0 z 0 pro ""

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ve společnosti Sweco respektujeme soukromí jednotlivců a uvědomujeme si důležitost osobních údajů, které nám svěřili naši zákazníci, zaměstnanci a další strany. Naší odpovědností je relevantním a řádným způsobem zpracovávat a chránit všechny osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Stručně řečeno, obecné zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Sweco jsou následující:

  • Transparentně informujeme o tom, jak dodržujeme platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.
  • omezujeme shromažďování a zpracování osobních údajů
  • (citlivé) osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud má zpracování jasný právní důvod
  • Registrujeme údaje o fyzických osobách omezené na dosažení účelu zpracování
  • Informujeme fyzické osoby o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak budou tyto údaje použity
  • S osobními údaji zacházíme jako s přísně důvěrnými a přijímáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou nebo nezákonným zpracováním
  • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu, kterou vyžadují místní právní předpisy.
  • Pokud je pravděpodobné, že naše zpracování osobních údajů představuje vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, provedeme posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a v případě potřeby přijmeme vhodná bezpečnostní opatření
  • Naše systémy a procesy podporují ochranu osobních údajů. Dokumentujeme, že naše systémy a procesy fungují tak, jak mají.
  • Pokud zpracování osobních údajů zadáváme externím dodavatelům, ukládáme jim smluvní povinnosti k ochraně těchto údajů.