Voda a životní prostředí

Zkušenosti společnosti Sweco s vodohospodářskými a ekologickými projekty sahají více než 100 let do minulosti. Jako jeden z vedoucích hráčů v Evropě v této oblasti je společnost Sweco dobře připravena splnit náročné ekologické požadavky budoucnosti. Komplexní odbornost společnosti Sweco pomáhá klientům najít řešení, která jsou optimální z hlediska životního prostředí i zdrojů. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje řešení dodávek vody, čištění odpadních vod, nakládání s pevnými odpady a obnovu stanovišť. Společnost Sweco rovněž zpracovává různé druhy ekologických studií a hodnocení vlivu na životní prostředí.

 • Vodárenství
 • Kanalizace a čištění odpadních vod
 • Hydrotechnika a hydroenergetika, povodňová ochrana
 • Odpadové hospodářství
 • Rekultivace a krajinné inženýrství
 • Ekologické inženýrství
 • Vývoj SW pro vodní hospodářství

Kanalizace a čištění odpadních vod

Péče o čistotu vod a zodpovědné nakládání s odpadními vodami jsou základními požadavky rozvoje společnosti a aglomerizovaného území. Sweco Hydroprojekt poskytuje trvalá řešení ochrany kvality vody a čištění odpadních vod, nabízí komplexní služby spojené s odváděním a čištěním městských i průmyslových odpadních vod. Kromě navrhování nových ČOV řeší i rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV, které v současnosti nesplňují odtokové parametry z hlediska požadavků evropské legislativy. Navržená řešení zohledňují environmentální potřeby a jejich výsledkem je snížení energetické náročnosti a zvýšení úrovně řízení procesů.

Odvádění, čištění a likvidace odpadních splaškových vod musí být prováděna takovým způsobem, aby nebylo ohroženo lidské zdraví a nedošlo ke znehodnocení povrchových a podzemních zdrojů vod. Koncepční řešení odvádění odpadních vod z urbanizovaného povodí se nazývá generel odvodnění. Dynamický rozvoj zástavby území požaduje co nejpodrobnější popis a vyhodnocení současného stavu, vytvoření kompletního modelu s co nejpřesnějšími vstupy, aby bylo možné podrobně navrhnout požadované výhledové řešení. V současnosti se prosazuje tzv. integrovaný přístup, který posuzuje všechny prvky odvodnění a procesy při odvádění odpadních vod ve vzájemných souvislostech.

Sweco Hydroprojekt řeší nakládání s vodami splaškového i srážkového charakteru systematickou cestou a s využitím nejúčinnějších dostupných nástrojů a prostředků s cílem trvale udržitelného vodního hospodářství dané lokality.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

Čistírny odpadních vod

- Technologie čištění odpadních vod a její matematické modelování
- Komunální (městské) čistírny odpadních vod – navrhování, modernizace, rekonstrukce
- Odstraňování nutrientů
- Terciární stupně čištění odpadních vod
- Hygienické zabezpečení vyčištěných odpadních vod
- Posuzování vlivu odpadních vod na recipient
- Kalová a plynová hospodářství a likvidace kalů
- Diagnostika a posouzení účinnosti ČOV
- Ekonomika čistírenských procesů a systémů
- Provozní řády čistíren odpadních vod
- Zaškolení a výcvik obsluhy, uvádění do provozu
- Čistírny průmyslových, zemědělských a potravinářských odpadních vod
- Recyklační technologie městských i průmyslových odpadních vod (systémy recyklace odpadní vody)

Stoky a stokové sítě

- Návrhy a projekty nových nebo rozšíření existujících systémů
- Sanace a rekonstrukce stokových sítí
- Monitoring, matematické modelování stokových sítí (generely kanalizace)
- Optimalizace stokových systémů a jejich provozu
- Kontrola přívalových vod, akumulace ve stokové síti
- Metody snižování vypouštění odpadních vod ze stokové sítě a snižování případných negativních ekologických vlivů na recipient
- Interakce stokových sítí s recipienty
- Provozní řády stokových systémů, kanalizační řády
- Simulační modely

Kanalizace

- Kanalizační sběrače a přivaděče
- Kanalizační sítě, stoky
- Čerpací stanice odpadních vod
- Systémy městského odvodnění
- Odvádění a retence srážkových vod
- Koncepční materiály

Generely odvodnění

- Generely odvodnění (kanalizace), koncepce
- Studie proveditelnosti (odvodnění)

Odvádění splaškových a srážkových (dešťových) vod

- Odvádění a retence srážkových vod
- Vliv vypouštění odpadních vod z oddělovačů na recipienty
- Kanalizační sběrače a přivaděče
- Čerpací stanice
- Simulační modely

/siteassets/images/services/a01_water-supply_570-380.jpg

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy