0 z 0 pro ""

 

 

 

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika, též oběhové hospodářství, je inovativní ekonomický model, který klade důraz na efektivní využití přírodních zdrojů, v ideálním případě obnovitelných zdrojů, a minimalizaci materiálových toků v rámci produktů a služeb. Na rozdíl od tradičního lineárního modelu, který se zaměřuje na těžbu, výrobu a konečné odstranění odpadu, se cirkulární ekonomika řídí principy obnovitelnosti, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Jedním ze základních principů cirkulární ekonomiky je opětovné použití, což znamená, že produkty a materiály by měly mít delší životní cyklus a být navrženy tak, aby mohly být znovu využity nebo recyklovány. Tímto způsobem se minimalizuje potřeba nových surovin, snižuje uhlíková stopa a dopady na životní prostředí.

V cirkulární ekonomice je také kladen důraz na transformaci odpadového hospodářství. Namísto toho, aby se výrobky stávaly odpadem po ukončení svého životního cyklu, jsou navrženy tak, aby mohly být začleněny zpět do ekonomiky. Toto spojení mezi životním cyklem výrobku a jeho budoucím využitím je známé jako princip „cradle to cradle.“ Cirkulární ekonomika je krok směrem k udržitelnější budoucnosti, která spočívá ve snižování plýtvání, omezování emisí skleníkových plynů, minimalizaci komunálních odpadů a zvýšené efektivitě využívání zdrojů v celém životním cyklu produktů.

Problematika cirkulární ekonomiky, je na úrovni EU řešena Směrnicí 2008/98/ES o odpadech a následně rozšířena pozměňující směrnicí 2018/851. Ta již zavádí do právní praxe pojmy cirkulární ekonomiky a podporuje modely udržitelné výroby a spotřeby, materiálové účinnosti a ekoinovací za účelem přechodu na moderní, konkurenceschopné hospodářství účinně využívající zdroje.

Naše služby

  • Studie technické proveditelnosti
  • Detailní návrhy řešení procesů

Vybrané reference

ŠKODA AUTO a.s. – Studie pro udržitelné zásobování průmyslovou vodou Mladá Boleslav a Kvasiny
udržitelné zásobování průmyslovou vodou pro závody Škoda Auto a.s.

Naše odbornost

Máme specifické zkušenosti s identifikací a návrhem cirkulárních procesů v průmyslovém, vodohospodářském, energetickém a odpadovém sektoru. Příkladem těchto postupů může být využití dešťové vody a opětovné využívání odpadních vod pro průmyslové procesy (např. závody na výrobu automobilů, chemické továrny), využití kalů z čištění odpadních vod pro výrobu energie z bioplynu a hnojiv, energetické využití pevných odpadů.

Cirkulární skeny měst a podniků

Cirkulární skeny měst a především podniků jsou důležitým procesem při optimalizaci vodního, odpadového a energetického hospodářství. Jejich uskutečněním se zjišťují slabá místa a to z pohledu kapacity výroby v současnosti i ve výhledu, zohledňuje se stáří, technický stav a technická úroveň výrobních technologií. Nedílnou součástí skenu je hodnocení zajištěnosti zdrojů surovin, vody a energie a to včetně stanovení nejistot. Vyhodnocením cirkulárního skenu výrobních podniků lze navrhnout optimální obměnu výrobní technologie vzhledem k zajištění stability zdrojů a technické úrovně výrobního zařízení.

Cirkulární odpadový sken zahrnuje kompletní přehled o zbytkových materiálech (odpadech), návrh jejich opětovného využití, přehled možných finančních zisků, úsporu CO2 a další aspekty.

•    grafické zpracování odpadových toků v detailu
•    identifikace potenciálu finančních úspor
•    zpracování analýzy na zjištění úspor CO2

Voda

Poskytujeme služby v oblasti znovuvyužívání odpadních vod. Zejména se jedná o oblast čistění odpadních vod a úpravu vyčištěných vod na kvalitu potřebnou pro jejich opětovné využití ve výrobě. Naše služby zahrnují technologický návrh řešení, vypracování projektové dokumentace a stanovení CAPEX a OPEX. S využitím studií proveditelnosti navrhujeme optimální řešení. V případě potřeby modelového ověření navrhovaného procesu spolupracujeme s dodavateli příslušných technologií.

•    biologické čištění odpadních vod
•    akumulace srážkových vod a jejich čištění
•    čištění šedých vod
•    koagulace a filtrace
•    reverzní osmóza
•    membránová filtrace

Energie

Anaerobním procesem rozkladu organických látek vzniká bioplyn, který lze energeticky využívat. Navrhujeme optimální způsob jeho využívání, spočívající především v jeho přímém spalování, spalování v kogeneračních jednotkách s výrobou tepelné a elektrické energie včetně přeměny bioplynu na biometan. Pomocí rozhodovací analýzy navrhujeme optimální řešení se zohledněním potřeb investora. Stanovení OPEX a CAPEX navrhovaného řešení slouží k vyhledání optimální varianty řešení.

•    přímé spalování bioplynu
•    spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách s výrobou tepelné a elektrické energie
•    výroba biometanu s vtláčením biometanu do sítě rozvodu zemního plynu,
•    využití biometanu k pohonu vozidel

Odpady

Anaerobním zpracováním koncentrovaných odpadních vod, organických kalů a odpadů lze vyrobit bioplyn. Navrhujeme bioplynové stanice pracující jak v termofilní, tak i mezofilní oblasti teplot. Pomocí variantního řešení se stanovením OPEX a CAPEX jsme schopni navrhnout optimální řešení a to včetně využití bioplynu. Organické odpady lze rovněž sušit s jejich následným využitím. Usušené kaly/odpady lze aplikovat na zemědělskou půdu, spalovat jako biopalivo, či podrobit pyrolýze, popř. zplyňování. Lokální podmínky jsou důležitým faktorem pro rozhodnutí o způsobu využití úsušků.

•    anaerobní stabilizace kalů a odpadů
•    sušení kalů
•    spalování kalů
•    pyrolýza
•    spoluspalování
•    zplyňování

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti cirkulární ekonomiky?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.