Stavby pro průmysl

Společnost Sweco nabízí přizpůsobená komplexní řešení všech druhů technických investic v průmyslovém sektoru. Naše služby technologického inženýrství zvyšují konkurenceschopnost našich klientů a podporují jejich základní provozní procesy. Klíčovým faktorem úspěchu je podrobný dialog o podnikání klienta. Naši technici se účastní investičních projektů ve výrobních procesech, výrobě energie, těžařství, průmyslu a v námořním odvětví. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje vše od konzultačních inženýrských služeb až po plánování a design a řízení projektů.

 • Čistírny odpadních vod
 • Úpravny vody
 • Průmyslové zóny a areály
 • Povodňová ochrana průmyslových areálů

Povodňová ochrana průmyslových areálů

Sweco Hydroprojekt řeší kromě klasické protipovodňové ochrany (PPO urbanizovaných území) i ochranu průmyslových areálů, která je do jisté míry komplikovanější a z technického hlediska složitější.

Složitost spočívá zejména ve vysoké koncentraci inženýrských sítí na relativně malém prostoru, větším riziku z hlediska potenciálních škod v případě zaplavení daného území a dále pak z hlediska získávání informací o provozu průmyslového areálu (strategické, specifické a někdy utajené informace).

Otázka PPO průmyslových areálů, skladů nebezpečných látek a odpadů je prvořadým úkolem v oblasti ochrany životního prostředí.

Pro strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nutné znát rozsah potenciálně ohroženého území a charakteristiky průběhu povodně. Teprve na základě těchto charakteristik je možné identifikovat stupeň ohrožení a rozsah možných škod.

Pro kvalitní návrh protipovodňových opatření průmyslových areálů je nezbytná dlouholetá zkušenost a inženýrská praxe ověřená reálnou funkcí navržených opatření za povodňových stavů.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Riziková analýza zahrnující studii odtokových poměrů a výpočet průběhu hladin povodňových průtoků

- Návrh protipovodňových opatření

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy