0 z 0 pro ""

Náměstí v Praze

Hlavní město Praha

Generel odvodnění hl. m. Prahy

Generel odvodnění hl. m. Prahy není v současné době jeden konkrétní dokument, ale dvacetiletý kontinuální projekt, který umožňuje Pražské vodohospodářské společnosti, jakožto správci technické infrastruktury, neustále zpřesňovat podklady o funkci stokové sítě, hledat optimální varianty řešení a na jejich základě připravovat zadání nových aktuálních investičních úkolů. Záměr, který byl nastartován v roce 1999, inspiroval řadu dalších měst v České republice k podobným, dnes již standardním projektům. Za období těchto dvaceti let se podařilo generelu položit základ k množství velkých a v našem měřítku unikátních vodohospodářských staveb, z nichž některé již byly realizovány a další jsou v projektové přípravě. Stále podrobnější stav matematických modelů, které spravuje Pražská vodohospodářská společnost, umožňuje jejich využití i pro budoucí náročné investiční úkoly, které budoucnost jistě přinese.

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. byla vedoucím společníkem sdružení pro I. koncepční fázi generelu a po jejím předání získala a úspěšně zpracovala část projektů navazující II. detailní fáze.

Informace o projektu

Místo
Hlavní město Praha
Období
2001 – 2020
Klient
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Obor
Kanalizace, Hydroinformatika, GIS
Služby
Generel odvodnění (kanalizace)
Partner
DHI a.s.; D plus, projektová a inženýrská a.s.;
Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena

Koncepční a detailní fáze Generelu odvodnění hl. m. Prahy

Naše společnost Sweco Hydroprojekt a.s. získala následující projekty generelu odvodnění, které byly našimi specialisty úspěšně zpracovány, projednány a zadavateli předány:

1. GO HMP – I. fáze, koncepční část (1999–2001). Výstupem generelu byla ucelená koncepce odvodnění v povodí Ústřední čistírny odpadních vod ve dvou časových horizontech, krátkodobém do roku 2010 a vzdáleném, do roku 2020 s přesahem některých opatřeních až do roku 2030. Zatímco krátkodobý horizont řešil převážně opatření na stokové síti v centrální části Prahy, vzdálené časové horizonty se zabývaly problematikou budování páteřních kanalizačních sběračů do okrajových částí Prahy v souvislosti s rozvojem zástavby dle Územního plánu a rozhodnutím o zrušení nebo intenzifikaci až 29 pobočných čistíren odpadních vod, které byly v té době ve funkci.

2. GO HMP – I. fáze, koncepční část – Koncepce protipovodňové ochrany stokové sítě (2003-2004). Projekt posoudil navrženou protipovodňovou ochranu města a na základě simulací navrhl koncepci ochrany kanalizace před „vnitřními vodami“ za povodňových stavů. Posouzení spočívalo v simulacích povodňových stavů ve Vltavě, kdy při uzavřených výpustech do vodního toku je nutné odvést a odčerpat splaškové a srážkové vody, aby nedocházelo k zaplavení chráněného území. Navržená opatření na kanalizaci byla zahrnuta do etapy 0009 protipovodňové ochrany města a byla otestována při povodni 2013.

Na I. koncepční fázi navázala II. detailní fáze, která řešila podrobně ucelená území v okrajových i centrálních částech města. Specialisté ze Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovali následující projekty v tomto časovém období:

1. Kunratice – Šeberov (2003-2004)
2. Koloděje (2004-2005)
3. Severní část Prahy (2006-2007)
4. Stoka B (2008)
5. Stoka C (2008)
6. Folimanka (2008)
7. Kbely – Vinoř (2008-2009)
8. Radlický sběrač (2009)
9. Barrandovský sběrač (2009)
10. Stoka A (2010)
11. Východ – povodí ÚČOV (2010-2012)
12. Sběrač CXIIb (2011)
13. Stoka EF (2011)
14. Stoka D (2012)
15. Sběrač M, I, II (2013)
16. Chodov – Háje (2014-2015)
17. Stodůlky (2015-2016)
18. Suchdol (2016)
19. Dolní Chabry (2017)
20. Sběrač Solidarita (2017)
21. Podolí – Braník (2017-2018)

Cílem těchto detailních generelů bylo především stanovení podrobnější koncepce odvodnění na základě zpracování detailních simulačních modelů kanalizace, řešení dešťové kanalizace v okrajových částech města a návrh čistírenské kapacity a dalšího rozvoje pobočných čistíren odpadních vod na území hl. m. Prahy.

Naše služby

V rámci zpracování Generelu odvodnění hl. m. Prahy společnost Sweco Hydroprojekt ve spolupráci s partnery zajistila splnění následujících aktivit:

•    sběr a doplnění podkladů na stokové síti a objektů na ní vybudovaných
•    měření (monitoring) hydraulických veličin na stokové síti (srážky, průtoky, hladiny, rychlosti)
•    posouzení současného stavu a funkce stokové sítě
•    posouzení funkce odlehčovacích komor (OK) a pobočných čistíren odpadních vod (PČOV)
•    návrh koncepce hospodaření s dešťovými vodami v území
•    stanovení výhledové kapacity systému, koncepce odvodnění s ohledem na rozvoj a priority města

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.