0 z 0 pro ""

RybBase

informační systém rybníků a nádrží

Vznik systému

Generel rybníků a nádrží ČR byl Hydroprojektu a.s. zadán odborem vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR. Hydroprojekt je hlavním zpracovatelem a koordinátorem úkolu, jehož řešitelský tým dále tvoří VD TBD a.s., FS ČVUT Praha, VÚMOP, Hydroinform a.s., Rybářství Třeboň.

Cíle řešení generelu lze stručně charakterizovat jako komplexní řešení problematiky oboru, harmonizující v maximální míře uplatňované oprávněné zájmy.

Informační systém tvoří základní blok Generelu, který je jedním z určujících předpokladů naplnění cílů celého programu.

Generel, jehož I. etapa byla ukončena v závěru roku 1995 je koncipován jako koncepční materiál resortu. Generel pokračoval II. etapou končící na konci roku 1996, kdy byla doplněna metodika a IS byl doplněn o data pěti soustav. III etapa proběhla v roce 1997, kdy byly do systému doplněna data dalších 4 soustav.

Charakteristika

Informační systém je postaven na třech úrovních:

1. Základní úroveň – tzv. ”plniči” – byla vytvořena nad databází WinBase602. V tomto prostředí byla vytvořena jednoduchá aplikace pro vstup negrafických typů dat.
2. Střední stupeň je tvořen GIS aplikací, MGE která má grafické prostředí Microstation, za databázi byla zvolena Oracle, s ohledem na žádoucí komunikaci s ostatními IS v tomto dílčím oboru VH (viz. schéma).
3. Nejvyšší stupeň je kategorie programů prezentačních.

Další informace

Pro tvorbu IS byly kromě negrafických dat samozřejmě zapotřebí také data grafická. Za základ byly zvoleny základní vodohospodářské mapy.

Specifickým rysem vytvořeného základního systému je možnost využití k objektivní klasifikaci významu a stavu rybníků. Výsledky klasifikace je možné prezentovat v databázové části systému nebo i v grafické části systému.

Informační systém byl zpracován pro MZe ČR v období 1995 – 97.