0 z 0 pro ""

 

 

 

Udržitelnost

Udržitelnost je pro společnost Sweco zásadní. Naší ambicí je spolupracovat s našimi klienty na plánování, projektování a navrhování udržitelné společnosti a měst budoucnosti. Cílem společnosti Sweco je být do roku 2040 klimaticky neutrální a na všech trzích, kde působíme, být průkopníkem v oblasti udržitelnosti.

Společně se zákazníky využíváme naše odborné znalosti k rozvoji průmyslových odvětví, budov, energetických systémů, infrastruktury a mnoha dalších částí naší společnosti v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje OSN.

Cíle společnosti Sweco v oblasti klimatu

Změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým společnost čelí. V reakci na tuto výzvu sledujeme uhlíkovou stopu společnosti Sweco a.s. od roku 2007 a pracujeme na snižování emisí skleníkových plynů. Již jsme dosáhli významného pokroku při snižování naší uhlíkové stopy a stanovili jsme si cíl být do roku 2040 klimaticky neutrální.

Cyklisté jedoucí přes most

Udržitelnost v našich projektech

Společně se zákazníky využíváme naše odborné znalosti k rozvoji průmyslových odvětví, budov, energetických systémů a infrastruktury v souladu s principy udržitelného rozvoje. Naše největší příležitost, jak ovlivnit vývoj směrem k pozitivní změně,  je v naší schopnosti poskytovat a nabízet odborné znalosti v projektech na podporu udržitelnějšího rozvoje měst; například zajištěním přístupu k čisté vodě, efektivní infrastruktuře a udržitelným energetickým řešením.

S našimi rozsáhlými zkušenostmi, mezioborovými znalostmi, digitálním přístupem a mezinárodní sítí odborníků je ambicí společnosti Sweco pomáhat klientům a dodavatelům realizovat infrastrukturní projekty co nejudržitelněji a s ohledem na časový a rozpočtový rámec. Naším cílem je optimalizovat řešení pro fázi výstavby i provozu.

Cirkulární ekonomika / oběhové hospodářství

Cílem cirkulární ekonomiky je vytvářet společnosti bez plýtvání, kde jsou zdroje znovu použity v oběhovém procesu hospodaření. Naléhavá potřeba opatření v oblasti klimatu, celosvětově omezené suroviny a dopady na přírodní prostředí vyžadují nový, udržitelnější přístup. Musíme se vzdálit od společnosti, kde se věci vyrábějí, používají a vyřazují v lineárních procesech, a přiblížit se oběhovému systému, kde výstupy z výrobních procesů znovu používáme a recyklujeme.

Máme specifické zkušenosti s identifikací a návrhem cirkulárních procesů v průmyslovém, vodohospodářském, energetickém a odpadovém sektoru. Například použití dešťové vody a opětovné využití odpadních vod pro průmyslové procesy (např. závody na výrobu automobilů, chemické továrny), využití kalů z čištění odpadních vod pro výrobu energie, bioplynu a hnojiva, energetické využití tuhých odpadů.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak by vaše podnikání mohlo využívat postupy oběhového hospodářství.

Modrozelená infrastruktura (udržitelné odvodňovací systémy)

Srážková voda byla v městských oblastech po dlouhou dobu považována za překážku s negativními dopady na pohyb a zdraví. Zvýšené zaměření na udržitelnost nás však vedlo k přehodnocení úlohy dešťové vody.

Existují různé přístupy k nakládání s vodou pocházející z deště a sněhu. Tradiční přístup spočíval v odvedení vody prostřednictví infrastrukturního vybavení, jako je například kanalizace. V moderní době jsou zapotřebí stále sofistikovanější udržitelné přístupy s různými opatřeními „modrozelené infrastruktury“. Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou kombinuje konvenční „tvrdé“ inženýrství s „měkkými“ terénními úpravami – k vytvoření modrozelené infrastruktury, která využívá dešťovou vodu jako přínos pro zelená města.

Integrovaný systém pro srážkové vody musí nejen hospodařit se srážkovou vodou za současných klimatických podmínek, ale také musí vzít do úvahy všechny možné scénáře vývoje budoucích klimatických změn (např. intenzivnější dešťové události, méně dešťů, stoupající teploty atd.)

V závislosti na velikosti opatření integrovaný systém pro nakládání se srážkovými vodami může zahrnovat „přírodě blízká opatření“, jako jsou zelené střechy, zelené a zasakovací pásy, mokřady, tůňky, zatravněné suché poldry a dešťové zahrady v kombinaci s jinými „umělejšími“ opatřeními, jako jsou například podzemní retenční a zásobní nádrže, podzemní zasakovací komory a podobně.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak bychom vám mohli pomoci implementovat přístupy modro-zelené infrastruktury.

Přečtěte si více o udržitelném přístupu k odvádění srážkových vod ve zprávě Urban Insight report From threat to opportunityrevaluating storm water management in urban areas“, kterou napsali tři členové týmu Sweco Hydroprojekt.

Přizpůsobení se změně klimatu

Společnost se bude muset v následujících dekádách vyrovnávat s důsledky měnícího se klimatu. Požadavek adaptace na klimatické změny je zakotven v Zelené dohodě pro Evropu a Adaptační strategii EU z roku 2013. Adaptační opatření jsou zde identifikována jako opatření k přizpůsobení přírodního nebo antropogenního systému skutečné nebo předpokládané změně klimatu včetně jejích dopadů.

Zabýváme se zmírňováním dopadů každodenních i extrémních událostí, souvisejících se změnou klimatu a extrémními projevy počasí. Udržitelnost je součástí všech našich řešení, při návrhu opatření usilujeme o zvýšení biologické rozmanitosti a snižování emisí CO2.

Ve Sweco se zabýváme konzultační činností a přípravou podpůrných dokumentů v těchto oblastech: lesní hospodářství, zemědělství, vodní režim v krajině a vodní hospodářství, urbanizovaná krajina, biodiverzita a ekosystémové služby, doprava, průmysl a energetika, a ochrana obyvatelstva a životního prostředí.

Každý projekt je jedinečný, a proto vždy přihlížíme ke konkrétním potřebám klienta, budoucích uživatelů a k místním podmínkám a snažíme se o multidisciplinární přístup.

Pohled na Prahu přes Vltavu

Urban Insight jako základ pro udržitelnější budoucnost

Urban Insight je iniciativa zahájená společností Sweco, která nabízí jedinečný pohled na udržitelný rozvoj měst v Evropě. Program Urban Insight zkoumá, jak různé druhy zástavby evropských měst vyhovují jejich obyvatelům, jak odpovídají jejich potřebám a preferencím. A dále, v jaké míře potřeby a preference obyvatel jsou zohledněny při rozhodovacím procesu, jaký typ zástavby navrhovat. Pro navrhování a projektování atraktivních a funkčních městských oblastí je nutné inovativní myšlení a porozumění tradičním evropským hodnotám a postupům v kombinaci s hlubokou místní znalostí navrhované lokality.

Program Urban Insight je založen na řadě odborných zpráv a studií, které zpracovali experti skupiny Sweco. Jeho cílem je inspirovat a podnítit diskuzi o udržitelném rozvoji urbanizovaných území evropských měst.

Klimatické cíle

Cílem společnosti Sweco je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální a do roku 2030 snížit emise na polovinu ve srovnání s výchozím rokem.

Zpráva o udržitelnosti

Přečtěte si o práci společnosti Sweco v oblasti udržitelnosti, včetně zprávy o evidovaných emisích CO2, která je součástí výroční zprávy skupiny Sweco.

O Sweco

Sweco v souladu se zásadami udržitelnosti plánuje, navrhuje a projektuje města budoucnosti.

Máte zájem dozvědět se více o naší práci v oblasti udržitelnosti?

Zanechte nám zde Váš kontakt a my Vás budeme kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.