0 z 0 pro ""

 

 

 

Stavby na vodních tocích

Stavby na vodních tocích jsou od nepaměti nedílnou součástí krajiny osídlené člověkem. Naše společnost se již od poloviny minulého století podílí na rozvoji a výstavbě vodohospodářské infrastruktury doma i v zahraničí.

K řešeným projektům přistupujeme s náležitou odborností a se zohledněním přiměřeného detailu, ať se jedná o návrh přírodě blízké úpravy drobného vodního toku nebo o přípravu rekonstrukce nebo výstavby strategického vodního díla.

Smyslem naší práce je umožnit společnosti a našim klientům odpovědně hospodařit s vodou. Soustředíme se na realisticky udržitelný přístup k nakládání s vodami při zohlednění technických, environmentálních a socio-ekonomických aspektů.

Naše služby

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství zahrnující jak drobné krajinotvorné prvky, úpravy a revitalizace vodních toků, tak rozsáhlé systémy protipovodňové ochrany, přehrady a hráze. Nedílnou součástí našich služeb jsou stavby jezů a stavby pro vodní cesty včetně strojně technického vybavení.

Podílíme se na projektu od počátečního plánování, přes fázi návrhu až po výstavbu a dokončení. Máme dlouholeté zkušenosti, které využíváme pro návrhy v praxi realizovatelných řešení.

Vybrané reference

Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu Loket
Pohled na jez Loket z dolní vody
Vodní dílo Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu Praha
Vodní dílo Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu
Rekreační přístav Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou
Rekreační přístav

Naše odbornost

Protipovodňová ochrana zastavěných území

Poskytujeme kompletní konzultační služby v oblasti ochrany sídel a obcí před povodněmi od návrhu opatření a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, přes zadávací a prováděcí dokumentaci a výkon autorského dozoru až po provozní dokumentaci výsledného opatření. Zajišťujeme vyhodnocení možností financování z operačních programů včetně posouzení ekonomické efektivity.

Dlouhodobě se aktivně angažujeme v problematice protipovodňových opatření v ČR i zahraničí.

•    návrh liniových protipovodňových opatření
•    posouzení vlivu navržených protipovodňových opatření na průběh hladin a vyhodnocení vlivu na již realizovaná protipovodňová opatření
•    návrh protipovodňových opatření objektů
•    provozní a povodňové plány protipovodňových opatření
•    posouzení efektivity navržených opatření
•    přírodě blízká protipovodňová opatření v intravilánu měst a obcí
•    strategické dokumenty pro včasnou iniciaci protipovodňových opatření

Přehrady, hráze a jezy

Naše společnost má bohatou zkušenost s výstavbou vodních děl, jezů a přehrad v České republice i zahraničí.

V současnosti se zabýváme jak plánováním a výstavbou nových přehrad, tak rekonstrukcemi stávajících vodních děl. Významnou částí je adaptace stávajících vodních děl na splnění současných bezpečnostních požadavků na vodní díla.

•    kompletní návrh jezů a přehrad včetně technologického vybavení v celém projektovém cyklu
•    expertní posouzení technického stavu stávajících vodních děl
•    zpracování manipulačních a provozních řádů vodních děl
•    rekonstrukce stávajících vodních děl v celém projektovém cyklu od posouzení stavu a návrhu opatření až po realizační a provozní dokumentaci

Strojní a elektrotechnická zařízení

Zajišťujeme návrhy a zpracování projektové dokumentace technologických částí vodních děl se zvláštním zaměřením na ocelové hradicí konstrukce a vybavení základových výpustí. Dodáváme jak dokumentaci pro stavební řízení a výběr zhotovitele, tak i dílenské a realizační dokumentace včetně zpracování statických výpočtů.

•    jezové hradicí konstrukce – klapky, stavidlové uzávěry, válcové uzávěry
•    hradicí konstrukce přelivů – segmenty, klapky
•    sestavy základových výpustí přehrad
•    ocelové konstrukce vystrojení objektů – lávky, provizorní hrazení, česle
•    vybavení plavebních komor – vzpěrná či jiná vrata, uzávěry obtoků plnění, vázací a přístupové prvky a podobně

Malé vodní nádrže

V našem portfoliu jsou k nalezení projekty malých vodních nádrží od rybníků přes nádrže pro retenci vody a závlahy až po vodní krajinotvorné prvky. Poskytujeme komplexní služby od studie přes dokumentaci a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, výběr zhotovitele, až po dokumentaci realizační a provozní. Poskytujeme i konzultační služby pro státní organizace, samosprávu, provozovatele a investory.

•    rybníky
•    nádrže pro akumulaci vody – závlahové, zasněžovací
•    suché nádrže
•    okrasné a krajinotvorné nádrže

Úpravy a revitalizace vodních toků

Podporujeme projekty zaměřené na obnovu vodních toků, jejichž koryta byla v minulosti nevhodně technicky upravena. Cílem je většinou obnovení nebo zlepšení ekologické funkce vodních toků v krajině nebo dosažení dobrého stavu vodních útvarů. Vhodně provedená revitalizace může zvýšením retence vody v krajině přinést významný efekt v oblasti protipovodňové ochrany, podpořit obnovu ekosystémů vázaných na vodní prostředí a pomoci samočistícím procesům přirozeného vodního prostředí. Dále by měla revitalizace vodních toků pomoci migračnímu zprůchodnění delších úseků řešených vodotečí.

Objekty na vnitrozemských vodních cestách

Zajištujeme návrhy objektů vodních cest ve všech stupních dokumentace od studie, přes zajištění stavebního povolení, výběr zhotovitele až po realizační a dílenskou dokumentaci. Pohybujeme se v oblasti jak rekreační, tak i nákladní plavby.

•    přístavy a přístaviště
•    plovoucí zařízení – přístavní můstky, mola
•    netradiční konstrukce pro plavbu – lodní zdvihadla
•    plavební komory

Podzemní stavby

Zajišťujeme návrhy podzemních vodních děl, zejména štol a kaveren spojených s výstavbou hydrotechnických staveb.

•    tlakové přivaděče
•    odpadní a komunikační štoly
•    kaverny vodních elektráren

Přečtěte si více o oboru podzemní stavby v sekci Mostní stavby, podzemní stavby, tunely, kaverny

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy a posudky

V rámci projektové přípravy zajišťujeme zpracování inženýrsko-geologických, hydrogeologických a geotechnických průzkumů a posudků.

•    vyhodnocení vlivu výstavby vodních děl na podzemní vody
•    posouzení stability konstrukcí, zejména konstrukce vodních děl a jejich interakce s okolním prostředím

Přečtěte si více v sekci Geologie a geotechnika

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti staveb na vodních tocích?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.