0 z 0 pro ""

Údolí řeky Shokdara

Region Roshtqala, GBAO, Tádžikistán

Vodní elektrárna Sebzor – studie proveditelnosti

Projekt derivační vodní elektrárny Sebzor se nachází v regionu Roshtqala, Horský Badachšán, Tádžikistán.

Uvažovaný projekt vodní elektrárny se skládá z nového pevného jezu na řece Shokhdara, z jehož zdrže bude voda přivedena do elektrárny vzdálené přibližně 2,8 km. Elektrárna bude vybavena třemi Francisovými turbínami s instalovaným výkonem přibližně 10 MW. Očekává se, že elektrárna bude ročně vyrábět 72,5 GWh.

Společnost Sweco poskytla zákazníkovi komplexní studii proveditelnosti včetně několika klíčových služeb nezbytných pro vypracování projektu. Poskytnuté služby zahrnovaly topografický průzkum provedený pomocí bezpilotního letounu (UAV), hydrologickou studii, geologický a geotechnický průzkum včetně zhodnocení seismických podmínek. Kromě toho byly posouzeny také environmentální a socioekonomické dopady projektu.

Informace o projektu

Místo
Region Roshtqala, GBAO, Tádžikistán
Období
2015 – 2016
Klient
Pamir Energy Company
Obor
Udržitelná energetika – hydroenergetika
Služby
Variantní technická studie proveditelnosti vodní elektrárny, zahrnující návrh stavební a elektromechanické části včetně přenosové soustavy,
hydrologická studie, geodetické zaměření (UAV),
socio-ekonomické a environmentální posouzení záměru, geologický a geotechnický průzkum.
Partner
Sweco Energuide AB
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 7 Dostupné a čisté energie
Řeka Shokhdara pohled po proudu z levého břehu
Hory v Tádžikistánu
Údolí řeky Shokhdara pohled po proudu z pravého břehu
Řeka protékající údolím

Rozsah studie

V rámci poskytovaných služeb byly zvažovány tři hlavní varianty koncepce uspořádání vodní elektrárny. Tyto varianty byly zpracovány dostatečně podrobně na to, aby poskytly základní informace týkající se investičních nákladů a očekávaných technických překážek, se kterými se projekt bude muset vypořádat. Levobřežní varianta půdorysného uspořádání byla řešena návrhem náhonu formou betonového otevřeného kanálu zakončeného zdrží, z níž byla voda odváděna k turbínám třemi ocelovými přivaděči. Dále byly zpracovány dvě varianty na pravém břehu, u nichž byl tlakový přivaděč řešen formou tunelu nebo potrubí. Na základě výsledků topografického a geologického průzkumu a následně investičních nákladů stanovených pro jednotlivé varianty, byla vybrána výsledná varianta přivaděče jako tlakového potrubí.

Všechny varianty technického řešení zahrnovaly následující části MVE:

•    jez
•    vtokový objekt
•    usazovák písku
•    náhon / přivaděč
•    ochrana proti vodnímu rázu
•    strojovna
•    VN rozvodna
•    přenosové vedení

Nakonec byla podrobně zpracovaná varianta uvažující pravobřežní tlakové potrubí dále optimalizována tak, aby splňovala zejména provozní, ale i jiné požadavky investora a zejména též preferovanou úroveň investičních nákladů, aby byl projekt ekonomicky životaschopný.

Technické parametry

Hrubý spád                                          121,50 m
Návrhová hltnost turbíny                 10,5 m³/s
Výkon MVE                                           10 MW
Typ turbíny                                           vertikální Francisova turbína
Počet soustrojí                                    3 ks
Průměr přivaděče                               2,6 m
Transformátory                                   110/35/6,6 kV
Elektrické vedení                               110 kV a 35 kV

Řeka Shokhdara, pohled po proudu z mostu
Proud řeky
Údolí řeky Shokhdara pohled po proudu z levého břehu
Řeka v Tádžikistánu

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.