, kdy využíváme zpracovatele údajů třetích stran, kteří zpracovávají údaje ve třetí zemi.

Pokud vaše osobní údaje předáváme nebo zpřístupňujeme příjemci v zemi mimo EU/EHP, vždy zajistíme, aby byla přijata vhodná ochranná opatření (například standardní smluvní doložky Komise EU, včetně dalších doplňkových ochranných opatření, která jsou v každém případě nezbytná) k ochraně osobních údajů. Dále pravidelně provádíme hodnocení rizik, abychom posoudili, jaká doplňková opatření je třeba přijmout k ochraně osobních údajů, které jsou předmětem předání nebo zpřístupnění.

Vaše osobní údaje můžeme také předávat mezinárodním organizacím, zejména v souvislosti s jejich šetřeními nebo řízeními týkajícími se projektů společnosti Sweco, které tyto organizace financují nebo spolufinancují, nebo jinak, pokud je to nutné pro plnění našich smluvních závazků v rámci těchto projektů nebo v průběhu podávání nabídek na projekty. V případě, že Evropská komise nerozhodne o odpovídající úrovni ochrany v takové mezinárodní organizaci a nebude možné uplatnit vhodná ochranná opatření, předáme vaše údaje na základě výjimky důležitého veřejného zájmu podle čl. 49 odst. 1 písm. d) GDPR. Takové předání bude výjimečné a dojde k němu pouze v případě, že je nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu.

Pokud chcete získat další informace o zpracování vašich osobních údajů a o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, kontaktujte nás na kontaktních údajích uvedených níže v části 9.

9. Vaše práva

Podle platných zákonů o ochraně osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů určitá práva. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění vašich práv. Žádosti o uplatnění vašich práv nám prosím podávejte na kontaktních údajích uvedených v oddíle 9 níže.

Za určitých okolností máte právo uplatnit následující práva:

Přístup

Můžete si vyžádat potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a v takovém případě získat přístup ke svým osobním údajům a dalším informacím, jako jsou účely zpracování. Máte také právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Pokud je žádost podána elektronickými prostředky, budou informace poskytnuty v běžně používaném elektronickém formátu, pokud nepožádáte o jiný.

Námitka proti určitému zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu z důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace. V takové situaci přestaneme používat vaše osobní údaje, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, pokud neprokážeme, že tento zájem převažuje nad vaším zájmem na ochraně soukromí nebo že použití vašich osobních údajů je nezbytné pro správu nebo obhajobu právních nároků.

Oprava

Máte kdykoli právo na opravu nepřesných osobních údajů a s ohledem na účely zpracování také právo na doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají.

Vymazání

Za určitých okolností můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, například pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje však nemůžeme vymazat, pokud jsme např. ze zákona povinni je uchovávat.

Omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich osobních údajů pouze na uložení vašich osobních údajů, například když je zpracování nezákonné, ale nechcete, aby vaše osobní údaje byly vymazány. Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, můžeme vaše osobní údaje kromě jejich uložení zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem obhajoby práv jiných osob.

Odvolání souhlasu

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu.

Přenositelnost dat

Můžete požádat o strojově čitelnou kopii osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu nebo na základě toho, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi, a které osobní údaje jste nám poskytli (přenositelnost údajů), a požádat o jejich předání jinému správci údajů (pokud je to možné).

Stížnosti dozorovému úřadu

Vždy máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na SM_CZ_osobni_udaje@sweco.cz.

Sweco a.s.
Táborská 31, Praha 4
Česká republika

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).