Tvorba norem pro vodní hospodářství a ekologii

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělil Sweco Hydroprojekt licenci k používání označení Centrum technické normalizace (CTN).

  • Normy

Normy

Seznam odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV) a odpadového hospodářství (TNO) (PDF)

Přehled technických doporučení, směrnic a ostatních podkladů pro vodní hospodářství (PDF)

Seznam technických norem - Vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství (PDF)

Připravované normy (PDF)

Pracovníci Centra technické normalizace v Sweco Hydroprojekt zpracovávají normy vodního hospodářství, které pokrývají tyto obory:

    vodárenství
    kanalizace
    hydrologie
    hydrotechnika
    ochrana vod
    hydromeliorace
    jakost vod
    charakterizace kalů.

Pracovníci Centra technické normalizace připravují také normy odpadového hospodářství a normy týkající se kvality půdy.

Připomínkujeme návrhy evropských a mezinárodních norem zpracované technickými komisemi CEN/TC 164 Vodárenství, CEN/TC 165 Kanalizace, CEN/TC 230 Rozbor vod, CEN/TC 292 Charakterizace odpadů, CEN/TC 308 Charakterizace kalů, CEN/TC 318 Hydrometrie, ISO/TC 113 Hydrometrie, ISO/TC 147 Jakost vod, ISO/TC 190 Kvalita půdy a ISO/TC 224 Hodnocení služeb v oblasti zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod. Po vydání tyto normy zavádíme překladem do soustavy ČSN jako normy ČSN EN nebo ČSN ISO.

Kromě toho zpracováváme tzv. "čisté" ČSN, což jsou normy připravené v České republice. Zpracovali jsme také soubor přibližně 80 odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV) a odvětvových technických norem odpadového hospodářství (TNO).

Pro potřeby projektantů ve vodním hospodářství vydáváme typizační směrnice, technická doporučení a další podklady.

Sweco Hydroprojekt spolupracuje s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a mj. je autorem základních českých norem, které upravují navrhování a provoz zařízení pro nakládání a zneškodňování odpadů. Všechny normy, které byly připraveny v posledních letech, jsou kompatibilní s normami, zákony a předpisy Evropské unie.

  • Vladimír
    Mikule
    Technický ředitel, místopředseda představenstva
    +420 261 102 256
    bqrfyng r-znvy