Stavby pro energetiku

Komplexní odbornost společnosti Sweco v oblasti služeb souvisejících s rozvodem energií pokrývá všechna stádia energetického dodavatelského řetězce - počínaje výrobou až po distribuci a spotřebu. Cílem je pomoci našim klientům vyvíjet bezpečné, hospodárné a ekologicky udržitelné dodávky energie. Společnost Sweco je průkopníkem inovativních řešení, která omezují používání fosilních paliv. Poskytujeme také řešení, která rozvíjejí a zdokonalují tradiční typy energetických zařízení.

 • Technologické vody pro tepelné a jaderné elektrárny
 • Využití bioplynu z kalového hospodářství ČOV
 • Čištění odpadních vod z energetických provozů
 • Hydroenergetika

Hydroenergetika

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů nabývá v posledních letech stále většího významu. Jedním z nejdůležitějších zdrojů je využití vodní energie. Sweco Hydroprojekt je autorem velkého množství projektů hydrotechnických a hydroenergetických děl pro domácí i zahraniční investory, některé z projektů byly také zajišťovány ve spolupráci s renomovanými zahraničními partnery, pro které připravoval nebo připravuje projektovou dokumentaci velkých částí příslušných hydroenergetických soustav.

Během existence Sweco Hydroprojekt byla k plné spokojenosti zákazníků vyprojektována a instalována na velkých a menších hydroenergetických dílech energetická kapacita v souhrnu značně přesahující 9000 MW.

V oboru hydroenergetického inženýrství zasluhují pozornost některé velké projekty realizované v předchozích desetiletích, zejména:

 • Kompletní projektové služby pro výstavbu Vltavské kaskády (700 MW instalovaného energetického výkonu), zahrnující šest betonových přehradních hrází různých typů, včetně rekonstrukce přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice
 • Podstatná část projektových a inženýrských služeb pro Vážskou kaskádu (500 MW instalovaného energetického výkonu)
 • Kompletní projekt zásobování vodou pro Jadernou elektrárnu Temelín včetně dvou vodních děl na Vltavě s energetickým využitím, čerpací stanice, přívodního a odpadního potrubí a souvisejících zařízení. Tento vodohospodářský systém byl uveden do provozu v roce 1995.

V současné době je činnost Sweco Hydroprojekt zaměřena na projekty malých vodních elektráren a projekty vodních elektráren v zahraničí.

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy