Voda a životní prostředí

Zkušenosti společnosti Sweco s vodohospodářskými a ekologickými projekty sahají více než 100 let do minulosti. Jako jeden z vedoucích hráčů v Evropě v této oblasti je společnost Sweco dobře připravena splnit náročné ekologické požadavky budoucnosti. Komplexní odbornost společnosti Sweco pomáhá klientům najít řešení, která jsou optimální z hlediska životního prostředí i zdrojů. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje řešení dodávek vody, čištění odpadních vod, nakládání s pevnými odpady a obnovu stanovišť. Společnost Sweco rovněž zpracovává různé druhy ekologických studií a hodnocení vlivu na životní prostředí.

 • Vodárenství
 • Kanalizace a čištění odpadních vod
 • Hydrotechnika a hydroenergetika, povodňová ochrana
 • Odpadové hospodářství
 • Rekultivace a krajinné inženýrství
 • Ekologické inženýrství
 • Vývoj SW pro vodní hospodářství

Rekultivace a krajinné inženýrství

Od počátku devadesátých let minulého století jsou téměř na celém území České republiky realizována opatření k obnově a posílení ekologické stability krajiny. Významnou měrou k tomu přispělo koncipování tzv. krajinotvorných programů, mezi které patří zejména Program revitalizace říčních systémů a Program péče o krajinu, které podporují opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny. Akcentují především odstraňování negativních důsledků nevhodně provedených pozemkových úprav, nevhodných způsobů obhospodařování půdy a velkoplošného odvodnění, obnovu přirozené funkce vodních toků a jejich koryt, včetně doprovodných porostů a ochranných pásů a zajištění podmínek pro biologické oživení toků. Péče o krajinu spočívá v ochraně krajinných složek a krajinných celků.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Regionální studie tvorby a ochrany životního prostředí

- Generely a projekty pro územní systémy ekologické stability

- Podpora regenerace urbanizované krajiny

- Krajinotvorná a vodohospodářská opatření

- Programy revitalizace říčních systémů, péče o krajinu

- Protipovodňová opatření řešená přírodě blízkým způsobem

- Vodohospodářské a technické řešení vodních toků a objektů na tocích, revitalizace

- Hospodářské a lesnické úpravy a hrazení bystřin a stabilizace strží

- Rekultivace a zúrodnění půd

- Rekultivace po důlní a průmyslové činnosti

- Pozemkové úpravy

- Návrhy komplexních pozemkových úprav

- Obnova zemědělského a lesního prostředí

- Závlahy pozemků a ochrana jedinečných biotopů

- Odvodnění zemědělských pozemků a ploch k využití dle plánů územního rozvoje

/siteassets/images/services/a01_water-supply_570-380.jpg

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy