0 z 0 pro ""

VNOS

informační systém pro sledování vnosu znečištění do vodních toků

Vznik systému

IS VNOS byl vytvořen v rámci studie studie “Vnosy znečištění do toků v hl. m. Praze” zpracovávané pro ÚHA města Prahy v roce 1997. Cílem studie bylo vytvoření jednotného prostředí pro shromáždění a archivaci informací, týkajících se problematiky vnosu znečištění do pražských toků a umožňujícího vyhledávání, dotazování a polohopisné umístění sledovaných prvků znečištění.

Sekundárním cílem studie potom byla příprava maximálně využitelného podkladového materiálu pro Generel odvodnění hlavního města Prahy.

Stručný popis

IS VNOS je informační systém pro monitorování vnosů znečištění do pražských toků. Je tvořen databázovou a grafickou částí, které spolu tvoří nedílný celek. V systému je nadefinován soubor ”objektů”, charakterizujících jednotlivé zdroje znečištění.

Při stavbě databáze byla respektována pravidla a ustanovení Státního Informačního Systému (SIS) ve smyslu formátů datových položek a dalších doporučení. Podklad IS tvoří soubor transparentních ”vrstev”, umožňujících snadnou identifikaci polohy jednotlivého ”objektu” a usnadňujících analýzy trendů.

Základní pojmy

Program je vytvořen nad databází Access pro prostředí Windows 9X a NT.