ZODPOVĚDNÍ PORADCI VE VŠECH OBLASTECH VÝVOJE SPOLEČNOSTI

Transparentnost a odpovědnost jsou základními předpoklady pro trvalý úspěch Sweco jako decentralizované společnosti, která vzrostla rychleji než většina ostatních.

Rámec obchodní etiky Sweco

Obchodovat se Sweco by mělo být snadné. Neexistuje zde žádná malá řídicí skupina, která by udržovala vztahy s důležitými zákazníky. Je to spíše našich 14,500 zaměstnanců, kteří se všichni skrz každodenní kontakt se zákazníky cítí zodpovědni za své vlastní úkoly.

Toto vytváří vysoký stupeň flexibility, ale také klade vysoké nároky na naše pracovní procesy.

Postupy odpovědné obchodní činnosti

Všechny činnosti Sweco musí splňovat příslušné zákony a nařízení, stejně jako musí dodržovat vnitřní předpisy a směrnice Sweco. Všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za seznámení se a dodržování těchto předpisů a směrnic.

Obchodní etika podpírá veškerou činnost Sweco. Programy jednání správního týmu obsahují povinný bod, týkající se obchodní etiky, a CSR rizika jsou čtvrtletně nahlašována představenstvu Sweco.

Kompas obchodní etiky pro každodenní práci konzultantů: Obchodní etika se vztahuje ke způsobu, jakým obchodujeme, jakým vacházíme s ostatními, jak řídíme firemní zdroje a jak se chováme ve vztahu k našemu vnějšímu prostředí. Dobře formulovaný kompas obchodní etiky je zásadní pro schopnost Sweco vykonávat zadané úkoly. Všichni zaměstnanci Sweco procházejí školením obchodní etiky.

Rámec obchodní etiky Sweco. CSR politika Sweco tvoří základ rámce obchodní etiky Sweco. Mimo jiné vysvětluje, že Sweco má nulovou toleranci úplatků, korupce, podvodného jednání a zakázaných praktik, které omezují konkurenci.

Pravidla chování Sweco jsou kolektivní etické pokyny pro zajištění odpovědného chování ze strany zaměstnanců, dodavatelů a partnerů Sweco.

Sweco stanovilo pokyny pro zamezení korupce a úplatkářství, dary a zábavu v obchodním prostředí a sponzoring. Všichni zaměstnanci jsou zodpovědni za seznámení se s těmito pokyny a jejich dodržování.

Sweco Etická Linka je telefonní a internetová služba, která poskytuje možnost anonymně nahlásit podezření o nedodržování standardů pro obchodní etiku.

Procesy Sweco pro řízení rizik s ohledem na dodavatele a veřejné zakázky rozhodují o tom, zda Sweco podá nabídku na veřejnou zakázku nebo ne, a zajišťuje odpovědné chování v průběhu celé zakázky.

Certifikace podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Sekce pro obchodní partnery