0 z 0 pro ""

Stručný popis

Modul Podélný profil vodovodu slouží k definici, tvorbě, úpravám, výpočtům a vykreslení podélných profilů vodovodů v prováděcím stupni podle ČSN.

Program Podélný profil vodovodu umožňuje výběr ze široké nabídky délkových měřítek, zavedení uživatelského popisu kultur, zavádí různé typy investic, umožňuje uživatelsky definovat srovnávací rovinu, měnit sklon v úseku přímo z hlavního menu, zadávat sklon ve zvoleném úseku, uživatelský popis provozních objetů na trase atd.

Základní pojmy

Základní vstupní údaje do modulu Podélný profil vodovodu (x,y,z souřadnice) mohou být zadávány přímo z klávesnice, pomocí myši nebo načtením dat z modulu TRASA. V zadávací tabulce je možné vkládat i další doplňující informace do podélného profilu – katastry, parcelní čísla, geologické sondy, informace o kulturách, povrchu pozemků, křížení s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, informace o objektech na řadu, údaje popisující materiál a profil potrubí řadu, tvar výkopu pro ukládání potrubí.

Výstup je možné prezentovat v textové i grafické formě. Textová forma obsahuje přehlednou tabulku všech zadaných údajů a výpočet kubatur zemních prací. Ke grafickému vykreslení podélného profilu si uživatel může volit zcela libovolné měřítko, přičemž výkres je možné exportovat v DXF formátu, nebo ho přímo vytisknout na plotteru či na tiskárně. Výkres podélného profilu má všechny náležitosti výkresové dokumentace a vypadá podobně jako podélný profil kanalizace.

Novinky

Aktuální verze programu Podélný profil vodovodu 5 (vaše kontrola aktuální verze => viz v programu menu Nápověda -> O programu): 5.5.19.233

Popis změn je okomentován znakem

(+) Nová funkce
(*) Změna funkce
(-) Opravy chyby
(|) NEOPRAVENO
(#) Aktualizace výrobního sortimentu
(i) Informace

21.08.2019 (-) Oprava importu 3D křivky formátu DXF
• V některých případech byly výškové informace načítány v cm.

07.06.2019 (-) Oprava knihovny pro čtení jazykových souborů
• Nastavení češtiny na vstupu způsobovalo na Win10 nastavení defaultní klávesnice, primární layout „Czech (cs)“, tedy QWERTZ.

29.05.2019 (*) Úpravy funkcí
• Úprava importu dat z formátu *.DXF (především rozsah a způsob načtení výškových kót ve fromě textu z vrstvy VYSKOPIS).
• Úprava funckcí z menu Nápověda (zobrazení dat z internetu a aktualizace programu ve Win10 nebylo funkční).

03.06.2016 (-) Oprava definičního souboru struktury projektu.
• Některá nastavení nebyla ve starší verzi (5.0.6.0) povinná, novější povinné nastavení způsobovalo problémy při otevírání projektů uložených starší verzí.

01.03.2016 (+) Uvolněna verze 5.5.0.1
• Oprava/úprava importu DXF
• Novou součástí importu v podélných profilech je import LandXML (export z Civilu). Prozatím pouze pro jednu trasu (prvek alignment s definovaných profilem).
• Oprava vyhledávání platné licence při instalaci programu do adresáře s mezerami