0 z 0 pro ""

 

 

 

Strategie v oblasti životního prostředí

Problematika ochrany životního prostředí se v posledních letech mimo jiné z důvodu postupujících globálních klimatických změn dostává čím dál více do popředí veřejného i politického zájmu. Strategie a koncepce v oblasti životního prostředí jsou v souladu s naplňováním cílů definovaných v Evropské dohodě pro Evropu (EU Green Deal).

V návaznosti na tento strategický materiál nabízíme zejména služby při přípravě podpůrných dokumentů a studií v oblastech strategických cílů Voda, Mimořádné události, Přechod ke klimatické neutralitě, Ekologicky funkční krajina a Zachování biodiverzity a přírodních a krajinných hodnot.

Naše služby

Poskytujeme komplexní konzultace, poradenství, předprojekční a projekční činnosti v oblasti udržitelného užívání hydrosféry a ochrany životního prostředí. Náš tým specialistů má bohaté zkušenosti a přispívá k řešení projektů ve vysoké profesionální kvalitě. Úkoly řešíme v úzkém dialogu s klientem, abychom zajistili společné porozumění a společně hledáme udržitelná a dlouhodobá řešení, jejichž cílem je dosažení nejlepších enviromentálních hodnot.

Vybrané reference

Strategie přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v České republice Česká republika
Přírodě blízká PPO
Zpracování Plánů dílčích povodí a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem Česká republika, povodí Vltavy a povodí Dunaje
Plány dílčích povodí - dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem

Naše odbornost

Územní studie obnovy a ochrany prostředí

Poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti obnovy a ochrany životního prostředí se zaměřením na revitalizace, rekultivace a renaturace vodního režimu krajiny s akcentem na podporu biotopů, krajinných prvků a udržitelného využívání zemědělské a lesní půdy. Důležitý je pro nás komplexní a zodpovědný přístup ke všem funkcím krajiny a jejich rozvoji dle místních podmínek ve spolupráci s místními zainteresovanými subjekty a veřejností.

Strategické dokumenty dle rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES

Cílem rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES a souvisejících legislativních dokumentů je dosažení dobrého stavu vod v EU včetně zodpovědného udržitelného využívání vodních zdrojů.

V souladu s požadavky této směrnice zajišťujeme zejména:

•    analýzy užívání vodních zdrojů
•    zohlednění vlivu výhledových potřeb se započítáním dopadů vlivem změny klimatu
•    hodnocení stavu vodních útvarů
•    návrh opatření k dosažení cílů
•    vyhodnocení účinnosti opatření
•    ekonomické a rizikové analýzy

Strategické dokumenty dle povodňové směrnice 2007/60/ES

Cílem směrnice 2007/60/ES je snížení povodňového nebezpečí a rizik v EU. Součástí našich dovedností je matematické modelování, rizikové a ekonomické analýzy a návrhy efektivních stavebních a organizačních protipovodňových opatření.

V souladu s požadavky této směrnice zajišťujeme zejména:

•    místní šetření a průzkumné práce
•    vyhodnocení strategických a územně plánovacích dokumentací
•    tvorba 1D, 2D hydraulických říčních modelů
•    stanovení rozsahu záplavových území, aktivní zóny
•    výpočet průběhu hladin
•    výpočet map hloubek, map rychlostí a měrných průtoků
•    generování map povodňového ohrožení a povodňových rizik
•    rizikové analýzy záplavových území
•    návrh a projednání komplexního systému protipovodňových opatření z hlediska organizačních a investičních (stavebních) aspektů
•    ekonomické analýzy, CBA
•    návrh financování včetně zdrojů

Ekonomické a rizikové analýzy

Zajišťujeme komplexní ekonomické a rizikové analýzy v oblasti životního prostředí se zaměřením na vodní hospodářství, krajinné inženýrství a uhlíkovou neutralitu včetně systémů aplikovaných v rámci cirkulární ekonomiky nebo v odvětví dopravních staveb a jejich enviromentálních dopadů – externalit. Nabízíme i kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení ekosystémových služeb.

Dokumentace a posudky SEA a EIA

Zpracováváme posouzení vlivů střednědobých a dlouhodobých politických, hospodářských a dalších záměrů a přístupů, koncepčních záměrů a staveb na životní prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí EIA a strategické posuzování vlivu na životní prostředí SEA zpracovávají specialisté, kteří mají pro tuto činnost osvědčení.

Protierozní opatření na zemědělské půdě

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti poradenství a návrhů protierozních opatření na zemědělské půdě s cílem zajištění udržitelné zemědělské činnosti a zvýšení retence vody v krajině. Součástí našich návrhů jsou obnova a podpora krajinných struktur, krajinných prvků a systémů ÚSES. Dále se zabýváme problematikou eliminace negativních dopadů plošného zemědělského odvodnění se zaměřením na snižování znečištění povrchových a podzemních vod vlivem zemědělství a lesnictví.

Generely vodních toků a nádrží

Poskytujeme konzultace a poradenství pro tvorby generelů vodních toků a nádrží, které jsou nedílnou součástí udržitelného managementu užívání a rozvoje povrchových vod s akcentem dosažení dobrého stavu nebo ekologického potenciálu povrchových vod dle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES a v souladu s konsenzuálními zájmy všech uživatelů.

Územní plánování a pozemkové úpravy

V oblasti pozemkových úprav jsme úspěšně dokončili jak návrhy jednoduchých, tak komplexních pozemkových úprav a v návaznosti na dokončené návrhy jsme vypracovali řadu prováděcích projektů pro společná zařízení, jako například polní cesty, poldry, otevřené příkopy a prvky územních systémů ekologické stability.

•    návrhy jednoduchých pozemkových úprav
•    návrhy komplexních pozemkových úprav
•    prováděcí projekty pro společná zařízení

Chcete se dozvědět více o strategiích v oblasti životního prostředí?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.