0 z 0 pro ""

 

 

 

Kanalizace a čištění odpadních vod

Sweco a.s. poskytuje trvalá řešení ochrany kvality vody a čištění odpadních vod, nabízí komplexní služby spojené s odváděním a čištěním městských i průmyslových odpadních vod v souladu s moderními trendy a technologiemi. Kromě navrhování nových ČOV řeší i rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV, které v současnosti nesplňují odtokové parametry z hlediska požadavků evropské legislativy. Navržená řešení zohledňují environmentální potřeby a jejich výsledkem je snížení energetické náročnosti a zvýšení úrovně řízení procesů. Z těchto důvodů se zabýváme také energetickým využitím čistírenských kalů a jejich ekologickou likvidací.

Odvádění, čištění a likvidace odpadních splaškových vod musí být prováděna takovým způsobem, aby nebylo ohroženo lidské zdraví a nedošlo ke znehodnocení povrchových a podzemních zdrojů vod. Koncepční řešení odvádění odpadních vod z urbanizovaného povodí se nazývá generel odvodnění. Dynamický rozvoj zástavby území požaduje co nejpodrobnější popis a vyhodnocení současného stavu, vytvoření kompletního modelu s co nejpřesnějšími vstupy, aby bylo možné podrobně navrhnout požadované výhledové řešení. V současnosti se prosazuje tzv. integrovaný přístup, který posuzuje všechny prvky odvodnění a procesy při odvádění odpadních vod ve vzájemných souvislostech.

Sweco a.s. řeší nakládání s vodami splaškového i srážkového charakteru systematickou cestou a s využitím nejúčinnějších dostupných nástrojů a prostředků s cílem trvale udržitelného vodního hospodářství dané lokality.

Naše služby

Sweco a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti čištění odpadních vod, odkanalizování a hospodaření s dešťovými vodami. Díky širokému týmu specialistů nabízíme konzultační a projektovou činnost od koncepčních záměrů po detailní projektovou dokumentaci. Naše služby zahrnují zpracování generelů kanalizace a odvodnění, studií proveditelnosti, všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, autorského dozoru v průběhu výstavby, dokumentace skutečného provedení stavby, provozních a manipulačních řádů atd.

Vybrané reference

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha – nová vodní linka (NVL) Praha
Nová vodní linka
Protipovodňové opatření na stokové síti v oblasti Karlína Praha
Vodní nádrž

Naše odbornost

Generely městských kanalizačních systémů

Základní koncepční nástroj pro:

•    posouzení hydraulické kapacity stokové sítě a objektů na ní vybudovaných
•    návrh výhledové koncepce odvodnění na základě variantního posouzení
•    stanovení výhledových čistírenských kapacit
•    posouzení na kalibrovaných a verifikovaných simulačních modelech stokové sítě
•    návrh a zajištění realizace monitorovací kampaně na měření hydraulických veličin na kanalizaci
•    technicko-ekonomické posouzení rekonstrukcí z hlediska požadavků zákona o vodovodech a kanalizacích

Městské odvodnění a nakládání s odpadními vodami

•    odvádění a retence srážkových vod
•    vliv vypouštění odpadních vod z oddělovačů na recipienty
•    kanalizační sběrače a přivaděče
•    čerpací stanice

Stokové sítě, jejich návrh, optimalizace, obnova a rekonstrukce

•    kanalizační sběrače a přivaděče
•    kanalizační sítě, stoky
•    čerpací stanice odpadních vod
•    systémy městského odvodnění
•    odvádění a retence srážkových vod
•    koncepční materiály
•    návrhy a projekty nových nebo rozšíření existujících systémů
•    sanace a rekonstrukce stokových sítí
•    monitoring, matematické modelování stokových sítí (generely kanalizace)
•    optimalizace stokových systémů a jejich provozu
•    kontrola přívalových vod, akumulace ve stokové síti
•    metody snižování vypouštění odpadních vod ze stokové sítě a snižování případných negativních ekologických vlivů na recipient
•    interakce stokových sítí s recipienty
•    provozní řády stokových systémů, kanalizační řády
•    simulační modely

Městské čistírny odpadních vod s nejmodernějšími technologiemi

•    technologie čištění odpadních vod a její matematické modelování
•    komunální (městské) čistírny odpadních vod – navrhování, modernizace, rekonstrukce
•    odstraňování nutrientů
•    terciární a případně i čtvrté stupně čištění odpadních vod
•    hygienické zabezpečení vyčištěných odpadních vod
•    posuzování vlivu odpadních vod na recipient
•    kalová a plynová hospodářství a zpracování a využívání kalů
•    diagnostika a posouzení účinnosti ČOV
•    ekonomika čistírenských procesů a systémů
•    provozní řády čistíren odpadních vod
•    zaškolení a výcvik obsluhy, uvádění do provozu
•    recyklační technologie městských odpadních vod (systémy recyklace odpadní vody)

Čistírny průmyslových, zemědělských a potravinářských vod

•    technologie čištění specifických průmyslových odpadních vod a její matematické modelování
•    navrhování, modernizace, rekonstrukce
•    odstraňování nutrientů a dalších chemických sloučenin
•    hygienické zabezpečení vyčištěných odpadních vod
•    posuzování vlivu odpadních vod na recipient
•    kalová a plynová hospodářství a likvidace kalů
•    diagnostika a posouzení účinnosti ČOV
•    ekonomika čistírenských procesů a systémů
•    provozní řády čistíren odpadních vod
•    zaškolení a výcvik obsluhy, uvádění do provozu
•    recyklační technologie průmyslových odpadních vod (systémy recyklace odpadní vody)

Recyklační technologie městských i průmyslových odpadních vod

•    čištění a následná úprava vyčištěné vody a její zpětné využívání ve výrobě anaerobní stabilizace kalů

Recyklace a znovuvyužití srážkových a vyčištěných odpadních vod

•    návrh a projekt na recyklaci a znovuvyužití srážkových vod (šedé vody)
•    návrh a projekt modrozelené infrastruktury

Energetické a provozní audity ČOV

•    vytvoření energetického auditu ČOV
•    vytvoření provozního auditu ČOV
•    návrh a projekt optimalizace chodu ČOV na základě auditu

Kalové hospodářství, zneškodnění a využití kalů

•    anaerobní stabilizace kalů s využitím bioplynu

Plynové hospodářství, energetické využívání čistírenských kalů, sušení a termické zpracování kalů

•    energetické využívání bioplynu
•    biometan
•    sušení kalů

Odvádění a retence srážkových vod

•    koncepční návrh odvodňovacích systémů a retenčních kapacit v řešeném území
•    posouzení potřebných objemů retenčních kapacit
•    vypracování kompletní projektové dokumentace
•    konzultace v oblasti dotačních programů

Strojní a elektrotechnická zařízení

•    technologické vybavení staveb (strojní, slaboproud i silnoproud)
•    řídicí a měřicí systémy
•    komplexní technické audity objektů / část strojní a elektro

Modrozelená infrastruktura

Značná část vody v současné době odtéká do kanalizace. Proto je zapotřebí maximum srážkové vody ve městech zadržet a skrze vegetaci odpařit. Cílem je zachovat a vytvořit maximum zelených ploch, kde se voda může přirozeně vsáknout (od travnatých ploch, přes parky až po zelené střechy) a ze zpevněných ploch vodu neodvádět do kanalizace, ale do vsakovacích průlehů, přírodních jezírek či technických nádrží, kde voda posléze poslouží k zálivce okolní zeleně.

•    návrh a projekt modrozelené infrastruktrury na míru dané lokality a místa
•    aplikace:
•    zelené střechy
•    zelené stěny
•    zasakovací průlehy
•    zasakovací a retenční zelené pruhy podél komunikací
•    kořenové boxy
•    vodní prvky
•    zasakovací parkovací dlaždice a travnaté pásy oddělující komunikace

Chcete se dozvědět více o našich službách v oboru kanalizace a čištění odpadních vod?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.