Voda a životní prostředí

Zkušenosti společnosti Sweco s vodohospodářskými a ekologickými projekty sahají více než 100 let do minulosti. Jako jeden z vedoucích hráčů v Evropě v této oblasti je společnost Sweco dobře připravena splnit náročné ekologické požadavky budoucnosti. Komplexní odbornost společnosti Sweco pomáhá klientům najít řešení, která jsou optimální z hlediska životního prostředí i zdrojů. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje řešení dodávek vody, čištění odpadních vod, nakládání s pevnými odpady a obnovu stanovišť. Společnost Sweco rovněž zpracovává různé druhy ekologických studií a hodnocení vlivu na životní prostředí.

 • Vodárenství
 • Kanalizace a čištění odpadních vod
 • Hydrotechnika a hydroenergetika, povodňová ochrana
 • Odpadové hospodářství
 • Rekultivace a krajinné inženýrství
 • Ekologické inženýrství
 • Vývoj SW pro vodní hospodářství

Odpadové hospodářství

Sweco Hydroprojekt patří mezi první konzultační firmy v Evropě, které si osvojily moderní a systematický přístup k navrhování zařízení pro ukládání odpadů. Podle projektové dokumentace Sweco Hydroprojekt byla uvedena do provozu řada velkých zařízení pro sběr, recyklování a skládkování odpadů. Velký počet z těchto zařízení byl navržen pro nebezpečné odpady a také pro kaly všech druhů a nejrůznějšího původu.

Projektové a inženýrské služby k ukládání odpadů jsou pouze částí nabídky prací společnosti Sweco Hydroprojekt. Pomoc zákazníkům zahrnuje dlouhodobé plánování systémů nakládání s odpady (sběr, doprava, další využívání nebo recyklování a konečné zneškodnění nevyužitelného zbytku na skládkách nebo ve spalovnách), a to jak na regionální, tak na komunální úrovni.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Posudky a vyhodnocení současného stavu

- Generely odpadového hospodářství (regionální, komunální, průmyslové)

- Skládky odpadů, rekultivace a další využití starých skládek odpadů

- Generální studie systémů nakládání s odpady a zneškodňování odpadů

- Navrhování lokálních systémů sběru odpadů

- Různé recyklační technologie a zařízení, kompostovací systémy

- Čištění odpadních vod ze skládek odpadů

- Jímání a bezpečné nakládání se skládkovým plynem

- Ukládání a likvidace odpadu, včetně ukládání nebezpečných opadů a kalů

- Sběr odpadu, řízení nakládání s odpadem

/siteassets/images/services/a01_water-supply_570-380.jpg

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy