0 z 0 pro ""

 

 

 

Pozemní stavby a navrhování konstrukcí

Navrhujeme a plánujeme budovy pro průmyslové účely, budovy určené k bydlení, podnikání, školy i sportovní zařízení.

Objekty charakteru pozemní stavby jsou často i součástí areálů úpraven nebo čistíren – typicky provozní budovy nebo stavby, které jen v části obsahují vodárenské nebo čistírenské prvky. Budovy musí být postaveny tak, aby si dlouhodobě udržely vysokou kvalitu a musí být bezpečné pro život i práci. Inženýři pozemního stavitelství ve společnosti Sweco a.s. díky svému tvůrčímu přístupu i hlubokým znalostem naplňují požadavky jednotlivých stavebních projektů.

Díky dlouholetým a podrobným zkušenostem je společnost Sweco a.s. schopna poskytnout svým klientům podporu v kritických rozhodnutích a jednat jako cenný partner ve všech fázích přípravy a realizace projektu. Naším základním cílem je vždy zajistit vysokou kvalitu staveb po celou dobu jejich životnosti.

Naše služby

Sweco a.s. poskytuje řadu služeb v oblasti pozemních staveb a navrhování konstrukcí, od studií proveditelnosti přes všechny fáze projektu a kontrolu při autorském dozoru během výstavby, až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Zajišťujeme i inženýrskou činnost potřebnou k získání nutných administrativních úkonů.

Kromě typických objektů vodohospodářských staveb projektujeme jako jejich součást nebo i mimo vodní hospodářství také objekty odlišného charakteru – provozní budovy, stavby pro bydlení, polyfunkční budovy, objekty občanské vybavenosti, průmyslové areály apod. Projekty takových objektů a staveb řešíme komplexně, v celé šíři požadavků, jak formálních z hlediska platné legislativy, tak uživatelských ze strany objednatelů. Zabýváme se rovněž otázkami architektonické a výtvarné koncepce a detailů, stavební fyziky (akustika, osvětlení, tepelná technika budov), požární bezpečnosti i vybavení TZB.

Řešíme celou škálu konstrukčních částí projektů. Jedná se o projektování běžného i speciálního založení staveb, železobetonových nosných monolitických, montovaných nebo spřažených konstrukcí, speciálních předpínaných železobetonových konstrukcí, ocelových, ocelobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí. Samozřejmou součástí naší činnosti je výkon autorského dozoru. Ve zvláštních případech vykonáváme funkci supervizora nad projekty jiných zhotovitelů, zpravidla pro jejich stavebně konstrukční a statické řešení. Výše uvedené práce zajišťujeme ve všech projektových stupních. Pro projekty rekonstrukcí staveb zajišťujeme i stavebně technický průzkum a další nutné průzkumné práce, vesměs ve spolupráci s renomovanými specialisty. Na základě odborné interpretace výsledků průzkumu navrhujeme optimální technické a ekonomické řešení rekonstrukce z hlediska užitých materiálů a další životnosti stavby.

Vybrané reference

Zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami, Prishtina, Fáze III Prishtina, Kosovo
Úpravna vody v Prishtině
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha – nová vodní linka (NVL) Praha
Nová vodní linka

Naše odbornost

Kontrola staveb po živelních katastrofách

•    prohlídky na místě
•    zjišťování poruch a jejich měření
•    konečné odborné posouzení stavu
•    doporučení prací nutných pro zachování stavby nebo k jejímu odstranění

Posudky betonových konstrukcí, statické kontrolní výpočty

•    zjištění skutečného stavu
•    spolupráce na definování a vyhodnocení podrobné diagnostiky konstrukcí
•    prověření dostupné dokumentace skutečného provedení
•    statický výpočet na budoucí využití a možné návrhové situace
•    návrh zesílení nebo jiných opatření

Práce v souvislosti se sanacemi konstrukcí

•    na základě speciální autorizace pro sanace betonových konstrukcí provádíme práce spojené s hodnocením stavu a návrhem sanací betonových a železobetonových konstrukcí v souladu s postupy SSBK
•    poskytování konzultací provozovatelům nebo majitelům objektů s poškozenými konstrukcemi
•    projektové práce ve všech stupních dokumentace
•    výkon odborného dozoru nad prováděním sanací

Komplexní projektové práce

•    zpracování projektů staveb ve standardním provedení i v režimu BIM ve všech relevantních stupních dokumentace
•    zpracování architektonických studií včetně 3D vizualizací

Statické posuzování a návrhy nosných konstrukcí

•    statické výpočty na modelech 3D nebo 2D všech typů konstrukcí na pozemních nebo inženýrských stavbách; detailní posuzování prvků a průřezů z různých konstrukčních materiálů – beton, ocel, zdivo, dřevo
•    posuzování základových poměrů staveb podle dostupných podkladů a/nebo výsledků inženýrsko geologického průzkumu

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti pozemních staveb a navrhování konstrukcí?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.