Nová vodní linka ÚČOV Praha uvedena do zkušebního provozu

Nová vodní linka ÚČOV Praha uvedena do zkušebního provozu

20 září 2018
Dne 19.9.2018 v 10:00 byla slavnostně uvedena do zkušebního provozu Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod (NVL ÚČOV) Praha.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti primátorky Adriany Krnáčové a radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jany Plamínkové. Předpokládaná doba zkušebního provozu NVL ÚČOV je 15 měsíců, tedy do konce roku 2019. Poté bude Nová vodní linka spuštěna do trvalého provozu.

Projektantem této svým rozsahem ojedinělé vodohospodářské stavby byl Sweco Hydroprojekt a.s., divize 151. Hlavní inženýr projektu je Ing. Petr Kuba, PhD.

Nová vodní linka je navržena jako kaskádová aktivace ve 4 linkovém uspořádání. Nedílnou součástí NVL je třetí stupeň čištění na odstraňování fosforu. Je celá zakrytá a ochráněna proti povodním. Kalové hospodářství není součástí NVL a využívá se stávající termofilní anaerobní stabilizace kalů. NVL je navržena na ½ produkce odpadních vod, přičemž druhá polovina se čistí na stávající ČOV, na kterou byla zahájena projektová příprava její rekonstrukce. NVL je navržena na maximální průtok odpadní vody biologickým stupněm ve výši 4,1 m3/s a v době dešťů se další 3,0 m3/s čistí mechanicko biologickým způsobem. NVL je navržena na průměrné roční znečištění ve výši 806 250 ekvivalentních obyvatel (EO), přičemž maximální přípustné znečištění je ve výši 1 207 500 EO.

Technologická sestava NVL je následující:
• jemné česle s průlinami 3 mm - 6 kusů,
• lamelový usazovák Densadeg 4D s integrovaným lapákem písku a tuků- 6 kusů,
• 2 regenerační nádrže vratného kalu s celkovým objemem 14  840 m3,
• 4 linky 3-stupňové kaskádové aktivace o celkovém objemu nádrží   147 572 m3,
• 40 podélných dosazovacích nádrží o celkové ploše   12 960 m2 a celkovém objemu  65 578  m3,
• třetí stupeň čištění pomocí chemického srážení v lamelových usazovácích Densadeg 2D.

Ke zlepšení efektu denitrifikace se může dávkovat externí substrát – metanol a pro chemické srážení fosforu se používá roztok síranu železitého.
Směs primárního a terciálního kalu se zahušťuje gravitačně  a přebytečný aktivovaný kal se předzahušťuje s následným zahuštěním na odstředivkách s lyzátovacím efektem.  Oba druhy zahuštěných kalů se společně se zahuštěným tukem čerpá na stávající kalové hospodářství, které je umístěné na stávající SVL. Kvalita odtoku splňuje naši legislativu a rovněž legislativu EU požadovanou pro citlivé oblasti.

Na snímku zalévání památného stromu NVL hlavním inženýrem projektu Petrem Kubou a radní Janou Plamínkovou.