0 z 0 pro ""

Čistírna odpadních vod v Praze

Praha

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001- nová vodní linka (NVL)

Nová vodní linka je ojedinělým projektem vodohospodářské stavby, ať už svým rozsahem, nebo technickým řešením. Jedná se o projekt zastřešené čistírny odpadních vod, na jejíž střeše je vytvořen rekreakční areál pomocí přírodních zatravněných ploch, cyklostezky a vycházkových tras včetně odpočinkových zón. Toto architektonicko-urbanistické řešení významně přispívá ke zlepšení veřejného prostoru unikátního mikroregionu Trojské kotliny.

Z hlediska koncepce je Nová vodní linka součástí souboru staveb Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Základní koncepce spočívá ve zřízení dvou zcela oddělených vodních linek, Stávající vodní linky (SVL) a Nové vodní linky (NVL). Řízení těchto dvou linek je volitelně rozděleno v poměru 50:50, přičemž odpadní vody jsou rozděleny v hlavní čerpací stanici (HČS) v areálu ÚČOV. Množství odpadní vody, přitékající na obě vodní linky, je řiditelné a měnitelné v rozmezí 0 – 100%.

Stavba získala ocenění Stavba roku 2019 a titul ČEEP 2018 (Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku).

Informace o projektu

Místo
Praha
Období
2013 – 2021
Klient
Zhotovitel „Sdružení ÚČOV Praha“, zastoupené vedoucím Sdružení, jímž je společnost SMP CZ, a.s.;
Hlavní město Praha, zastoupené odborem investic
Obor
Kanalizace a čištění odpadních vod
Služby
Dokumentace pro stavební povolení (DSP),
dokumentace bouracích prací (DBP), dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), provozní řád (PŘ), povodňový plán, havarijní plán, dopravní řád, HAZOP, FMEA, inženýrská činnost (IČ)
Investiční náklady
6,3 mld Kč bez DPH
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena

Základní informace o čistírně

Nová vodní linka je navržena jako nízko zatěžovaná kaskádová aktivace s odstraňováním nutrientů, doplněná o terciární stupeň čištění včetně srážení fosforu a dávkování externího substrátu a regenerační nádrží vratného kalu. Mechanické předčištění odpadní vody je na lamelových usazovacích nádržích, kde se čistí i část průtoku srážkových vod. Kaskádová aktivace je rozdělena do 4 samostatných linek s podélnými dosazovacími nádržemi. Odtok z dosazovacích nádrží je zaveden na třetí stupeň čištění, kde probíhá v lamelových usazovacích nádržích chemické odstraňování fosforu.

Součástí nové linky je mechanicko chemické čištění 3 m3/s srážkových vod. Maximální hydraulická kapacita biologického stupně je 6 m3/s, po dobu jedné hodiny v průběhu dne. Tato kapacita bude využita při přerušení provozu stávající ÚČOV z důvodu její rekonstrukce. Průtok 6 m3/s novou linkou zajistí biologické čištění veškerého průtoku splaškových vod neovlivněných srážkovými vodami, odtokové parametry požadované pro “citlivé oblasti” však v tomto období nebudou dosaženy. Maximální hydraulická kapacita třetího stupně čištění je 4,1 m3/s. S ohledem na kompletní zakrytí Nové vodní linky je řešena kompletní dezodorizace objektů v rámci chemického a biologického čištění vzduchu.

Dílo obsahuje tyto hlavni technologické celky:
•    výtlaky odpadních vod z hlavní čerpací stanice
•    objekt hrubého a mechanického čištění
•    vyústění mechanicko-chemicky předčištěných dešťových vod do Vltavy
•    objekt biologického čištění
•    dosazovací nádrže
•    třetí stupeň čištění s hygienickým zabezpečením UV zářením
•    povodňová čerpací stanice
•    vyústění vyčištěných vod do Vltavy
•    hydraulické cesty, tj. spojovací žlaby a potrubí a objekty na nich
•    objekty dezodorizace (chemická, biologická)

 

Hlavní parametry díla (výkon, průtok, počet EO, délka sítě apod.)

Průtok odpadní vody:
•    mechanicko chemické čištění 3 m3/s srážkových vod, tzn. celkové 7,1 m3/s
•    maximální hydraulická kapacita biologického stupně je 6 m3/s, po dobu jedné hodiny v průběhu dne
•    maximální hydraulická kapacita třetího stupně čištění pro terciární stupeň je 4,1 m3/s, s parametry na BAT a pro citlivé oblasti

Počet EO:
•    maximální denní kapacita je 1 207 500 EO
•    maximální týdenní kapacita je 1 100 000 EO
•    průměrná roční kapacita je 806 250 EO

Titul ČEEP 2018 (český energetický a ekologický projekt / stavba / inovace roku)
Titul Stavba roku 2019

Rozsah poskytnutých služeb

Zpracování veškeré dokumentace od stavebního povolení (DSP) po skutečné provedení z pozice generálního projektanta, jako souboru koncepčních dokumentů, stavebních projektů, architektonických projektů, strojně a elektrotechnických projektů, pracovních plánů a specifikací, technických specifikací a odhadů nákladů, zahrnující mj. nezbytné posudky znalců, rozhodnutí a zprávy, jež byly vypracovány v souvislosti s plněním této smlouvy a za účelem zajištění přípravy, realizace a provozu připravovaného díla, dle principu smluvních podmínek v režimu FIDIC – for Design, Build and Operate.

•    dokumentace je zpracovaná při použití kompletních 3D modelů (BIM) pro technologickou, stavební i architektonickou část obsahující podrobné axonometrie a vizualizace.
•    ověření a zpracování kompletního chemicko-technologického návrhu dle ATV 131 pro různé provozní režimy (odstávka stávající linky, souběžný provoz se stávající linkou).
•    ověření a zpracování kompletního hydraulického návrhu a režimů pro různé provozní režimy (odstávka stávající linky, souběžný provoz se stávající linkou), včetně ověření na základě simulace usazování v dosazovacích nádržích (CFD).
•    vyhodnocení, zpracování projektu a kompletní konzultační činnost zohledňujících platné normy a předpisy dle přístupu tzv. nejlepších inženýrských postupů a praxe.
•    zohlednění a zpracování kompletních předpisů BOZP a ZOV.
•    zpracování HAZOP studie a dalších dokumentů a posudků pro optimalizaci budoucího provozu.
•    hydraulické posouzení vlivu povodňových průtoků na odtokové poměry v záplavovém území.
•    tvorba Povodňových a havarijních plánů.

Inženýrská činnost

Zajištění Inženýrské činnosti pro připravované dílo ve fázi vydání stavebního povolení s cílem obstarání veškerých nezbytných povolení, vyžádaných souhlasných stanovisek orgánů činných v povolovacích řízeních a/nebo soukromých subjektů, včetně dokumentů vyžadovaných pro získání souhlasů a povolení, a dále dokumentace a projednání zkušebních provozů nezbytných pro úspěšné předání zadavateli.

•    kompletní konzultační činnost pro navazující a související etapy a stavby, včetně projednání s investorem.
•    projednání dopravních tras, včetně dopravně inženýrských opatření, záborů, ZOV.
•    podání a projednání všech povolení k nakládání s vodami.
•    posouzení vypořádání podmínek procesu EIA a Územního řízení, včetně projednání.
•    tvorba a projednání metodiky a vyhodnocení referenčních měření a studií pro měření hluku a pachu a biologického posouzení lokality.
•    projednání Povodňových a havarijních plánů

Výkon inženýrské činnosti byl úspěšně završen vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci.

Dále výkon inženýrské činnost během výstavby, který byl úspěšně dokončen uvedení stavby do zkušebního provozu a následně předáním novému provozovateli.

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.