0 z 0 pro ""

HYDRONet 4

program pro zpracování komplexních projektů stokových a vodovodních sítí

Program je založen na technologii .NET a ke svému běhu potřebuje nainstalovaný Microsoft .NET Framework 4.8.

Stručný popis

Program HYDRONet 4 je určen pro zpracování komplexních vodohospodářských projektů stokových a vodovodních sítí, počínaje interaktivním návrhem sítě včetně objektů, zpracováním podélných profilů jednotlivých stok či řadů, tematických map, přes výpočet (stokových sítí) a posuzení (matematické modely) a až k tvorbě finálních mapových výstupů a tabulkových reportů.

Pro kanalizační systémy je v programu implementován výpočet dešťové stokové sítě pomocí Bartoškovy, Máslovy nebo upravené Bartoškovy metody a odtoku splašků dle směrnice č.9, upravené směrnice č.9 nebo podle spotřeby obyvatel.

Program umožňuje převod dat do matematických modelů (EPANET, MIKE URBAN), následné načtení výsledků provedených simulací a především jejich vyhodnocení a další zpracování.

Další důležitou funkcí tohoto programu je automatická tvorba mapových situací dle ČSN a automatická tvorba podkladů pro výstupní projektovou dokumentaci vůbec. Rámcový přehled možností a vlastností tohoto programu je možné získat tímto náhledem.

Programové prostředí je kompromisem mezi GIS a CAD systémy, reflektuje nejmodernější trendy IS (zdrojem i skladištěm dat je databáze) a umožňuje rychlou a kreativní práci. Vzájemné spolupráce s moduly WINPLAN lze využívat k efektivnějšímu zpracování projektové dokumentace (podélné profily, prefabrikované šachty).

Základní pojmy

Program HYDRONet 4 nabízí uživateli grafické prostředí založené na GIS přístupu kumulace dat do vrstev prvků stejného typu a zároveň komfort CAD systémů umožňujících detailní práci s geometrií i stylem zobrazení dat.

Disponuje optimalizovanými funkcemi importu a exportu dat, které zaručují plnou kompatibilitu se standardními CAD i GIS programy a vybranými simulačními programy. Samozřejmostí je propojení s moduly WINPLAN, vytvářející technologickou linku, která výrazně zjednodušuje a urychluje práci.

Speciální pozornost byla věnována vlastním tiskovým výstupům projektu v podobě tabulek (reporty) a uživatelsky definovaných map. Ty je možno vytvořit i ve formě globální šablony, která na základě kladu listů pokrývajících zájmovou oblast produkuje tiskovou sestavu i několika desítek map.

Prostředí programu HYDRONet 4 umožňuje připojení samostatných modulů, které mohou zajímavým způsobem rozšířit možnosti programu. Příkladem může být modul DMT umožňující práci s TIN digitámním modelem terénu či modul WMS, který využívá webových mapových služeb k zobrazení různých rastrových map zájmové oblasti.

Novinky

Zde najdete seznam novinek, změn a oprav, které byly provedeny v programu HYDRONet 4 od okamžiku jeho uvedení na trh dne 02.01.2017.

19.03.2024 – Úprava editoru (4.3.2024.79)
• Úprava dialogu Kalkulátor hodnoty pole: přidána možnost aktualizace topologie grafických objektů/features

07.03.2024 – Úprava editoru (4.3.2024.67)
• Doplnění funkce simplifikace křivek na základě Ramer–Douglas–Peucker algoritmu (dialog „Diagramy a grafické funkce“)

05.03.2024 – Úprava modulu HYDRONet kanalizace a vodovod (4.3.2024.65)
• Oprava převodu dat do podélného profilu (průsečíky s plochami typu území, katastrů atd.)

14.02.2024 – Úprava editoru (4.3.2024.45)
• Oprava chyby v Kalkulátoru hodnoty pole. Při vyplňování hodnot s desetinnou čárkou propojením tabulek došlo k chybě ve funkci zaokrouhlování.

05.02.2024 – Úprava modulu import (4.3.2024.36)
• Upraven import dat personální databáze (chyba při importu záznamů nesplňujících specifikaci grafického objektu)

25.01.2024 – Úprava modulu HYDRONet kanalizace (4.3.2024.25)
• Doplněna funkce uložení sestavy souborů výběrů podle jedinečných hodnot v atributu tabulky (šachta, potrubí, povodí)

24.01.2024 – Úprava modulu HYDRONet hydro (4.3.2024.24)
• Úpravy funkcí spojených s tvorbou izolinií SF – chyby ve čtení číselných hodnot (float/double)

16.01.2024 – Úprava modulu HYDRONet hydro (4.3.2024.16)
• Zveřejněna samostatná funkce přiřazení faktoru SF povodím dle existujících izolinií SF.

– Úprava editoru (4.3.2024.16)
• Drobné úpravy v obecných funkcích dialogů výběrů dat

09.01.2024 – Úprava modulu HYDRONet kanalizace (4.3.2024.9)
• Úprava výpočtu délky potrubí (ne vzdálenost dvou koncových bodů, ale délka polyline)

08.01.2024 – Úprava editoru (4.3.2024.8)
• Úprava/doplnění šablon reportů a jejich interpretace