0 z 0 pro ""

 

 

 

Adaptace krajiny na změnu klimatu

Bez ohledu na stávající scénáře globálního oteplování i na to, nakolik úspěšné bude úsilí o zpomalení a zastavení růstu globální průměrné teploty, se budeme v následujících dekádách muset vyrovnávat s důsledky měnícího se klimatu. Požadavek adaptace na klimatické změny je zakotven v Zelené dohodě pro Evropu a Adaptační strategii EU z roku 2013. Zde jsou adaptační opatření identifikována jako opatření k přizpůsobení přírodního nebo antropogenního systému skutečné nebo předpokládané změně klimatu včetně jejích dopadů.

V naší společnosti se zabýváme konzultacemi a přípravou podpůrných dokumentů v následujících sektorech:

•    lesní hospodářství
•    zemědělství
•    vodní režim v krajině a vodní hospodářství
•    urbanizovaná krajina
•    biodiverzita a ekosystémové služby
•    zdraví a hygiena
•    cestovní ruch
•    doprava
•    průmysl a energetika
•    mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí

Naše služby

Poskytujeme poradenství ve všech oblastech vodního hospodářství, dopravy a v otázkách měnícího se klimatu. Podílíme se na projektech od počátečního plánování, přes fázi návrhu, až po výstavbu a dokončení. Máme dlouholeté zkušenosti a zaměřujeme se na realizovatelná řešení, která jsou společensky a environmentálně šetrná.

Zabýváme se zmírňováním dopadů každodenních i extrémních událostí souvisejících se změnou klimatu a extremitou počasí.

Udržitelnost je součástí všech našich řešení, při návrhu opatření usilujeme o růst biologické rozmanitosti s ohledem na snižování emisí CO2.

Každý projekt je jedinečný, a proto vždy přihlížíme ke konkrétním potřebám klienta, budoucích uživatelů a k místním podmínkám a snažíme se v součinnosti s dalšími subdodavateli o multidisciplinární přístup k řešení této problematiky.

Vybrané reference

Zásobování vodou v jižním Kazachstánu Kazachstán – regiony Jižní Kazachtstán, Jambul a Aktobe
Zásobování vodou v jižním Kazachstánu
Zmírnění dopadů sucha na území mikroregionu Jindřichohradecko Jižní Čechy – Jindřichohradecko
Zmírnění dopadů sucha - rybníky

Naše odbornost

Adaptace na změnu klimatu

Adaptační opatření na změnu klimatu a analýzy dopadu klimatické změny na různé oblasti životního prostředí a lidskou činnost jsou nedílnou součástí našich konzultačních a projekčních činnosti. Pracujeme s aktuálními klimatickými scénáři a při navrhování a užívání staveb pro životní prostředí a lidskou činnost interpretujeme jejich dopady na změnu okrajových podmínek. Navrhujeme pro naše klienty systémy organizačních a investičních opatření, jejichž cílem je snížení a eliminace rizik souvisejících se změnou klimatu. Navrhujeme i systémy směřující k udržitelné uhlíkové neutralitě průmyslových organizací, měst a obcí včetně celých regionů.

Uhlíková neutralita

Poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti dosažení uhlíkové neutrality pro všechny typy klientů – od malých soukromých společností, přes průmyslové podniky, po města, obce nebo regiony. Součástí našich služeb jsou analýzy a kalkulace uhlíkové stopy související nejen s realizací záměru, ale i během celého životního cyklu investice. Pro uhlíkově negativní stavby nabízíme klientům snížení uhlíkové stopy v podobě optimalizace dílčích částí nebo celé investice, případně navrhujeme realizaci kompenzačních opatření. Naším cílem je hledat realistická kompenzační opatření v místě realizace záměru v souladu s principy udržitelného regionálního rozvoje.

Modrozelená infrastruktura

V oblasti nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaném území se zabýváme zpětným využíváním odpadních vod, snižováním zátěží čistíren odpadních vod, ale také začleňováním zeleně do městské krajiny. Důležitý je pro nás komplexní společný přístup k vodě a zeleni ve městech, v příměstských oblastech a ve volné krajině. Součástí našich návrhů je i akcent na maximální zapojení obyvatelstva do procesu návrhu v souladu s principy komunitního plánování. Dále se snažíme, aby námi navrhovaná opatření nebyla jednostranná a bylo možno je využít i pro relaxaci a volnočasové aktivity obyvatel.

•    zelené střechy a fasády
•    výsadba zeleně a plán údržby
•    vodní prvky
•    zasakování dešťových vod
•    snižování zátěží čistíren odpadních vod
•    snižování spotřeby vody, především pitné
•    využívání dešťových a šedých vod
•    rekonstrukce a úpravy vodovodních řadů v návaznosti na ztrátu vodu
•    rekonstrukce a úpravy kanalizačních sítí pro eliminaci odtoku balastních vod
•    zvyšování soběstačnosti budov

Podpora a rozvoj ekosystémů a krajiny

Věnujeme se projektům zaměřeným na zachování a rozvoj přirozených funkcí volné krajiny, jako jsou:

•    posílení krajinných prvků a struktur
•    revitalizace a renaturace vodních toků a niv
•    ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů
•    zlepšení struktury lesů

Efektivní a udržitelné nakládání se surovinami (CE)

Poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti efektivního a udržitelného nakládání se surovinami s cílem uzavřít materiálový cyklus tak, aby se hodnota výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství zachovávala po co nejdelší dobu. Našim klientům poskytujeme návrh optimalizace stávajících procesů s cílem omezit produkci odpadů a použití primárních surovin, díky čemuž se redukují finanční náklady provozu a zároveň se sníží dopady i na životní prostředí.

Zvýšení retence vody v krajině

Projekty v této oblasti akcentují především odstraňování negativních důsledků nevhodně provedených pozemkových úprav, nevhodných způsobů obhospodařování půdy a velkoplošného odvodnění, obnovu přirozené funkce vodních toků a jejich koryt, včetně doprovodných porostů, ochranných pásů a zajištění podmínek pro biologické oživení toků. Následná péče o krajinu spočívá v ochraně krajinných složek a krajinných celků, které mají mj. za následek právě zvýšení retence vody v území.

Zlepšení jakosti povrchových vod

Zabýváme se přípravou studií, koncepčních materiálů i projektových dokumentací, jejichž výstupy mají nepřímý i přímý vliv na zlepšení jakosti povrchových vod.

Z hlediska technických aspektů se zabýváme zejména projekty v následujících oblastech:

•    studie proveditelnosti a emisně – imisní analýzy zatížení vodního prostředí polutanty
•    zvyšování účinnosti čistíren odpadních vod
•    zvyšování retence na kanalizačních systémech a eliminace odlehčení
•    snižování přítoků balastních vod na čistírny odpadních vod
•    snižování odtoku srážkových vod do kanalizace a do vodních toků
•    podpora zasakování a druhotného využití srážkových a šedých vod
•    revitalizace vodních toků
•    podpora retence vody v urbanizovaných územích
•    snižování vodní eroze a větrné eroze na zemědělské půdě (protierozní opatření)
•    opatření na drenážích s cílem zvýšení retence vody a eliminace vnosu znečištění do povrchových vod
•    posuzování a projektování drobných vodních prvků (tůně, mokřady, malé vodní nádrže)
•    komplexní systém zadržování vody v krajině včetně obnovy krajinných prvků

Efektivní využívání vody v zemědělství

Poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti efektivního využívání vody pro doplňkovou zemědělskou závlahu. Dále se věnujeme analýzám současných a výhledových potřeb vody při zohlednění nejistot spojených s klimatickou změnou a jejích dopadů na zemědělství včetně zajištění spolehlivých zdrojů, jejich jakostní a množstevní zhodnocení a návrh přivaděčů vody pro závlahy.

•    návrhy způsobů zavlažování
•    analýzy zdrojů vod pro závlahu (množstevní i kvalitativní)
•    analýzy vývoje potřeby
•    projektování nových zdrojů vody (podzemní, povrchové)

Obnova území po důlní činnosti

Zajišťujeme projekty přípravy a realizace sanačních a rekultivačních prací, které patří k zákonné povinnosti společností zabývajících se povrchovou těžbou. Rozsáhlé plochy jsou navraceny do nového trvalého stavu, je vytvářena nová krajina, která je souborem nových ekosystémů. Kromě nejrozšířenějších typů rekultivací, kterými jsou rekultivace lesnická a zemědělská, mají pro renaturalizaci těžbou devastovaných ploch velký význam rekultivace vodního charakteru, tzv. hydrické rekultivace.

Řízená umělá infiltrace

Nabízíme komplexní služby a poradenství v oblasti umělé řízené infiltrace s cílem zlepšení kvantitativního stavu podpovrchových a podzemních vod pro potřeby zlepšení vodních poměrů, ekosystémů a pro odběry vody pro lidskou potřebu jak v množství a jakosti, tak také ve spolehlivosti zdroje.

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti adaptace krajiny na změnu klimatu?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.