Architektura a urbanistické plánování

Společnost Sweco vytváří architekturu pro dlouhodobě udržitelnou společnost a přispívá ke kvalitnímu prostředí, ve kterém mohou lidé žít, pracovat, učit se, hrát si a léčit se. Společnost Sweco disponuje možnostmi projektování interiérů, krajinářské architektury, urbanistického plánování, socioekonomického hodnocení a analýzy důsledků. Služby společnosti rovněž zahrnují pokročilou vizualizaci, dlouhodobě udržitelný rozvoj a strategickou analýzu. Tato široká odbornost umožňuje interdisciplinární koordinaci a je životně důležitá k dosažení úspěchů při řešení velkých a složitých úkolů. Sweco Hydroprojekt respektuje požadavky, které souvisejí s užitečností stavby, jako např. nízká spotřeba energie, cena stavby, soulad s ekologickými zásadami. K prioritám projektů, které zahrnují nadzemní objekty, patří citlivé začlenění do okolního prostředí, zachování vegetačních prvků, ohleduplnost k lidem a k přírodě.

 • Architektura budov
 • Pozemní stavitelství
 • Územní plánování
 • Krajinné inženýrství a architektura
 • Pozemkové úpravy

Krajinné inženýrství a architektura

Krajinné inženýrství zahrnuje problematiku cíleného rozvoje krajiny a krajinného plánování. Optimalizuje podmínky, za kterých je krajina využívána tak, aby nedošlo k její pozvolné destrukci. Zvláště významné je odstraňování negativních důsledků nevhodně provedených pozemkových úprav, nevhodných způsobů obhospodařování půdy a velkoplošného odvodnění, obnova přirozené funkce vodních toků a jejich koryt, včetně doprovodných porostů a ochranných pásů podél toků a zajištění podmínek pro biologické oživení toků. Dalším významným tématem krajinného inženýrství je rekultivace krajiny a související odstraňování starých ekologických zátěží.

Sweco Hydroprojekt se zabývá problematikou zaměřenou zejména na cílený rozvoj krajiny a krajinného plánování, a to především ve smyslu vodního hospodářství, tvorby krajinotvorných děl, revitalizace prostředí a na protierozní ochranu. Konzultační a poradenská činnost v oboru krajinného inženýrství je vždy prováděna v těsné spolupráci s objednatelem a též v souladu s podmínkami případného zdroje financování, aby bylo v maximální možné míře využít financování z dotačních zdrojů.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Regionální studie tvorby a ochrany životního prostředí

- Podpora regenerace urbanizované krajiny

- Krajinotvorná a vodohospodářská opatření

- Srážko odtokové studie povodí

- Protipovodňová opatření řešená přírodě blízkým způsobem

- Vodohospodářské a technické řešení úprav vodních toků a objektů na tocích

- Vodohospodářské a technické řešení vodních nádrží, rybníků, včetně odbahnění vodních nádrží

- Revitalizace vodních toků, mokřadů a rašelinišť

- Řešení migračního zprůchodnění objektů na vodních tocích (rybí přechody)

- Hospodářské a lesnické úpravy, hrazení bystřin a stabilizace strží

- Vodohospodářská opatření navrhovaná jako společné zařízení v rámci pozemkových úprav

- Rekultivace po důlní a průmyslové činnosti (zvláště vodohospodářské řešení rekultivací a hydrické rekultivace)

- Obnova zemědělského a lesního prostředí

- Závlahy pozemků a ochrana jedinečných biotopů

- Odvodnění zemědělských pozemků a ploch k využití dle plánů územního rozvoje

- Protierozní ochrana a opatření v ploše povodí, návrh konkrétních protierozních opatření

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy