0 z 0 pro ""

 

 

 

Stavby pro průmysl a cirkulární ekonomika

Technici a inženýři skupiny Sweco se účastní investičních projektů ve výrobních procesech, výrobě energie, těžařství, průmyslu a v námořním odvětví. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje vše od konzultačních inženýrských služeb až po plánování, projektové práce a řízení projektů.

Naše služby

Pro oblast průmyslu Sweco a.s. poskytuje řadu inženýrských služeb, od technických studií a studií proveditelnosti, posouzení stávajících zařízení, přes všechny fáze projektových prací, autorský dozor, inženýrskou činnost, až po sestavení programů komplexních zkoušek, pomoc při uvádění do provozu a řízení a vyhodnocení zkušebního provozu, dokumentaci skutečného provedení stavby a provozní řády.

Vybrané reference

ŠKODA AUTO a.s. – Studie pro udržitelné zásobování průmyslovou vodou Mladá Boleslav a Kvasiny
udržitelné zásobování průmyslovou vodou pro závody Škoda Auto a.s.
Mondi Štětí – Vodní hospodářství Štětí
Dosazovací nádrž na čistírnu odpadních vod Mondi Štětí - vodní hospodářství

Naše odbornost

Čištění průmyslových odpadních vod

Jedním z dominantních oborů činnosti Sweco Hydroprojekt je řešení problematiky odvádění a čištění odpadních vod. Kromě velkých komunálních čistíren odpadních vod se Sweco Hydroprojekt zabývá návrhem speciálních technologií pro čistírny průmyslových odpadních vod vhodných pro různé velikosti všech typů průmyslových provozů. V našich řešeních používáme specifické a moderní technologie úpravy a čištění vod, například pro provozy zpracování ropy, papírny, celulózky, elektrárny a teplárny, ocelárny a železárny, chemický a potravinářský průmysl. Zabýváme se rovněž návrhy řešení recyklováním průmyslové odpadní vody k jejímu opětovnému využití jako procesní vody. Součástí projektů jsou také technologie pro konečné zneškodnění produkovaných kalů.

Čištění odpadních vod z energetických provozů

Energetické provozy vykazují různý stupeň zaokruhování odpadních vod. Hlavním problémem je obvykle jejich solnost, dále obsah nerozpuštěných látek a látek ropného charakteru. Optimalizací vodních okruhů energetických provozů dosahujeme snížení množství vody připouštěné do cirkulačních okruhů energetických provozů, což přináší efekt ve snížení potřebného množství vody na doplnění vodních okruhů, a tím dochází ke snížení nákladů na úpravu doplňkové vody. Při návrhu řešení využívá Sweco Hydroprojekt nejnovějších poznatků a BAT technologií v daném oboru (BAT – nejlepší dostupné technologie).

Přečtěte si o našich službách v oboru čištění komunálních odpadních vod.

Zdroje technologické vody a úpravny vody

Technologické vody pro tepelné a jaderné elektrárny: Energetika v posledních letech zaznamenává veliký rozmach, ať už se jedná o výstavby nových plynových elektráren, ale hlavně o modernizace stávajících atomových elektráren. U tepelných elektráren se jedná zejména o přestavby spojené s přechodem na udržitelný provoz bez použití fosilních paliv. Sweco Hydroprojekt navazuje na úspěšné projekty z minulosti, jako je kompletní projekt vodního hospodářství pro Jadernou elektrárnu Temelín, a zabývá se problematikou chemické úpravy vody, úpravy turbínového kondenzátu a úpravy přídavné chladicí vody pro elektrárny.

Průmyslové zóny a areály

Sweco Hydroprojekt se zabývá zpracováním investičních a koncepčních záměrů a projektové dokumentace pro výstavbu, rozvoj a regeneraci průmyslových zón a areálů. Jedná se o komplexní inženýrskou a technickou činnost zahrnující návrh realizace nové zainvestované plochy včetně související infrastruktury nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny, popřípadě revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové haly a areály

Komplexní řešení objektů a celých areálů podle potřeb zákazníka. Návrh objektů pozemních staveb, areálových komunikací a inženýrských sítí. Řešení výrobních a skladovacích hal v souladu s požadavky dané technologie výroby.

Povodňová ochrana průmyslových areálů

Sweco Hydroprojekt řeší kromě klasické protipovodňové ochrany (PPO urbanizovaných území) i ochranu průmyslových areálů, která je do jisté míry komplikovanější a z technického hlediska složitější.

Složitost spočívá zejména ve vysoké koncentraci inženýrských sítí na relativně malém prostoru, větším riziku z hlediska potenciálních škod v případě zaplavení daného území a dále pak z hlediska získávání informací o provozu průmyslového areálu (strategické, specifické a někdy utajené informace). Otázka PPO průmyslových areálů, skladů nebezpečných látek a odpadů je prvořadým úkolem v oblasti ochrany životního prostředí.

Společnost Sweco Hydroprojekt prokázala zkušenosti s navrhováním účinných protipovodňových opatření, která byla úspěšně provedena během povodňových podmínek.

Naše stěžejní služby v této oblasti:
•    riziková analýza zahrnující studii odtokových poměrů a výpočet průběhu hladin povodňových průtoků
•    návrh protipovodňových opatření

Přečtěte si více o našich službách v oblasti ochrany proti povodním.

Strojní a elektrotechnická zařízení

•    technologické vybavení staveb (strojní, slaboproud i silnoproud)
•    řidicí a měřicí systémy
•    komplexní technické audity objektů – část strojní a elektro

Sweco Hydroprojekt poskytuje služby projektování strojních a elektro disciplín pro řadu projektů průmyslového inženýrství, jako jsou například čerpací stanice, úpravny technologické vody, nebo čistírny průmyslových odpadních vod.

Speciální práce – atypická řešení prvků a konstrukcí

Sweco Hydroprojekt nabízí pro průmyslové areály odborné služby a práce, jako jsou například:
•    posouzení a návrh rekonstrukce stávajících konstrukcí v průmyslových objektech
•    návrhy a projekty sanací a oprav betonových konstrukcí
•    posouzení celkového stavu stávajících objektů z hlediska stavebního, konstrukčního a statického, včetně návrhu vhodných sanačních nebo nápravných opatření, případně celkové rekonstrukce
•    při návrhu úprav a rekonstrukcí stavební části je vždy nutná koordinace s potřebami současné nebo budoucí technologie, to znamená s technologickou částí připravované stavby

Sádky a jiné objekty pro chov ryb

Navrhujeme ve všech stupních projektové dokumentace objekty jak vlastních nádrží, tak pro obsluhu a další zázemí sádek (např. sádky Praha – Lahovice, sádky Jeníkov).

Cirkulární ekonomika

Máme specifické zkušenosti s identifikací a návrhem cirkulárních procesů v průmyslovém sektoru:
•    scany vodního, energetického nebo odpadového hospodářství závodů
•    zpětné využití vyčištěné odpadní vody
•    využití kalů
•    sběr, třídění a recyklace tuhých domovních odpadů (materiálové a energetické využití)
•    využití srážkových vod
•    průmyslový odpad
•    využití zbytkového nebo přebytečného tepla
•    využití biomasy
•    znovuvyužití stavebních materiálů
•    materiálové využití starých hald z těžební činnosti
•    pyrolýza organických odpadů, kalů a/nebo plastů

Přečtěte si více o našich službách v oboru cirkulární ekonomiky.

Chcete se dozvědět více o našich službách v oboru stavby pro průmysl a cirkulární ekonomika?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.