Voda a životní prostředí

Zkušenosti společnosti Sweco s vodohospodářskými a ekologickými projekty sahají více než 100 let do minulosti. Jako jeden z vedoucích hráčů v Evropě v této oblasti je společnost Sweco dobře připravena splnit náročné ekologické požadavky budoucnosti. Komplexní odbornost společnosti Sweco pomáhá klientům najít řešení, která jsou optimální z hlediska životního prostředí i zdrojů. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje řešení dodávek vody, čištění odpadních vod, nakládání s pevnými odpady a obnovu stanovišť. Společnost Sweco rovněž zpracovává různé druhy ekologických studií a hodnocení vlivu na životní prostředí.

 • Vodárenství
 • Kanalizace a čištění odpadních vod
 • Hydrotechnika a hydroenergetika, povodňová ochrana
 • Odpadové hospodářství
 • Rekultivace a krajinné inženýrství
 • Ekologické inženýrství
 • Vývoj SW pro vodní hospodářství

Vodárenství

Vodárenství je technický obor, který nás po staletí provází každodenním životem. Zabývá se jímáním odběrem, úpravou, akumulací, dopravou a rozvodem vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. Sweco Hydroprojekt má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti, jak dokládají mnohé realizované projekty, např. největší úpravna vody v České republice - Želivka. V současné době nabývá na významu komplexní přístup k rekonstrukcím stávajících systémů s důrazem na kvalitu dodávané vody, ekonomiku provozu, úspory energie, zavádění nových technologií a trvale udržitelný rozvoj s ohledem na životní prostředí.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

Výroba pitné vody

- Zdroje pitné vody (zdroje podzemní i povrchové surové vody, jímací objekty, prameniště, vodárenské nádrže)
- Řešení ochranných pásem vodních zdrojů

Úpravny vody

- Kalová hospodářství úpraven vod (kalová koncovka)
- Úprava vody pro průmyslové účely
- Návrhy technologie úpravy vody
- Provozní řády úpraven vody a vodárenských systémů
- Zaškolení a výcvik obsluhy, uvádění do provozu

Doprava vody (surové i upravené)

- Čerpací stanice
- Vodojemy
- Vodovodní potrubí; Přiváděcí a páteřní řady
- Posuzování vodního rázu, protirázová ochrana

Distribuce pitné vody

- Vodárenské systémy
- Skupinové vodovody
- Distribuční vodojemy, podzemní i věžové
- Rozvodné sítě
- Sanace a rekonstrukce vodovodních sítí, bezvýkopové technologie

- Tlaková pásma, Optimalizace vodárenských rozvodných systémů, matematické modelování
- Programy na snižování úniků vody
- Průmyslové vodovody

Koncepční práce

- Generely zásobení vodou
- Rozvojové plány (programy rozvoje vodovodů a kanalizací), koncepce zásobení vodou
- Koncepční řešení zásobení vodou
- Simulační modely
- Ekonomika vodárenských procesů a systémů
- Komplexní řešení vodního hospodářství pro průmysl

Strojní a elektro-technologická zařízení (ÚV, ČS, vodojemy apod.)

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy