0 z 0 pro ""

Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery

Tato informace o zpracování osobních údajů je určena smluvním partnerům a zaměstnancům, zástupcům a jiným spolupracujícím osobám smluvních partnerů společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., jejichž osobní údaje Sweco Hydroprojekt a.s. v rámci uzavírání smluvních vztahů zpracovává. Jedná se o osobní údaje smluvních partnerů – fyzických osob a osobní údaje zaměstnanců, zástupců a jiných spolupracujících osob smluvních partnerů (dále jen „kontaktní osoba“ nebo „kontaktní osoby“), které smluvní partneři uvedou ve smlouvách uzavíraných se společností Sweco Hydroprojekt a.s.

 

1. Správce osobních údajů, subjekt osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081 (dále jen „my“ nebo „společnost).

Subjektem osobních údajů je přímo smluvní partner naší společnosti a/nebo kontaktní osoba smluvního partnera určená smluvním partnerem v rámci konkrétního smluvního vztahu.

 

2. Zpracovávané osobní údaje, účel a právní základ zpracování osobních údajů

Jste-li naším smluvním partnerem, tedy dodavatelem nebo objednatelem, pak o Vás zpracováváme pouze nezbytné identifikační údaje (jméno, příjmení, v případě právnických osob obchodní firma, IČO, DIČ, adresa sídla, číslo účtu, zápis ve veřejném rejstříku a statutární orgán v případě právnických osob), dále kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo), pokud jsou ve smlouvě uváděny a případné další osobní údaje obsažené ve smlouvě. U kontaktních osob smluvních partnerů zpracováváme nezbytné identifikační údaje (jméno, příjmení, pracovní nebo obdobná pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo), pokud jsou ve smlouvě uváděny a případné další osobní údaje obsažené ve smlouvě.

V případě smluvního partnera – fyzické osoby se jedná o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Osobní údaje kontaktních osob smluvních stran zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v právu uzavřít, efektivně plnit a evidovat smluvní vztahy a údaje ve smlouvách obsažené. Osobní údaje jsou v obou případech zpracovávány výhradně pro účely plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v případě smluvních partnerů – fyzických osob nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, v případě osobních údajů kontaktních osob, je jejich poskytnutí žádoucí za účelem zefektivnění komunikace smluvních stran, popř. pro určení oprávnění dané osoby.
V případě osobních údajů kontaktních osob smluvních stran získáváme osobní údaje od našeho smluvního partnera popř. z veřejného rejstříku.

 

3. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze interně, v rámci naší společnosti, třetím osobám je předáváme s Vaším souhlasem, nejedná-li se o výjimku, kdy jsme povinni předat Vaše osobní údaje na základě právního předpisu (např. orgánům státní správy). Vaše osobní údaje mohou být předány poskytovatelům právních služeb či daňovým poradcům a auditorům v souvislosti s posouzením nebo kontrolou smlouvy nebo její části. V některých případech, zejména v případech, kdy je to nutné pro koordinaci prací, mohou být osobní údaje předány našim dalším smluvním partnerům. Dále může dojít k předání Vašich osobních údajů v případech, kdy využíváme externí dodavatele pro zajištění našich informačních systémů. V takových případech jsou tito externí dodavatelé v pozici zpracovatelů osobních údajů a osobní údaje zpracovávají na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, ve které garantují dostatečná bezpečnostní opatření při nakládání s osobními údaji. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 

4. Forma a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich smluvních partnerů a jejich kontaktních osob zpracováváme v elektronické i papírové formě, a to po dobu účinnosti uzavřené smlouvy a následně po dobu trvání případné reklamační doby a doby promlčení našich a vašich případných nároků ze smlouvy vyplývajících, popř. po dobu trvání řízení o takovém nároku. V případech, kdy nám právní předpis či příslušná smlouva ukládá povinnost archivovat smlouvu a dokumenty s ní související po dobu stanovenou právním předpisem nebo smlouvou, uchováváme smlouvu po tuto dobu. Po uplynutí doby zpracování budou Vaše osobní údaje vymazány nebo nenávratně anonymizovány.

K automatizovanému rozhodování v rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází.

 

5. Práva subjektů osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte jako subjekt údajů podle podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EP a Rady (EU) 2016/679) (dále jen „GDPR“) právo od nás, jakožto správce osobních údajů, požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu (kontaktní osoby právnických osob), máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů, Vaše osobní údaje společnost v rozsahu vznesené námitky dále nezpracovává, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje

Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Nikolu Gorelovou (e-mail: SM_CZ_osobni_udaje@sweco.cz).

Ve všech záležitostech, které se týkající zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů poštou či osobně na naši adresu sídla nebo na e-mail SM_CZ_osobni_udaje@sweco.cz.

Copy link
Powered by Social Snap