Uhlíková Stopa - Carbon Footprint

Klimatická změna byla rozeznána jako jedna z největších výzev pro národy, vlády, podnikatele a občany, před kterou stojí lidstvo v budoucí etapě svého rozvoje. Jako odpověď na tuto výzvu se mezinárodní, národní a lokální iniciativy snaží rozvinout a implementovat aktivity směřující k minimalizaci produkce skleníkových plynů (greenhouse gas, GHG), a tím snížení jejich koncentrace v zemské atmosféře. Na počátku je však nezbytná kvantifikace, monitoring a vyhodnocování GHG emisí.

Česká republika se v prosinci 2008 v Poznani připojila k závazku Evropské unie aktivně přispět ke 30% snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) do roku 2020.

Oxid uhličitý se stal fenoménem dnešní doby. Jak se na produkci oxidu uhličitého a ostatních GHG podílíme jako firmy? Je splnění závazku v podmínkách každé firmy reálné, či jaké jsou naše dílčí možnosti? Uhlíková stopa určuje množství emisí skleníkových plynů způsobených organizací, událostí nebo výrobkem. Stanovení uhlíkové stopy je prvním krokem k tomu, aby mohla být uhlíková stopa efektivně řízena.

V roce 2009 přijalo vedení společnosti Sweco Hydroprojekt rozhodnutí zabývat se hodnocením uhlíkové stopy (Carbon Footprint) společnosti jako součást našich aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (sustainability). Jsme si vědomi, že uhlíková stopa Sweco Hydroprojekt nebude velká v porovnání s jinými např. průmyslovými producenty, ale naše úsilí o její poznání a následnou redukci může přispět k závazkům na snižování produkce CO2 v ČR a zároveň ukázat na metodickou problematiku takového hodnocení.

Počátkem roku 2010 jsme publikovali naši první oficiální zprávu o výsledcích stanovení uhlíkové stopy za rok 2009, nicméně tato zpráva zahrnovala i vyhodnocení let 2007 a 2008. Zpráva je od té doby vydávána každoročně. Letošní zpráva je přiložena.

Jako vstupní hodnoty jsou používány detailně analyzované údaje ve vazbě na účetní a statistické záznamy a přímá měření spotřeby médií. Vzhledem k povaze naší výrobní činnosti se soustřeďujeme na spotřebu elektrické energie, plynu, cestovní náklady všeho druhu a spotřebu papíru. Zpracování uhlíkové stopy se řídí požadavky, jež jsou součástí normy ISO 14064-1:2006 Greenhouse Gates – Part 1 a protokolu World Business Council for Sustainable Development and World Resources Institute GHG Protocol.

Základním výstupem – ukazatelem je produkce CO2 na jednoho zaměstnance, přičemž jsme s ohledem na zvyšování efektivnosti naší výroby zahrnuli další, podle nás objektivnější ukazatel, a to je produkce CO2 vztažená na hodnotu celkových výnosů společnosti ve finančním vyjádření. Pochopitelně je bilancována celková roční produkce.

Každoročně vyhlašujeme podle výsledků minulého roku cíl na další rok a opatření, na která se soustředíme.

Hodnocení uhlíkové stopy pomáhá prezentovat Sweco Hydroprojekt našim zákazníkům, akcionářům, zaměstnancům, dodavatelům a ostatním subjektům jako společnost pečující o udržitelný rozvoj a environmentální uvědomění. V tomto směru je tato aktivita ojedinělá v ČR. V konečném důsledku získáváme úspory provozních nákladů (snížením emisí skleníkových plynů a energetické náročnosti) a zlepšení jména Sweco Hydroprojekt před veřejností.


Carbon Footprint Report

Sweco Hydroprojekt a.s. 2014 Carbon Footprint Report (PDF)
Sweco Hydroprojekt a.s. 2013 Carbon Footprint Report (PDF)
Sweco Hydroprojekt a.s. 2012 Carbon Footprint Report (PDF)