0 z 0 pro ""

 

 

 

Cirkulární ekonomika

Problematika cirkulární ekonomiky, jinak nazývané též oběhové hospodářství, je na úrovni EU řešena Směrnicí 2008/98/ES o odpadech a následně rozšířena pozměňující směrnicí 2018/851. Ta již zavádí do právní praxe pojmy cirkulární ekonomiky a podporuje modely udržitelné výroby a spotřeby, materiálové účinnosti a ekoinovací za účelem přechodu na moderní, konkurenceschopné hospodářství účinně využívající zdroje.

Naše služby

Poskytujeme poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky. Cirkulární ekonomika je jedním z pilířů udržitelného rozvoje, jehož podstatou je zvýšení efektivity produkčních cyklů a snížení produkce zbytkového – tedy dále již nevyužitelného – odpadu. Cirkulární ekonomika se tedy zabývá přetvořením odpadu v další zdroje a materiály, které lze opětovně vrátit do různých výrobních cyklů.

Máme zkušenosti se zpracováním studií technické proveditelnosti i s detailními návrhy řešení procesů oběhového hospodářství. Kontaktujte nás a zjistěte, jak by vaše podnikání mohlo využívat postupy oběhového hospodářství.

Vybrané reference

ŠKODA AUTO a.s. – Studie pro udržitelné zásobování průmyslovou vodou Mladá Boleslav a Kvasiny
udržitelné zásobování průmyslovou vodou pro závody Škoda Auto a.s.

Naše odbornost

Máme specifické zkušenosti s identifikací a návrhem cirkulárních procesů v průmyslovém, vodohospodářském, energetickém a odpadovém sektoru. Příkladem těchto postupů může být využití dešťové vody a opětovné využívání odpadních vod pro průmyslové procesy (např. závody na výrobu automobilů, chemické továrny), využití kalů z čištění odpadních vod pro výrobu energie z bioplynu a hnojiv, energetické využití pevných odpadů.

Cirkulární skeny měst a podniků

Cirkulární skeny měst a především podniků jsou důležitým procesem při optimalizaci vodního, odpadového a energetického hospodářství. Jejich uskutečněním se zjišťují slabá místa a to z pohledu kapacity výroby v současnosti i ve výhledu, zohledňuje se stáří, technický stav a technická úroveň výrobních technologií. Nedílnou součástí skenu je hodnocení zajištěnosti zdrojů surovin, vody a energie a to včetně stanovení nejistot. Vyhodnocením cirkulárního skenu výrobních podniků lze navrhnout optimální obměnu výrobní technologie vzhledem k zajištění stability zdrojů a technické úrovně výrobního zařízení.

Cirkulární odpadový sken zahrnuje kompletní přehled o zbytkových materiálech (odpadech), návrh jejich opětovného využití, přehled možných finančních zisků, úsporu CO2 a další aspekty.

•    grafické zpracování odpadových toků v detailu
•    identifikace potenciálu finančních úspor
•    zpracování analýzy na zjištění úspor CO2

Voda

Poskytujeme služby v oblasti znovuvyužívání odpadních vod. Zejména se jedná o oblast čistění odpadních vod a úpravu vyčištěných vod na kvalitu potřebnou pro jejich opětovné využití ve výrobě. Naše služby zahrnují technologický návrh řešení, vypracování projektové dokumentace a stanovení CAPEX a OPEX. S využitím studií proveditelnosti navrhujeme optimální řešení. V případě potřeby modelového ověření navrhovaného procesu spolupracujeme s dodavateli příslušných technologií.

•    biologické čištění odpadních vod
•    akumulace srážkových vod a jejich čištění
•    čištění šedých vod
•    koagulace a filtrace
•    reverzní osmóza
•    membránová filtrace

Energie

Anaerobním procesem rozkladu organických látek vzniká bioplyn, který lze energeticky využívat. Navrhujeme optimální způsob jeho využívání, spočívající především v jeho přímém spalování, spalování v kogeneračních jednotkách s výrobou tepelné a elektrické energie včetně přeměny bioplynu na biometan. Pomocí rozhodovací analýzy navrhujeme optimální řešení se zohledněním potřeb investora. Stanovení OPEX a CAPEX navrhovaného řešení slouží k vyhledání optimální varianty řešení.

•    přímé spalování bioplynu
•    spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách s výrobou tepelné a elektrické energie
•    výroba biometanu s vtláčením biometanu do sítě rozvodu zemního plynu,
•    využití biometanu k pohonu vozidel

Odpady

Anaerobním zpracováním koncentrovaných odpadních vod, organických kalů a odpadů lze vyrobit bioplyn. Navrhujeme bioplynové stanice pracující jak v termofilní, tak i mezofilní oblasti teplot. Pomocí variantního řešení se stanovením OPEX a CAPEX jsme schopni navrhnout optimální řešení a to včetně využití bioplynu. Organické odpady lze rovněž sušit s jejich následným využitím. Usušené kaly/odpady lze aplikovat na zemědělskou půdu, spalovat jako biopalivo, či podrobit pyrolýze, popř. zplyňování. Lokální podmínky jsou důležitým faktorem pro rozhodnutí o způsobu využití úsušků.

•    anaerobní stabilizace kalů a odpadů
•    sušení kalů
•    spalování kalů
•    pyrolýza
•    spoluspalování
•    zplyňování

Chcete se dozvědět více o našich službách v oblasti cirkulární ekonomiky?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.