0 z 0 pro ""

Jihočeský rybník

Jižní Čechy – Jindřichohradecko

Zmírnění dopadů sucha na území mikroregionu Jindřichohradecko

Koncem roku 2020 jsme předali komplexní projekt zaměřený na opatření zmírňující negativní dopady sucha v území přesahujícím svou rozlohou 300 km2.

Zájmová oblast mikroregionu Jindřichohradecko se nachází v jižních Čechách a sdružuje celkem 21 obcí. Především v posledních letech je zde patrný nepříznivý dopad suchých období, která jsou často doprovázena krátkými intenzivními dešti způsobujícími přívalové povodně, vodní erozi, což vede k následnému zhoršování kvality vody ve vodních tocích a vodních nádržích.

Proto se přistoupilo ke zpracování tohoto projektu, který měl za úkol navrhnout vícefunkční, přírodě blízká opatření sloužící jak ke zmírnění nepříznivých dopadů sucha, tak i k zabránění nadměrného odtoku vod z území a zlepšení jakosti povrchových vod.

Informace o projektu

Místo
Jižní Čechy – Jindřichohradecko
Období
2020
Klient
Mikroregion Jindřichohradecko
Obor
Adaptace krajiny na změnu klimatu
Služby
Studie proveditelnosti
Investiční náklady
1 679 mil. Kč
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena, Cíl 11 Udržitelná města a obce, Cíl 13 Klimatická opatření
Příklady dobré praxe z lokality – malé vodní plochy
Jezírko uprostřed louky
Příklady dobré praxe z lokality – tůně a mokřady
Jezírko na louce

Naše služby

Součástí projektu byla úzká spolupráce se samosprávami a podrobný návrh opatření zohledňující místní podmínky a požadavky jednotlivých měst a obcí.

Komplexnost tohoto projektu spočívala v návrzích opatření zaměřených na zadržování vody v krajině, protierozních opatření, protipovodňových opatření, opatření pro zlepšování jakosti vod apod. Celkově bylo navrženo takřka 800 přírodě blízkých opatření s celkovými investičními náklady pohybujícími se kolem 1,7 mld. Kč.

Jihočeská krajina
Pole v létě
Rybníky jako nedílná součást jihočeské krajiny
Cesta u rybníka

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.