0 z 0 pro ""

Stručný popis

Program Prefabrikované kanalizační šachty je úzce svázán s programy HYDRONet a Podélný profil kanalizace. Umožňuje navrhovat vodotěsné kanalizační šachty s tloušťkou stěny 120, 135 nebo 150 mm nebo šachty s tloušťkou stěny 90 mm, které jsou vhodné do míst, kde se nevyskytuje hladina podzemní vody. Šachty mají vnitřní průměr 800, 1000, 1200 nebo 1500 mm a odpovídají ČSN EN 1917.

V nových verzích programu jsou k dispozici katalogy prefabrikátů od firem:
• BEST,
• Prefa Brno,
• Betonika Lobotice,
• Skanska,
• TIBA BETON CZ,
• Zábojník,
• B&BC,
• CS-BETON Prefa,
• Prefa Invest

Rozsah použití programu:

Kanalizační šachty dle normy ČSN EN 1917 je možné navrhovat pro kanalizační řády od profilu DN 100 až DN 1300 (včetně vejčitých profilů) jako revizní, koncové, spojné i lomové, v omezeném rozsahu i jako šachty spadišťové.

Základní pojmy

Všechny potřebné vstupní údaje je možné jednoduše vložit v dialogových oknech, nebo načíst z modulu Podélný profil kanalizace a pouze projekčně upravit detaily.

Na základě volby výrobce a po zadání požadovaných údajů je sestava šachty z jednotlivých prefabrikátů a poklopu složena automaticky (uživatel volí typ šachet a jejich umístění spolu s dalšími konstrukčními detaily). Pokud uživatel hodlá z jakéhokoliv důvodu předdefinovanou sestavu pozměnit, může k tomu využít dialogového okna „ruční editace“.

Tiskovým výstupem programu je vzorový výkres sestavy šachet. Tisknout lze i tabulky s rozměry jednotlivých prvků, tabulky navržených sestav šachet a tabulky s potřebnými údaji pro šachtová dna. Tyto tabulky obsahují veškeré údaje nutné k realizaci projektu. Posledním výstupem je sumarizační objednávka, která obsahuje veškeré údaje potřebné k objednání jednotlivých dílů u zvoleného výrobce či distributora.

Pro některé výrobce je dostupná i funkce ceníku (Skanska, Prefa Brno), umožňující pro zadané šachty udělat cenovou kalkulaci pro všechny soubory, případně pro jednotlivé šachty.

Existuje plná verze programu (má nově i funkci pro export dat do formátu CSV (Coma separated value)) a volná verze (je distribuována výrobci).

Novinky

Aktuální verze programu PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY (vaše kontrola aktuální verze => viz v programu menu Nápověda -> O programu): 11.23.1.5
Aktuální verze programu PLASTOVÉ ŠACHTY (vaše kontrola aktuální verze => viz v programu menu Nápověda -> O programu): 4.0.0.2

Popis změn je okomentován znakem

(+) Nová funkce
(*) Změna funkce
(-) Opravy chyby
(|) NEOPRAVENO
(#) Aktualizace výrobního sortimentu
(i) Informace

05.12.2023 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.23.1.5)
(*) Verze BEST:
• Přechod na verzi 11!
• Aktualizace materiálů trubního napojení ŠD
• Nastavení minimální vzdálenosti otvoru od okraje skruže na 150mm
• Výpočet výšky nárazové stěny spadiště od nástupnice (obklad 120, 180, 240 a 360°)
• Změna označení šachtových den a skruží
• Přidání textové poznámky u všech otvorů
• Přidání portfolia výrobků

24.05.2023 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.23.1.1)
(-) Všechny verze plná i dedikované/volné:
• Oprava výpočtu a aktualizace výšky šachty při individuálním sestavení šachty

18.07.2022 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.22.1.2)
(-) Plná verze:
• Oprava importu obecného XML – aktualizace dat uvnitř dialogu importu dat
05.04.2022 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.22.1.1)
(-) Všechny dedikované/volné verze:
• Úprava způsobu načítání dat z registrů Windows – úprava řeší problémy práv přístupu k registrům při prvním spuštění po instalaci, tedy spuštění volných verzí na OS Win10

26.11.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.9)
(-) Plná verze:
• Oprava importu dat podélného profilu – načítání materiálů

16.09.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.8)
(*) Verze ZÁBOJNÍK:
• Úprava výpočtu délky butylového těsnění pro nádrže s DN < 1500

31.08.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.7)
(*) Verze ZÁBOJNÍK:
• Automatický výběr těžkého dna dle DN potrubí (Nastavení)
• Oprava rozměru a označení kónusů
• Detailní výpočet délky butylového těsnění
• Doplnění přechodových desek pro nádrže

28.07.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.6)
(*) Verze CS BETON:
• Nově přednastavený poklop D 400 Begu-B-1 D 400

24.06.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.5)
(-) Verze PREFA BRNO:
• oprava výpočtů šachtových den KOMPAKT,
• oprava přiřazení ideálního DN pro potrubí HOBAS.

(#) Verze PREFA BRNO:
• nové rozměry u čtvercových šachet

(+) Verze PREFA BRNO:
• funkce importu textového souboru *.csv dané struktury (po sloupcích: 1. Název šachty, 2. Hloubka/výška šachty, 3. Nadmořská výška poklopu šachty), první řádek obsahuje hlavičku, oddělovačem dat je středník nebo tabelátor

(+) Verze CS BETON:
• sloučení CS BETON, BETONIKA Plus a Prefa Grygov,
• Vypisování chyby (menu „Nástroje“ › „Celková kontrola všech šachet“),
• Doplnění materiálu obtoku spadiště,
• Tisková sestava Seznam čedičových výstelek nově počítá i betonové žlaby

(-) Verze CS BETON:
• oprava hlášení chyby při změně nastavení žlabu,
• tabulka šachtových den – oprava výpisu obtoku,
• změna nastavení přednastaveného poklopu,
• oprava chyby – nemožnost výměny typu skruže při individuální konstrukci,
• oprava nastavení přechodu komínu pro dno DN1200 a DN1500,
• oprava neodpovídajícího popisu velikosti materiálu typu „otvor“ v tiskových výstupech

(#) Verze CS BETON:
• Rozšíření specifikace žlab nástupnice (o vzor BRNO),
• Rozšíření rozměrů u vejčitého potrubí + aplikace pravidel úhlů osazení,
• Doplnění skruží DN 1200, 1500 a 1650,
• Doplnění vyrovnávacích prstenců,
• Doplnění řady všech potrubí až do DN 1200,
• Doplnění těsnících manžet LKS pro PE-HD,
• Doplnění nových skruží, šachtových den a zákrytových desek,

(#) Verze CS BETON:
• Rozšíření specifikace žlab nástupnice (o vzor BRNO),
• Rozšíření rozměrů u vejčitého potrubí + aplikace pravidel úhlů osazení,
• Doplnění skruží DN 1200, 1500 a 1650,
• Doplnění vyrovnávacích prstenců,
• Doplnění řady všech potrubí až do DN 1200,
• Doplnění těsnících manžet LKS pro PE-HD,
• Doplnění nových skruží, šachtových den a zákrytových desek,
• Vypisování chyby (menu „Nástroje“ › „Celková kontrola všech šachet“),
• Doplnění materiálu obtoku spadiště,
• Tisková sestava Seznam čedičových výstelek nově počítá i betonové žlaby

25.11.2020 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.20.0.6)
(-) Verze PREFA BRNO:
• oprava kontroly úhlů přívodů (výpočet kolize včetně tloušťky stěny portubí),
• oprava hlášení při kontrolách spadiště,
• oprava výšek dna TBZ-Q1 100/xx pro železobetonové potrubí.

10.11.2020 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.20.0.4)
(+) Nový výrobce – PREFA Sučany (Prefa invest a.s.)

05.03.2020 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.20.0.1)
(-) Verze PREFA BRNO – oprava výpočtu šachtových den Kompakt (max. převýšení přítoku)

20.12.2019 Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.27)
(-) Verze CS BETON:
• nový typ napojení vstupů (vstup/vložka),
• možnost uživatelského zadání typů potrubí a poklopů,
• možnost uvedení přesné výšky kynety,
• speciální „Přepad“ u přívodů,
• oprava výpočtu „třetího a dalšího otvoru“,
• doplnění volby obklad stěny šachtového dna čedičem,
• doplnění těsnění do tiskové sestavy,
• oprava výstupní sestavy Tabulka šachet,
• doplnění výrobků (vtokových skruží u spádišť a jejich kombinace),
• oprava dialogu Zadání a oprava spadiště,
• úprava programu úpravy exportu CSV.

16.12.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.27)
(-) Verze TIBA – změna názvu společnosti, adresy a loga.

29.11.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.25)
(-) Verze PREFA BRNO – úprava výpočtu šachtových den Kompakt, přednastavení parametrů, nový otvor bez vložky, úprava materiálu kamenina, doplnění obložení nárazových stěn spadiště.

25.09.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.23)
(-) Verze BETONIKA PLUS a PREFA GRYGOV – oprava menu Nástroje (názvy jednotlivých podmenu).

19.09.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.23)
(-) Verze TIBA – oprava implementace jímek DN1500. Dno TBZ-Q.1 1500/1500/150 a dno TBZ-Q.1 1500/1960/150 (jímky) nebylo možné použít.

12.09.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.22)
(-) Verze TIBA – oprava výpisu tabulky šachtových den. Chyběly informace o provedení kynety, stupadel atd.

01.07.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.19)
(-) Oprava výpočtu výšky dna Kompakt (vývod DN500 a DN600) výrobce Prefa Brno.

26.06.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.18)
(-) Oprava tisku tabulek šachtových den. Docházelo k přetisku tabulky a rozpisky.
(-) Oprava načtení projektu jiného výrobce. Některá nastavení dat způsobovala problémy s automatickou skladbou.

18.04.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.14)
(-) Oprava verze CS BETON. Šachtové dno DN1500 akceptovalo pouze větší profily (DN700 a větší).

18.04.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.13)
(-) Oprava verze B&BC. Chybná interpretace nastavení pracovní výšky.

05.04.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.12)
(-) Oprava použití kónusu pro nastavenou pracovní výšku. V některých případech nebyla správně započtena výška kynety a program při nastavení automatické volby přechodového dílu nesprávně umožnil použití kónusu.
(-) Oprava dialogu individuální konstrukce pro monolitické dno. Při zadání monolitického dna nebylo možné vyměnit vybraný prvek.

02.04.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.11)
(-) Oprava a doplnění funkcí pro kontrolu krytí a spadiště při použití monolitického dna.

28.03.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.10)
(-) Při založení nové šachty kopií zůstávalo nové šachtě jméno původní šachty.

11.03.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.09)
(-) Při kopírování a následném vložení šachty nebyl správně nastaven poklop.

08.03.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.08)
(+) Nová volba „Neslučovat dna v objednávce den“ v dialogu „Nastavení dat“ (menu Nástroje -> Nastavení dat), v bloku „Objednávka“. Umožňuje upravit tisk objednávkového listu šachetních den tak, aby nedocházelo k jejich slučování do jednoho řádku, pokud mají odpovídající šachty stejné dno.

05.03.2019 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.06)
(+) Aktualizace výrobního programu a rozšíření funkcionality programu výrobce CS BETON
(-) Oprava navázání monolitického dna s vestavěným přechodovým dílem na výstupy. V některých případech docházelo k vypisování tohoto přechodového dílu v Tabulkách šachet a v celkové Objednávce šachtových dílů.
(-) Oprava vykreslení příčného řezu šachtou s monolitickým dnem. V případě změny výšky monolitického dna na vyšší hodnotu nebyl řez šachtou zobrazen celý.

07.01.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.13)
(*) Úprava funkce Vkládání a opravy poklopů:
mazání a editace neuživatelkých poklopů zakázána,
umožněno mazání a editace pouze uživatelských poklopů
při smazání uživatelského poklopu jsou informace ponechány v uživatelské databázi (ty pak lze načít pomocí tlačítka „Načíst vlastní poklopy po aktualizaci …“).

16.11.2018 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.10)
(-) Oprava navázání profilu vejce 900/1350 na typ dna TBZ-Q.1 150/184 výrobce PREFA BRNO (původně navázáno pouze na atypické dno)

07.11.2018 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.9)
(-) Oprava navázání materiálu Keramo Steinzug DN 486/404 C tř.160 na typ dna TBZ-Q.1 100 KOMPAKT výrobce PREFA BRNO (pro danou kombinaci program neměl přiřazené šachtové dno)

01.10.2018 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.8)
(-) Oprava navázání materiálu Superlit na DN350 výrobce BETONIKA PLUS (pro danou kombinaci program neměl přiřazené šachtové dno)

12.09.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.8)
(#) Úpravy databáze výrobce PREFA BRNO
(#) Úpravy programu po aktualizaci databáze
(+) Přidána možnost hromadné úpravy provedení dna (PREFA BRNO)

27.06.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.2)
(#) Úpravy databáze výrobce ZÁBOJNÍK

12.06.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.1)
(#) Přidány další poklopy KASI (změna se promítá také do volných verzí)

04.04.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.41)
(#) Úpravy databáze výrobce TIBA (díly pro „Pražský standard“)
(*) Změna zápisu do systémových registrů (z důvodu úpravy systému uživatelských práv ve Win10)

20.02.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.38)
(#) Úpravy databáze výrobce ZÁBOJNÍK

12.02.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.37)
(#) Nová verze databáze výrobce ZÁBOJNÍK
(#) Úpravy databáze výrobce PREFA GRYGOV

05.12.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.35)
(#) Úpravy databáze výrobce TIBA CHVALETICE

10.10.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.33)
(#) Nová verze databáze výrobce TIBA CHVALETICE (bývalé MAbA Eurobeton)
(*) Objednávka šachtových den, sloupec Označení šachty – pokud má název šachty či seznam šachet pro jedno stejné dno více než 8 znaků (nevejde se do šířky sloupce), zapisuje se tento textový řetězec ve formě poznámky pod tabulkou.

15.09.2017 Úprava instalace Prefabrikovaných šachet 11
(*) Součástí instalace je nově instalace ovladačů pro otevření zdrojové databáze (u některých verzí OS Windows tyto ovladače nemusí být předinstalovány)

06.09.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.32)
(#) Nová verze databáze výrobce B&BC

30.06.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.27)
(-) V některých případech se v tabulce šachtových poklopů vypisovala špatná třída zatížení

08.06.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.26)
(*) Program umožňuje vložit poklop DN800 na skruž DN800 přes vyrovnávací prstenec
(-) Oprava vyplňování textového pole u volby „Volný terén, převýšení h =“
(*) Při rušení 1. a 2. vedlejšího přívodu zůstávaly aktivní 3. a 4. vedlejší přívod (pokud byly vyplněny). To mohlo při přehlédnutí způsobit chybu v objednávce. Program upraven tak, aby 3. a 4. vedlejší přívod zrušil.
(-) Oprava rolovacího seznamu hodnot DN2 v dialogu „Zadání a oprava spadiště“ (hodnoty obtoku se zobrazovaly 2x)

03.05.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.25)
(-) Oprava sumární tiskové sestavy šachtových den a objednávky spádišťových šachet nad několika otevřenými projekty

24.04.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.24)
(-) Opravy pro velkoprůměrová šachtová dna – výrobce BETONIKA PLUS
(#) Doplnění skruží tl. stěny 250 mm a opravy pro spádišťové šachty tl. stěny 250 mm – výrobce BETONIKA PLUS
(-) Opravy výšek den a funkce programu pro vejčité trouby – výrobce BETONIKA PLUS
(#) Úpravy výšek dna DN1000 – výrobce BETONIKA PLUS
(*) Vykreslení kynety nově rozlišuje nastavení bez obkladu, s obkladem pouze žlábku a s obkladem včetně podesty

21.03.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.22)
(*) Změna v dialogu „Údaje o odběrateli pro objednávku“
(-) Opravy nastavení a výpočtů u dílů INTEGRO – výrobce CS BETON

10.03.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.21)
(-) Oprava funkce check-boxu „Stupadlo PE pod zákrytovou deskou“
(-) Oprava funkce textového pole „Orientace stupadel“

01.03.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.20)
(-) Funkce kopírování předchozí šachty v některých případech nepřenesla všechny informace
(+) Nová funkce sumářé použitých šachtových vložek a vstupů. Menu Soubor -> Prohlížení a tisk seznamu vložek potrubí
(+) Nově možnost udělat sumární tiskovou sestavu nad několika projekty (všemi otevřenými soubory) – plná verze a výrobce CS BETON
(#) Doplnění sortimentu: zákrytová deska TZK-Q.1 1000×800/330 SPK D400 a skruž s kapsou TBS-Q.1 1000/350/120 SK – výrobce CS BETON
(#) Nově možnost pouze otvoru do šachty bez napojení vložky potrubí – výrobce CS BETON

29.11.2016 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.16)
(-) U dna DN1000 CAPITAN program nesprávně rozlišoval potrubí DN500 a DN600 – výrobce CS BETON
(-) Doplnění informace o umístění stupadla v objednávkovém listu šachtových den – výrobce CS BETON

10.11.2016 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.15)
(-) Oprava omezení sklonu potrubí pro dna DN1000 u výrobce Betonika Plus

26.10.2016 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.14)
(+) Vstup výrobce CS BETON
(*) Aktualizace katalogu Betonika Plus a Prefa Grygov

25.08.2016 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.12)
(*) Při otevření projektu: v případě, že v databázi programu neexistuje materiál uvedený v souboru, je zobrazen dialog, který umožní uživatelskou změnu materiálu
(-) Oprava a aktualizace řetězců v jazykových mutacích (SK, EN)
(-) Oprava vykreslení přívodního potrubí: vejce se kreslilo jako kruh
(*) Aktualizace katalogu Betonika Plus
(+) Import dat: obecný xml formát

14.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.0.0.8)
(-) Tisk tabulky šachet, sumace ve sloupci šachtový kónus

14.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 2012 (10.0.2.8)
(-) Tisk tabulky šachet, sumace ve sloupci šachtový kónus

04.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.0.0.7)
(-) Tisk tabulky šachet, sloupec šachtový kónus, chyba výpisu při více kónusech v šachtě

04.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 2012 (10.0.2.7)
(-) Tisk tabulky šachet, sloupec šachtový kónus, chyba výpisu při více kónusech v šachtě

02.06.2015 Opravy Plastových šachet (4.0.0.2)
(-) počet stupadel u šachty TEGRA 1000 NG
• schematický obrázek napojení vlonovce do šachtového dna
• nesoulad při výběru typu dna a odpovídajícího potrubí
• kontrola spojky in-situ (výškové napojení)

18.03.2015 Opravy Prefabrikované šachty verze 11.0 (11.0.0.6)
(-) Kopírování šachty
(-) Další drobné opravy

07.11.2014 uvolněny Prefabrikované šachty verze 11.0 (11.0.0.3)
(#) Aktualizace výrobního sortimentu Prefa Brno, Zábojník
(#) Přidány poklopy KASI