0 z 0 pro ""

 

 

 

Udržitelná energetika

Globální hospodářský růst a na něj navázaná spotřeba s sebou doposud nese růst poptávky po energetických zdrojích. Oproti tomu snižující se zásoby primárních energetických zdrojů a postupný odklon od využívání fosilních paliv z důvodu negativních dopadů na životní prostředí vytvářejí prostor pro využívání obnovitelných energetických zdrojů a hledání inovativních řešení v oblasti udržitelné energetiky. Strategie udržitelné energie mají obecně dva pilíře: co nejméně závadná metoda výroby energie a úspora energie. V naší společnosti se soustředíme na vybrané oblasti prvního pilíře zejména v oblasti hydroenergetiky a v souladu s principy cirkulární ekonomiky také při energetickém využívání specifických druhů odpadů.

Naše služby

Mezi naši odbornost v tématu udržitelné energetiky řadíme zejména konzultace a zpracování různých stupňů projektové dokumentace v oblasti hydroenergetiky a v oblasti využívání energie obsažené v kalech a organických odpadech.

Vybrané reference

Registr malých vodních elektráren do 10 MW Černá Hora
Řeka tekoucí v údolí
Vodní elektrárna Sebzor – studie proveditelnosti Region Roshtqala, Tádžikistán
Řeka protékající údolím

Naše odbornost

Hydroenergetika

Poskytujeme komplexní služby v oblasti hydroenergetiky. Mezi ně patří zejména studie, posouzení a projektování vodních elektráren různých druhů a výkonů, přečerpávacích vodních elektráren a projekty využití hydropotenciálu na vodovodních přivaděčích.

Zpracovali jsme množství projektů hydrotechnických a hydroenergetických děl pro domácí i zahraniční investory. Některé z projektů byly také zajišťovány ve spolupráci s renomovanými zahraničními partnery, pro které jsme připravovali nebo připravujeme projektovou dokumentaci ucelených částí hydroenergetických soustav.

Mezi hlavní činnosti v oblasti hydroenergetiky řadíme následující služby:

•    kompletní projektové dokumentace navazující na předprojektovou přípravu projektů vodních elektráren
•   vyhledávací studie vhodných lokalit a návrh technického řešení nízko-, středo- a vysokotlakých vodních elektráren
•   návrhy rekonstrukcí a revitalizací stávajících vodních elektráren
•   technické poradenství pro bankovní a úvěrující instituce (Lender’s Technical Advisor)
•   komplexní posuzování hydroenergetických projektů pro developery (Red Flag Report, Technical Due Diligence) za účelem verifikace či stanovení základních vstupů do finančního modelu (CAPEX, OPEX, MRA, P50, P75, P90, P90 10y a další)

Bioplyn

Bioplyn je druhotným produktem anaerobního bakteriálního rozkladu organických sloučenin. Skládá se zejména z metanu a oxidu uhličitého a vzniká mimo jiné v různých oblastech odpadového hospodářství, zejména na skládkách (skládkový plyn), v čistírnách odpadních vod nebo v bioplynových stanicích pro zpracování zemědělského odpadu nebo gastroodpadů.

Poskytujeme poradenství a zpracováváme všechny stupně projektových dokumentací pro optimalizaci způsobu využívání bioplynu ve všech výše uvedených oblastech. Mezi metody energetického využití bioplynu patří zejména jeho přímé spalování za vzniku tepelné energie, spalování v kogeneračních jednotkách s výrobou tepelné a elektrické energie, nebo v přeměně bioplynu na biometan, který může být dále využit například v dopravě pro pohon CNG vozidel.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

•    stanovení produkce kalů
•    dimenzování anaerobních reaktorů
•    výpočet produkce bioplynu
•    návrh intenzifikace produkce bioplynu pomocí zpracování dalších biologicky rozložitelných odpadů
•    stanovení soběstačnosti ČOV ve spotřebě elektrické energie včetně návrhů možnosti jejího zvýšení
•    návrhy realizace jímání skládkových plynů

Nízkopotenciálové teplo

V případě provozů, kde je to účelné, dokážeme navrhnout technologii získávání tepelné energie z nízkopotenciálových zdrojů pomocí tepelných čerpadel. Z principu se jedná zejména o využití tepla z vodních zdrojů v úpravnách pitných a technologických vod.

Vodní hospodářství elektrárenských provozů

Zabýváme se návrhy a projekčními pracemi spojenými s vodohospodářskými provozy udržitelných tepelných a v omezené míře také jaderných elektráren. Kromě klasických návrhů úpraven pitných vod zajišťujeme také návrhy linek pro výrobu demineralizované vody, která se používá například pro chlazení primárních a sekundárních okruhů. Ve většině případů tyto projekty obsahují také návrh na technologii čištění těchto vod. Zpracováváme také projekty pro čištění odpadních vod kontaminovaných specifickými polutanty z přidružených elektrárenských provozů, například zaolejované vody, vody s obsahem mouru a podobně.

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti Udržitelná energetika?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.