I1500301 MODERNIZACE ÚVŽ – 2. STAVBA (GAU)

I1500301 MODERNIZACE ÚVŽ – 2. STAVBA (GAU)

10 dubna 2017
V červnu 2016 zahájil Sweco Hydroprojekt a.s. přípravu akce PI 1500301 Modernizace ÚVŽ – 2. stavba (GAU). Postupně jsou zpracovávány průzkumné, projektové a inženýrské práce.

Tato akce je dílčí částí souboru staveb, jehož cílem je postupná modernizace úpravny vody Želivka. V rámci 2. stavby je navržena modernizace technologické linky úpravy vody spočívající v doplnění technologické linky úpravny vody o filtraci granulovaným aktivním uhlím (dále GAU filtraci), která zajistí sorpci na vrstvě filtračního materiálu. GAU filtrace bude umístěna v novém objektu filtrace s granulovaným aktivním uhlím.

Úpravna vody Želivka je vodárenský komplex, který zajišťuje výrobu pitné vody pro hlavní město Prahu, část Středočeského kraje a pro část Kraje Vysočina.

Stávající technologie úpravny vody Želivka sice vyhovuje požadavkům na kvalitu pitné vody po převážnou část roku, v určitém období však dochází k výkyvům v kvalitě surové vody.

V důsledku nízké účinnosti stávajících ochranných opatření se dostává do povrchových vod množství především organických látek. Následně dochází k postupnému zhoršování některých parametrů surové vody – zejména se jedná o mikroskopický obraz a o výskyt pesticidů:

- ke krajním provozním stavům v parametru mikroskopického obrazu dochází v období maximálního oživení,
- k obdobné situaci, představující snížení bezpečnosti kvality pitné vody, dochází v období výskytu specifických organických látek v surové vodě – jedná se zejména o pesticidy a jejich metabolity.

V budoucnosti nelze vyloučit negativní dopad těchto parametrů na kvalitu vyrobené pitné vody

Současná technologická linka úpravny vody Želivka, jejíž základní řešení bylo koncipováno v 60. letech 20. století, sestává z alkalizace, koagulační filtrace, ozonizace a dezinfekce chlorem. Jedná se o standardní sestavu technologické linky úpravy pitné vody, která však není schopna zajistit zachycování zmíněných látek. K destrukci těchto látek je využívaná ozonizace, která byla do technologické linky úpravny vody doplněna v roce 1991. Ozonizace ovšem pesticidy a jejich metabolity pouze rozloží a transformuje, ale neseparuje.

Proto byly definovány cíle pro modernizaci úpravny vody Želivka – jedná se o soubor opatření zaměřených na zvýšení bezpečnosti zajištění:

- kvality vyrobené vody,
- provozu úpravny vody,
- výroby pitné vody v krizových situacích.

Technologická linka úpravny vody Želivka doplněná o GAU filtraci splňuje definované cíle a bude plnit následující požadavky:

- odstranění specifických organických látek (xenobiotik, pesticidů, farmak atd.) a jejich produktů, které:

- jsou obsaženy v surové vodě v důsledku:

  • zemědělské činnosti v povodí,
  • odtoku z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod, jejichž technologie neumožňují odstraňování těchto látek z odpadních vod přitékajících na ČOV,
  • ostatních antropogenních aktivit v povodí,

- vznikají při průchodu technologií úpravy vody, např. při ozonizaci,
- minimalizace rizika nesplnění relevantních legislativních limitů pro pesticidní látky a jejich metabolity ve vyrobené pitné vodě,
- zlepšení parametrů vyráběné pitné vody v období tzv. jarního oživení ve vodárenské nádrži Švihov (VN Švihov) - období cca 3 měsíců,
- zlepšení chuťových ukazatelů vody,
- snížení bezpečnostních rizik v běžném provozu a při krizových situacích – zajištění kvality vyrobené vody,
- omezení rizika z případného zhoršení kvality odebírané surové vody z VN Švihov.

Doplnění technologické linky úpravny vody o GAU filtraci si vyžádá realizaci následujících stavebních a technologických prací a dodávek:

- výstavba nových objektů,

  • GAU filtrace,
  • kolektoru, který propojuje objekt GAU filtrace se sousední halou filtrace F2,
  • spojovacích potrubních a kabelových rozvodů,

- stavební úpravy (rekonstrukce) na některých stávajících objektech úpravny vody Želivka,

  • úpravy Obtokového kanálu ozonizace,
  • úpravy na Provozní čerpací stanici,
  • úpravy v hale Filtrace F2,

- dostavba a úpravy dalších objektů úpravny vody nesouvisejících s její technologií.

Stěžejním objektem celé stavby je nově navrhovaný objekt GAU filtrace, který je navržen na průtok pohybující se v rozmezí 1,1 - 3,5 m3/s. V objektu GAU filtrace je navrženo 16 filtrů o celkové ploše filtrů 1604 m2 a výšce náplně 1,7 m.

Investorem této akce je vlastník úpravny vody – Úpravna vody Želivka, a.s.

Veškeré přípravné průzkumné, projektové a inženýrské práce mají být ukončeny do konce tohoto roku. Pravomocné stavební povolení pro tuto akci by mělo být k dispozici 31. 7. 2017. Se zahájením vlastní realizace stavby se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí r. 2018.

Veškeré práce provádí či zajišťuje ve spolupráci se svými subdodavateli divize 141 Městská infrastruktura – vodárenství.  Hlavním inženýrem projektu je Ing. Ladislav Sommer.