Stavby pro průmysl

Společnost Sweco nabízí přizpůsobená komplexní řešení všech druhů technických investic v průmyslovém sektoru. Naše služby technologického inženýrství zvyšují konkurenceschopnost našich klientů a podporují jejich základní provozní procesy. Klíčovým faktorem úspěchu je podrobný dialog o podnikání klienta. Naši technici se účastní investičních projektů ve výrobních procesech, výrobě energie, těžařství, průmyslu a v námořním odvětví. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje vše od konzultačních inženýrských služeb až po plánování a design a řízení projektů.

 • Čistírny odpadních vod
 • Úpravny vody
 • Průmyslové zóny a areály
 • Povodňová ochrana průmyslových areálů

Úpravny vody

Sweco Hydroprojekt se zabývá problematikou úpravy pitné vody včetně řešení navazujících vodárenských systémů od svého vzniku před 60 lety. V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se práce soustředily na přípravu projektů pro nové úpravny vody, v té době byly vypracovány projekty pro řadu významných úpraven vody – ÚV Želivka, ÚV Hradiště, ÚV Plzeň, ÚV Plav, ÚV Nová Ves a řady dalších v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Od devadesátých let 20. století se práce přesunuly do oblasti rekonstrukce úpraven vody. První velkým projektem, který byl realizován v letech 1992 – 2001, byla rekonstrukce úpravny vody Podolí v Praze. Na ně pak navázala rekonstrukce řady dalších úpraven vody - Rečkov, Hradiště, Souš, Hajská, Jirkov, III. Mlýn, Káraný, Mostiště, Meziboří, Plzeň a dalších. Na základě získaných zkušeností Sweco Hydroprojekt ve spolupráci s dalšími odborníky vypracoval doporučení a řešení jak postupovat v případě rekonstrukcí úpraven vody, s cílem dosáhnout co největšího efektu rekonstrukce a prodloužení životnost objektu.

Řešená předprojektová a projektová příprava rekonstrukce úpravny vody je zpracovávána v těchto krocích (fázích projektu):

- riziková analýza zdrojů pitné vody ve vodárenské soustavě či vodárenském systému

- audit úpravny vody

- chemicko-technologický procesní průzkum úpravny vody

- stavebně-technických průzkum

- posouzení technického stavu technologického zařízení

- studie proveditelnosti a poloprovozní a modelové zkoušky

- podrobné posouzení technického a provozního stavu úpravny vody

- dokončení analýzy jakosti surové a upravené vody, posouzení účinnosti jednotlivých technologických stupňů

- vyhodnocení výkonu úpravny vody z hlediska dlouhodobé spotřeby vody a prognózy do budoucnosti diskuze významu úpravny vody v systému zásobování, případně stanovení havarijního výkonu a podmínek jak bude úpravna vody při havarijním výkonu provozována

- návrh koncepce rekonstrukce ve variantách,posouzení možných variant rekonstrukce, vyhodnocení variant z pohledu zajištění požadované kvality upravené vody, z pohledu provozních a investičních nákladů

- doporučení postupu prací, návrh etapizace rekonstrukce při dodržení požadavků na jakost pitné vody

- projektová dokumentace

- realizace stavby

- zkušební provoz

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy