0 z 0 pro ""

Pozemní stavby a navrhování konstrukcí

Navrhujeme a plánujeme budovy pro průmyslové účely, budovy určené k bydlení, podnikání, školy i sportovní zařízení.

Objekty charakteru pozemních staveb jsou často i součástí areálů úpraven nebo čistíren odpadních vod – typicky provozní budovy nebo stavby, které jen v části obsahují vodárenské nebo čistírenské prvky. Budovy musí být postaveny tak, aby si dlouhodobě udržely vysokou kvalitu a musí být bezpečné pro život i práci.

Díky dlouholetým a podrobným zkušenostem poskytujeme klientům podporu v kritických rozhodnutích a jednáme jako cenný partner ve všech fázích přípravy a realizace projektu. Naším základním cílem je vždy zajistit vysokou kvalitu staveb po celou dobu jejich životnosti..

Kromě typických objektů vodohospodářských staveb projektujeme jako jejich součást nebo i mimo vodní hospodářství také objekty odlišného charakteru – provozní budovy, stavby pro bydlení, polyfunkční budovy, objekty občanské vybavenosti, průmyslové areály apod. Projekty takových objektů a staveb řešíme komplexně, v celé šíři požadavků, jak formálních z hlediska platné legislativy, tak uživatelských ze strany objednatelů. Zabýváme se rovněž otázkami architektonické a výtvarné koncepce a detailů, stavební fyziky (akustika, osvětlení, tepelná technika budov), požární bezpečnosti i vybavení TZB.

Zároveň se věnujeme i autorskému dozoru při provádění stavby.

Naše služby

Komplexní projektové práce

 • zpracování projektů staveb ve standardním provedení i v režimu BIM ve všech relevantních stupních dokumentace
 • zpracování architektonických studií včetně 3D vizualizací

Posudky betonových konstrukcí, statické kontrolní výpočty

 • zjištění skutečného stavu
 • spolupráce na definování a vyhodnocení podrobné diagnostiky konstrukcí
 • prověření dostupné dokumentace skutečného provedení
 • statický výpočet na budoucí využití a možné návrhové situace
 • návrh zesílení nebo jiných opatření

Práce v souvislosti se sanacemi konstrukcí

 • na základě speciální autorizace pro sanace betonových konstrukcí provádíme práce spojené s hodnocením stavu a návrhem sanací betonových a železobetonových konstrukcí v souladu s postupy SSBK
 • poskytování konzultací provozovatelům nebo majitelům objektů s poškozenými konstrukcemi
 • projektové práce ve všech stupních dokumentace
 • zajišťování stavebně-technického průzkumu staveb

 

Statické posuzování a návrhy nosných konstrukcí

 • statické výpočty na modelech 3D nebo 2D všech typů konstrukcí na pozemních nebo inženýrských stavbách; detailní posuzování prvků a průřezů z různých konstrukčních materiálů – beton, ocel, zdivo, dřevo
 • posuzování základových poměrů staveb podle dostupných podkladů a/nebo výsledků inženýrsko-geologického průzkumu
 • statické výpočty a posuzování potrubí v zemi

Kontrola staveb včetně stavu po živelních katastrofách

 • prohlídky na místě
 • zjišťování poruch a jejich měření
 • konečné odborné posouzení stavu
 • doporučení prací nutných pro zachování stavby nebo k jejímu odstranění

Naše projekty v oblasti pozemních staveb a navrhování konstrukcí

Zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami, Prishtina, Fáze III Prishtina, Kosovo
Úpravna vody v Prishtině
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha – nová vodní linka (NVL) Praha
Nová vodní linka

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti pozemních staveb a navrhování konstrukcí?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.