Voda a životní prostředí

Zkušenosti společnosti Sweco s vodohospodářskými a ekologickými projekty sahají více než 100 let do minulosti. Jako jeden z vedoucích hráčů v Evropě v této oblasti je společnost Sweco dobře připravena splnit náročné ekologické požadavky budoucnosti. Komplexní odbornost společnosti Sweco pomáhá klientům najít řešení, která jsou optimální z hlediska životního prostředí i zdrojů. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje řešení dodávek vody, čištění odpadních vod, nakládání s pevnými odpady a obnovu stanovišť. Společnost Sweco rovněž zpracovává různé druhy ekologických studií a hodnocení vlivu na životní prostředí.

 • Vodárenství
 • Kanalizace a čištění odpadních vod
 • Hydrotechnika a hydroenergetika, povodňová ochrana
 • Odpadové hospodářství
 • Rekultivace a krajinné inženýrství
 • Ekologické inženýrství
 • Vývoj SW pro vodní hospodářství

Ekologické inženýrství

EIA

Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí a lidské zdraví. Cílem posuzování je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a koncepcí na životní prostředí ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí. Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich realizací. Proces má několik fází – tzv. zjišťovací řízení a následně vlastní fázi posuzování.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Hodnocení vlivu staveb a technologií na životní prostředí

- Dokumentace a posudky EIA,

- Ekologické audity

- Rizikové analýzy

- Sanace starých environmentálních zátěží

- Obnova kvalitního životního prostředí venkovských oblastí

- Podpora systémů územní stability

- Územní studie obnovy a ochrany prostředí

/siteassets/images/services/a01_water-supply_570-380.jpg

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy