0 z 0 pro ""

 

 

 

Vodárenství

Sweco a.s. má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Problematice výroby pitné vody včetně řešení navazujících vodárenských systémů se věnuje od svého vzniku v roce 1952.

Příkladem mohou být realizované projekty, např. největší úpravna vody v České republice – Želivka, nebo rekonstrukce nejstarší úpravny vody v Praze – Podolí. V současné době nabývá na významu komplexní přístup k rekonstrukcím stávajících systémů s důrazem na kvalitu dodávané vody, ekonomiku provozu, úsporu energie, zavádění moderních trendů a technologií (drenážní systémy ve filtrech, flotace rozpuštěným vzduchem atd.) a trvale udržitelný rozvoj s ohledem na životní prostředí.

Minulost, současnost a budoucnost

V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se práce soustředily na přípravu projektů pro nové úpravny vody, v té době byly vypracovány projekty pro řadu významných úpraven vody – ÚV Želivka, ÚV Hradiště, ÚV Plzeň, ÚV Plav, ÚV Nová Ves a řady dalších v Čechách, na Moravě a na Slovensku.

Od devadesátých let 20. století se práce přesunuly do oblasti rekonstrukce úpraven vody. Prvním velkým projektem, který byl realizován v letech 1992 – 2001, byla rekonstrukce úpravny vody Podolí v Praze. Na ně pak navázala rekonstrukce řady dalších úpraven vody – Rečkov, Hradiště, Souš, Hajská, Jirkov, III. Mlýn, Káraný, Mostiště, Meziboří, Plzeň, Bedřichov, Želivka a dalších.

Ve spolupráci s odborníky a technologickými firmami se snažíme zavádět nové technologie v procesu úpravy pitné vody a nakládání s odpadními vodami, které vznikají při výrobě pitné vody. Příkladem mohou být:

•    aplikace nových drenážních systémů ve filtrech (Aquafilter na ÚV Podolí, Leopold na ÚV Hradiště, Triton na ÚV Želivka)
•    na ÚV Souš bylo použito strojní zpracování odpadních vod založené na kombinaci technologie flotace odpadních vod a šnekového lisu
•    na ÚV Mostiště byla poprvé v ČR aplikována technologie flotace surové vody rozpuštěným vzduchem jako první separační stupeň

A v současné době se podílíme na vývoji a implementaci BIM standardů při zpracování projektů.

Naše služby

Sweco a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti výroby pitné vody a zásobování vodou. Díky širokému týmu specialistů nabízíme konzultační a projektovou činnost od koncepčních záměrů po detailní projektovou dokumentaci.

Naše služby zahrnují zpracování generelů zásobení vodou, studií proveditelnosti, všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, autorského dozoru v průběhu výstavby, dokumentace skutečného provedení stavby, provozních a manipulačních řádů atd. Také umíme nabídnout pomoc při získávání dotací z projektů financovaných z EU.

Vybrané reference

Modernizace úpravny vody Želivka, 2. stavba (GAU) Hulice
Úpravna vody Želivka
Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok Bílý Potok
Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok
Doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody Mostiště Velké Meziříčí
ÚV Mostiště

Naše odbornost

Vodárenské systémy

Návrh kompletních systémů zásobování vodou (od zdroje surové vody, přes technologickou úpravu vody, potřebnou akumulaci vody až po přivedení vody do spotřebiště).

Koncepční a rozvojové dokumentace

•    generely zásobení vodou
•    rozvojové plány (programy rozvoje vodovodů a kanalizací), koncepce zásobení vodou
•    koncepční řešení zásobení vodou
•    simulační modely
•    ekonomika vodárenských procesů a systémů
•    komplexní řešení vodního hospodářství pro průmysl

Zdroje vody pro systémy pitné vody

•    zdroje pitné vody (zdroje podzemní i povrchové surové vody, jímací objekty, prameniště, vodárenské nádrže)
•    řešení ochranných pásem vodních zdrojů

Technologická linka úpravy pitné vody

•    technologie výroby pitné vody
•    úpravny vody – navrhování nových úpraven vod, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů
•    riziková analýza zdrojů pitné vody ve vodárenské soustavě či vodárenském systému
•    audit úpravny vody, diagnostika a posouzení účinnosti úpravny vody
•    chemicko-technologický procesní průzkum úpravny vody
•    stavebně-technický průzkum
•    posouzení technického stavu technologického zařízení
•    poloprovozní a modelové zkoušky
•    podrobné posouzení technického a provozního stavu úpravny vody
•    provozní řády úpraven vody
•    zaškolení a výcvik obsluhy, uvádění do provozu

Kalové hospodářství úpraven vody

•    klasické nakládání s provozními odpadními vodami – kalové laguny
•    recyklace odpadních pracích vod
•    strojní odvodnění kalu

Doprava a distribuce vody, čerpání

•    čerpací stanice
•    vodojemy
•    vodovodní potrubí
•    přiváděcí a páteřní řady
•    posuzování vodního rázu, protirázová ochrana
•    provozní řády vodárenských systémů
•    zabezpečení objektů na přivaděčích proti možným útokům na systém

Hlavní zásobovací potrubí a rozvodné systémy včetně jejich optimalizace a obnovy

•    vodárenské systémy
•    skupinové vodovody
•    distribuční vodojemy, podzemní i věžové
•    rozvodné sítě
•    sanace a rekonstrukce vodovodních sítí, bezvýkopové technologie
•    tlaková pásma, optimalizace vodárenských rozvodných systémů, matematické modelování
•    programy na snižování úniků vody
•    průmyslové vodovody
•    objekty na řadech, např. shybky

Nádrže a vodojemy

•    navrhování nových nádrží s použitím moderní koncepce ve stavební i technologické části
•    navrhování rekonstrukcí stávajících vodojemů a jiných nádrží s důrazem na zvýšení spolehlivosti a životnosti
•    aplikace moderních materiálů a technologií ve stavební části (vystýlky nádrží, bariérové fólie, drenážní fólie aj.), relevantní sanační materiály a postupy

Programy na snižování úniků vody

•    monitoring vodovodních sítí
•    optimalizace tlakových poměrů v síti

Úpravny chladicích a technologických vod a jejich rekonstrukce

•    komplexní řešení vodního hospodářství pro průmysl
•    úprava vody pro průmyslové účely

Strojní a elektrotechnická zařízení a řídicí systémy

•    technologické vybavení staveb (strojní, slaboproud i silnoproud)
•    návrhy potrubních rozvodů uvnitř objektů z korozivzdorné oceli a plastů
•    řídicí a měřicí systémy
•    komplexní technické audity objektů / část strojní a elektro

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti zásobování vodou?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.