0 z 0 pro ""

PRVKUC

program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku

Stručný popis

Program řeší koncepci rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku, zpravidla okresu s výhledem na 15 let. ”Program rozvoje” je zpracováván v souladu s metodickým pokynem MZe ČR z června 1993.

Do řešení ”Programu rozvoje” jsou zahrnuta všechna města, obce a osady okresu. ”Program rozvoje” obsahuje pasport stávajícího stavu vodovodů a kanalizací, rekapitulaci připravených projektů, koncepci řešení rozvoje pro jednotlivé obce a ekonomické posouzení navrhovaného vývoje. Posuzovány jsou různé varianty financování navrhovaných investičních akcí a jejich vliv na vývoj vodného a stočného.

”Program rozvoje” se zpracovává samostatně pro část vodovodů a pro část kanalizací, ale nepomíjí vazby mezi nimi, které vyplývají ze zabezpečení potřeby vody a odvedení odpovídajícího množství odpadních vod a z koordinace výstavby obou částí infrastruktury měst a obcí.

 

Cíle

V „Programu rozvoje“ se předpokládá, že k cílovému roku bude ukončen základní rozvoj vodovodů i kanalizací:

– zabezpečení potřebné kapacity zdrojů pitné vody,
– opatření na existujících zdrojích, která odstraní současné problémy s dodržováním požadavků ČSN Pitná voda,
– návrh opatření na vodárenských a kanalizačních systémech, která je uvedou do souladu s platnými doporučeními, předpisy a normami,
– návrh programu rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí,
– modernizace ČOV
– návrh výstavby nových vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

Obsah

„Program rozvoje“ obsahuje:

– podklady o demografickém vývoji,
– zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování,
– výpočet spotřeby vody a produkce odpadních vod,
– návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací,
– návrh rozvoje vodovodů a kanalizací včetně časového harmonogramu,
– stanovení potřebných investičních a provozních nákladů
– výpočet vývoje vodného a stočného při respektování navrženého programu rozvoje.

 

Uspořádání dokumentace

A. Souhrnná zpráva
B. Vodovody a kanalizace měst a obce
– 1. část – souhrnný popis vodovodů a kanalizací
– 2. část – popis vodovodů a kanalizací v obcích
C. Tabulková část
D. Výkresová část
– Přehledné situační schéma vodovodů
– Přehledné situační schéma kanalizací
– Situační schéma dopravy vody
– Výškové schéma skupinového vodovodu
– Situace vodovodů a kanalizací 1:25000

 

Výstupy

Výstupy “Programu rozvoje” jsou:

– klasický výstup všech příloh tiskem
– program PRVKUC – je „prohlížečka“, která je určena pro pracovníky MZ ČR, vlastnických organizací a okresních úřadů. Zjednodušuje přístup k informacím o jednotlivých obcích. Pomocí programu je možné otevřít „karty obcí“, které obsahují všechny potřebné demografické, technické a ekonomické údaje pro jednotlivé obce. Z programu je umožněn přístup k textům, které popisují jednotlivé obce.
– databázový program VYPVODOV – je určen k údržbě a aktualizování demografické a technické databáze, která byla vytvořena v průběhu zpracování „Programu rozvoje“. Program je určen zpravidla pro provozovatele vodovodů a kanalizací.