0 z 0 pro ""

 

 

 

Mostní stavby, podzemní stavby, tunely, kaverny

Prostřednictvím své práce konzultanti a projektanti Sweco přispívají k rozvoji urbanizovaných území a společnosti budoucnosti. Ve spolupráci s klienty navrhují stavby a konstrukce pro dopravní infrastrukturu a další inženýrské projekty.

Sweco a.s. nabízí různé technické specializace jak pro přípravu nových objektů, tak i pro rekonstrukce, rozšíření a posílení stávajících. Typickými objekty těchto projektů jsou mostní konstrukce, viadukty, podchody, štoly a tunely, trubní vedení, podzemní konstrukce jako jsou například kaverny a v neposlední řadě různá zemní tělesa.

Našimi zákazníky jsou jak centrální státní instituce, tak i krajské a místní správy a obce a města. Pracujeme rovněž pro stavební dodavatele a jiné na výstavbových projektech zúčastněné strany, jako jsou například architektonická studia.

Naše služby

Sweco a.s. poskytuje řadu služeb, od technických studií a studií proveditelnosti, posouzení stávajících konstrukcí (inspekce, šetření únosnosti, posouzení stavu), přes všechny fáze projektové přípravy včetně použití postupů BIM a 3D modelování, autorský dozor během výstavby, inženýrskou činnost, až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

Vybrané reference

Protipovodňové opatření na stokové síti v oblasti Karlína Praha
Vodní nádrž

Naše odbornost

Mostní stavby

Mosty jsou důležitou součástí moderních dopravních řešení. Skupina Sweco je navrhuje jak s ocelovými a betonovými konstrukcemi, tak i s pokročilejšími konstrukcemi, jako jsou zavěšené kabelové mosty a různé typy předpjatých konstrukcí.

Nabízí projektové služby pro různé typy mostů včetně:

•    silniční mosty
•    železniční mosty
•    viadukty
•    akvadukty
•    potrubní mosty

Tunely

S rostoucími městy roste tlak na městský prostor a tím i potřeba budovat více staveb v podzemí. Smyslem těchto staveb je usnadňovat každodenní život, například v podobě zvýšené plynulosti silničního provozu.

Budování podzemních konstrukcí vyžaduje přesnost, a proto skupina Sweco nabízí služby projektování ve 3D, které usnadňuje analýzu, koordinaci a výpočty. Poskytuje zákazníkovi lepší rozhodovací základnu a lepší porozumění konečnému výsledku.

Navrhuje tunely pro:

•    podchody pro chodce a cyklisty
•    kolektory inženýrských sítí
•    silniční tunely
•    železniční tunely

Podzemní stavby, kaverny

Různé podzemní objekty se stále častěji vyskytují v projektech inženýrských staveb, protože prostory našich měst jsou velmi cenné pro jiné využití.

Mimo dopravní stavby Sweco navrhuje a projektuje podzemní objekty využívané pro následující účely:

•    stoky hloubené nebo rekonstruované hornickým způsobem
•    retenční nádrže na odpadní vody
•    vodojemy a jiné zásobníky
•    podzemní kaverny pro umístění čistíren odpadních vod, čerpacích stanic nebo úpraven vod
•    štoly a tunely pro umístění různých trubních a kabelových vedení
•    kolektory inženýrských sítí

Chcete se dozvědět více o našich službách v oboru mostní stavby, podzemní stavby, tunely, kaverny?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.