Voda a životní prostředí

Zkušenosti společnosti Sweco s vodohospodářskými a ekologickými projekty sahají více než 100 let do minulosti. Jako jeden z vedoucích hráčů v Evropě v této oblasti je společnost Sweco dobře připravena splnit náročné ekologické požadavky budoucnosti. Komplexní odbornost společnosti Sweco pomáhá klientům najít řešení, která jsou optimální z hlediska životního prostředí i zdrojů. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje řešení dodávek vody, čištění odpadních vod, nakládání s pevnými odpady a obnovu stanovišť. Společnost Sweco rovněž zpracovává různé druhy ekologických studií a hodnocení vlivu na životní prostředí.

 • Vodárenství
 • Kanalizace a čištění odpadních vod
 • Hydrotechnika a hydroenergetika, povodňová ochrana
 • Odpadové hospodářství
 • Rekultivace a krajinné inženýrství
 • Ekologické inženýrství
 • Vývoj SW pro vodní hospodářství

Vývoj SW pro vodní hospodářství

Využívání specializovaných vodohospodářských simulačních modelů a nástrojů hydroinformatiky se stalo nedílnou součástí konzultační a projektové činnosti. Tyto aktivity jsou zaměřeny především na řešení následujících vodohospodářských problémů:

- Odvodnění urbanizovaných území, simulace nestacionárního srážko-odtokového procesu, hydraulika objektů, vliv vypouštění odpadních vod na recipienty.

- Zásobování pitnou vodou, distribuční systémy, hydraulický ráz, kvalita vody v systémech zásobování pitnou vodou.

- Proudění v řekách a inundačních územích, povodňové studie, záplavové čáry, riziková analýza, návrh a posouzení technických protipovodňových opatření.

- Hydraulika čistíren odpadních vod, hydraulika objektů.

Významnou podporu nabízí moduly programů WINPLAN, které zefektivňují projektovou činnost. WINPLAN byl první v českém jazyce pracující systém programů pro projektování vodovodů a kanalizací v prostředí Windows, který usnadňuje a zefektivňuje práci při projektování. Svou formou i obsahem je zaměřen především na projektanty. Může být využíván jak velkými projektovými a konzultačními firmami, tak malými firmami a samostatnými projektanty k navrhování a posuzování.

Autorem a vlastníkem všech autorských práv k jednotlivým modulům je Sweco Hydroprojekt.

/siteassets/images/services/a01_water-supply_570-380.jpg

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy