0 z 0 pro ""

Nová hala úpravny vody Želivka

Hulice

Modernizace Úpravny vody Želivka, 2. stavba (GAU)

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou v České republice s maximálním projektovaným výkonem 7,7 m3/s. Úpravna zajišťuje výrobu pitné vody pro 1,3 mil. obyvatel žijících v hlavním městě Praze, v převážné části Středočeského kraje a v části kraje Vysočina.

Cílem její probíhající modernizace je realizace souboru opatření, zaměřených na zvýšení bezpečnosti zajištění provozu úpravny vody, zajištění kvality vyrobené vody a výroby pitné vody v krizových situacích.

V rámci druhé stavby tohoto souboru staveb byla realizována modernizace technologické linky úpravy vody – byl vybudován nový objekt GAU filtrace zajišťující sorpci na vrstvě granulovaného aktivního uhlí. Realizaci opatření zařazených do 2. stavby souboru staveb Modernizace úpravny vody Želivka lze bezesporu označit jako největší modernizační opatření na úpravně vody Želivka v její historii.

Informace o projektu

Místo
Úpravna vody Želivka – Hulice
Období
2016 – 2021
Klient
Investor – Úpravna vody Želivka a.s.
Zhotovitel stavby – Společnost ÚV Želivka – společníci: Metrostav a.s., SMP CZ, a.s., GEOSAN GROUP a.s.
Obor
Vodárenství
Služby
Pro investora – Úpravna vody Želivka a.s.:
průzkumné práce, dokumentace pro územní řízení (DUR), inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení (DSP), inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby (DZS), výkon autorského dozoru projektanta (AD) v průběhu stavby.

Pro zhotovitel stavby – Společnost ÚV Želivka a.s.: havarijní plán stavby, dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby (DzZS), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. zpracování 3D modelu, návrh provozního řádu pro zkušební a trvalý provoz.
Partner
D plus projektová a inženýrská a.s. – ve stupni DUR a DSP
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena
Areál ÚV Želivka – maximální výkon úpravny vody 7,7 m3/s
Úpravna vody Želivka - pohled z výšky
Hala filtrů GAU filtrace, vany filtrů se zákrytovým systémem
Hala filtrů v úpravně vody Želivka

Účel stavby

Úpravna vody Želivka je po doplnění technologické linky úpravy vody o filtraci přes vrstvu GAU schopna:

•    zajistit odstranění specifických organických látek (xenobiotik, pesticidů, farmak atd.) a jejich produktů, které jsou buď obsaženy v surové vodě anebo vznikají v průběhu procesu úpravy vody – např. při ozonizaci
•    minimalizovat rizika nesplnění relevantních legislativních limitů pro pesticidní látky a jejich metabolity ve vyrobené pitné vodě
•    zlepšit parametry vyrobené pitné vody v období tzv. jarního oživení ve vodárenské nádrži Švihov – období cca 3 měsíců
•    zajistit snížení bezpečnostních rizik v běžném provozu a při krizových situacích (zajistit požadovanou kvalitu vyrobené vody)
•    omezit rizika vyplývající z případného zhoršení kvality odebírané surové vody z vodárenské nádrže Švihov

 

Náplň stavby

Hlavním objektem, který byl v rámci této akce vybudován, je nová hala GAU filtrace. V této hale se nachází 16 filtrů uspořádaných do čtyř sekcí – van. Každá vana obsahuje 4 filtry o celkové ploše filtrů cca 400 m2 s výškou filtrační náplně 1,70 m. Celková plocha všech filtrů činí 1604 m2. Celý objekt GAU filtrace je navržen na průtok od 1,1 po 3,5 m3/s.

Dno každého filtru je vystrojeno drenážním systémem v nerezovém provedení, na kterém je uložena vrstva GAU.

Každá z van filtrů je zakryta samostatnou soustavou demontovatelných průhledných krytů.

Vedle výstavby nového objektu GAU filtrace byla ještě realizována výstavba nového kolektoru a nových spojovacích rozvodů. Stavební úpravy v některých stávajících objektech úpravny:

•    provozní čerpací stanice – zde byla zřízena nová čerpací stanice zajišťující čerpání předupravené vody (vody po průtoku pískovou filtrací a ozonizací) do nového objektu GAU filtrace. Čerpání zajišťuje sestava čtyř horizontálních odstředivých čerpadel provozovaných v sestavě 3+1 ks (montovaná rezerva). Celkový výkon čerpací stanice na GAU filtry se pohybuje v rozsahu 1100 až 3500 l/s
•    obtokový kanál ozonizace – úpravy na tomto objektu byly zaměřeny k zajištění odběru předupravené vody z technologické linky a zpětnému zaústění vody po průtoku GAU filtrací zpět do technologické linky úpravny
•    hala filtrace F2 – úpravy v tomto objektu byly realizovány zejména v souvislosti s napojením přívodu prací vody a přívodu pracího vzduchu pro GAU filtraci na stávající rozvody

Armaturní chodba GAU filtrace – rozvody filtrátu, prací vody a pracího vzduchu
Armaturní chodba v úpravně vody Želivka
GAU Filtrace – armaturní prostor – přívod předupravené vody do filtrů s GAU
Filtrace v úpravně vody Želivka
GAU filtrace – drenážní systém
Drenážní systém v úpravně vody Želivka
Čerpací stanice zajišťující čerpání předupravené vody do obj. GAU filtrace
Čerpací stanice zajišťující čerpání předupravené vody do objektu - úpravna vody Želivka
Úprava prostoru mezi filtry v F2
Prostor mezi filtry v úpravně vody Želivka
Úpravna vody Želivka – nová hala GAU filtrace
Úpravna vody Želivka - nová hala

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.