Stavby pro průmysl

Společnost Sweco nabízí přizpůsobená komplexní řešení všech druhů technických investic v průmyslovém sektoru. Naše služby technologického inženýrství zvyšují konkurenceschopnost našich klientů a podporují jejich základní provozní procesy. Klíčovým faktorem úspěchu je podrobný dialog o podnikání klienta. Naši technici se účastní investičních projektů ve výrobních procesech, výrobě energie, těžařství, průmyslu a v námořním odvětví. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje vše od konzultačních inženýrských služeb až po plánování a design a řízení projektů.

 • Čistírny odpadních vod
 • Úpravny vody
 • Průmyslové zóny a areály
 • Povodňová ochrana průmyslových areálů

Průmyslové zóny a areály

Sweco Hydroprojekt se zabývá zpracováním investičních a koncepčních záměrů a projektové dokumentace pro výstavbu, rozvoj a regeneraci průmyslových zón a areálů. Jedná se o komplexní inženýrskou a technickou činnost zahrnující návrh realizace nové zainvestované plochy včetně související infrastruktury nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny, popřípadě revitalizaci ploch typu brownfields.

Příkladem realizovaného projektu na zelené louce (greenfields) je „Průmyslová zóna Ovčáry – areál výrobního závodu „TPCA Kolín“ (Toyota) – likvidace odpadních vod“. Rozsáhlý areál, v němž je situován i závod TPCA Kolín, vyžadoval návrh a řešení komplexního odkanalizování výrobního závodu. Pro odvedení průmyslových odpadních vod bylo nutné speciální řešení. Na čištění odpadních vod musela být navržena a realizována ne zcela běžná technologie, kdy mechanicko-biologické čištění odpadních vod je doplněno chemickým dočišťováním.

Příkladem revitalizace je návrh sanace rozvojové zóny Hrušov. Zóna Hrušov má v současné době charakter sociálního brownfieldu“. Dané území (o rozloze cca 35 ha) bylo dříve zastavěno nízkopodlažní souvislou zástavbou - rodinnými domy. Celé území je poddolováno a trpí celoplošnými poklesy v důsledku dříve prováděné důlní činnosti. Toto území bylo dříve obydleno a systematicky užíváno cca do roku 1989, kdy začalo docházet k jeho částečnému vysídlování, a to právě v souvislosti s poklesy zájmového území v důsledku dřívější důlní činnosti. Při povodních v roce 1997 došlo k zaplavení celé oblasti a k její totální devastaci. Sweco Hydropojekt vypracoval projekt sanace zájmového území. Podle schváleného územního plánu se zde do budoucna počítá s výstavbou zóny pro komerční využití.

Naše služby v této oblasti:

- studie využitelnosti území ve variantním řešení

- koncepce napojení na stávající infrastrukturu

- architektonické a objemové studie plánovaného záměru

- studie proveditelnosti

- předprojektová příprava projektů regenerace brownfields

- dokumentace pro územní rozhodnutí

- dokumentace pro stavební povolení

- dokumentace pro provádění stavby

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy