Hlavní čerpací stanice

Hlavní čerpací stanice

13 října 2018
Současně s Novou vodní linkou byla na Císařském ostrově uvedena do zkušebního provozu Hlavní čerpací stanice odpadních vod. Po zprovoznění všech souvisejících staveb bude čerpací stanice sloužit pro čerpání odpadních vod ze všech kmenových stok v poměru 50:50 na stávající a novou vodní linku ÚČOV.

Byla projektována a zhotovena jako samostatná stavba v rámci Etapy 0007 – Nátoky na ÚČOV. Tato stavba byla rozdělena do tří částí I. Nábřežní zeď a překladiště, II. Hlavní čerpací stanice, III. Nátoky na stávající linku, Hrubé předčištění stoky EF.

Objekt Hlavní čerpací stanice je tvořen nátokovou částí, dvěma podzemními čerpacími jímkami (jímka ACK a jímka EF) a nadzemní částí s rozvodnami, trafostanicí a kabelovými prostory. Celkové vnější půdorysné rozměry 53,6 x21,4 m, světlá výška jímek v nejnižší části 15,4 m.

Hlavní čerpací stanice je kapacitně projektována na čerpání veškerých odpadních vod přitékajících na Císařský ostrov. V této fázi do ní natékají odpadní vody ze stok ACK. Cílového stavu bude dosaženo po dobudování Nátokového labyrintu na pravém a levém břehu Vltavy, kterým dojde k přepojení stok EF a BD.

Z jímky ACK jsou nyní čerpány odpadní vody ponornými kalovými čerpadly a vedeny výtlačným potrubím jak na Novou vodní linku, tak stávající linku ÚČOV. Celková kapacita 4 ks čerpadel na Novou vodní linku činí 7,1 m3/s, celková kapacita 3 ks čerpadel na stávající linku 3,9 m3/s. Akumulační objem obou jímek k úrovni přepadové hrany odlehčení do Vltavy činí 7660 m3. Přepadající vody jsou při nadměrném přítoku předčištěny do kapacity 7,55 m3/s na horizontálních stíracích česlích.

III. etapa výstavby nyní pokračuje stavbou objektu Hrubého předčištění stoky EF. V jímce EF bude následně osazeno po 3 ks čerpadel na stávající i Novou vodní linku, kapacita jednoho čerpadla 0,75 m3/s.

Stavba Hlavní čerpací stanice byla zahájena na počátku roku 2016. Projektant stavby - Sweco Hydroprojekt a.s, divize 151. Hlavním inženýrem projektu byl Ing. Jiří Granilla. III. etapu výstavby převzala Ing. Lucie Cochlárová. Investor stavby – Hlavní město Praha, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností a.s., zhotovitel stavby - Energie – stavební a báňská a.s.

Zkušební provoz zahájený 19. 9. 2018 bude trvat 15 měsíců shodně se zkušebním provozem Nové vodní linky.