0 z 0 pro ""

 

 

 

Tvorba norem pro vodní hospodářství a ekologii

Sweco a.s. má dlouholeté zkušenosti se zpracováním technických norem vodního hospodářství v České republice. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělil Sweco a.s. licenci k používání označení Centrum technické normalizace (CTN).

Specialisté z našeho Centra technické normalizace se podílejí na zpracování norem z oboru vodního hospodářství, odpadového hospodářství a kvality půdy.

Naše odbornost

Pracovníci Centra technické normalizace ve Sweco a.s. zpracovávají normy vodního hospodářství, které pokrývají tyto obory:

•    vodárenství
•    kanalizace
•    hydrologie
•    hydrotechnika
•    ochrana vod
•    hydromeliorace
•    kvalita vod
•    charakterizace kalů
•    zásady zatížení a navrhování konstrukcí ve vodním hospodářství
•    navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
•    zemní práce při výstavbě potrubí

Pracovníci Centra technické normalizace připravují také normy odpadového hospodářství a normy týkající se kvality půdy.

Připomínkujeme návrhy evropských a mezinárodních norem zpracované technickými komisemi:

•    CEN/TC 164 Vodárenství
•    CEN/TC 165 Kanalizace
•    CEN/TC 230 Rozbor vod
•    CEN/TC 308 Charakterizace kalů
•    CEN/TC 318 Hydrometrie
•    ISO/TC 113 Hydrometrie
•    ISO/TC 147 Kvalita vod
•    ISO/TC 190 Kvalita půdy
•    ISO/TC 224 Hodnocení služeb v oblasti zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod

Po vydání tyto normy zavádíme překladem do soustavy ČSN jako normy ČSN EN nebo ČSN ISO.

Kromě toho zpracováváme tzv. „čisté“ ČSN, což jsou normy připravené v České republice. Zpracovali jsme také soubor přibližně 80 odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV) a odvětvových technických norem odpadového hospodářství (TNO).

Pro potřeby projektantů ve vodním hospodářství vydáváme typizační směrnice, technická doporučení a další podklady.

Sweco a.s. spolupracuje s Českou agenturou pro standardizaci a mj. je autorem základních českých norem, které upravují navrhování a provoz zařízení pro nakládání a zneškodňování odpadů. Všechny normy, které byly připraveny v posledních letech, jsou kompatibilní s normami, zákony a předpisy Evropské unie.

Chcete se dozvědět více o našem Centru technické normalizace?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.