Výzkumný projekt -Nasycenost a srážkové intenzity

/siteassets/images/2019-03-01/2019-02-28_vyzkum_news.png

Výzkumný projekt -Nasycenost a srážkové intenzity

1 března 2019
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. uspěla v získání dalšího výzkumného projektu

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je spolupracující organizací na tříletém výzkumném projektu s názvem Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích, který navazuje na úspěšně ukončený projekt „Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině“. Cílem nově začínajícího projektu je redukce nejistot při odvozování návrhových veličin při projektování a posuzování vodohospodářských opatření na drobných vodních tocích a v ploše povodí. Kombinací radarových a staničních dat budou odvozeny návrhové subdenní intenzity deště v ČR za celý rok i jednotlivé měsíce bezmrazového období. V návaznosti na předchozí projekt bude popsána sezónní a prostorová distribuce předchozích srážek, půdní vlhkosti a stav retenční kapacity území ve vztahu k průběhu a intenzitě srážky. Takto snížené nejistoty v návrhových veličinách budou ověřeny pomocí matematických modelů kalibrovaných na experimentálních výsledcích a měřených průtocích a budou využity pro definování rizika v malých povodích ČR a zdrojových plochách mimo tok.

Hlavním řešitelem tohoto projektu je České vysoké učení technické v Praze a dalšími Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Český hydrometeorologický ústav a společnost Sweco Hydroprojekt a.s.

Za naši společnost se na řešení projektu budou podílet pracovníci z divize 131 (Ing. Pavel, Ing. Sychra, Mgr. Stehlík, Ing. Burian a Ing. Veselý)

Nový projekt QK1910029 je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 Země.

Martin Pavel