Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství je ve skutečnosti především o bezpečnosti. Budovy musí být postaveny tak, aby si udržely vysokou kvalitu po dlouhou dobu, a musí být bezpečné pro život i práci. Inženýři pozemního stavitelství ve společnosti Sweco díky svému tvůrčímu přístupu i hlubokým znalostem splňují požadavky jednotlivých stavebních projektů. Navrhujeme a plánujeme budovy pro průmyslové účely, budovy určené k bydlení, podnikání, školy, nemocnice i sportovní zařízení. Díky dlouholetým a podrobným zkušenostem je společnost Sweco schopna poskytnout svým klientům podporu v kritických rozhodnutích a jednat jako cenný partner v raných fázích přípravy a realizace projektu. Naším základním cílem je vždy zajistit vysokou kvalitu staveb po celou dobu jejich životnosti.

  • Statika staveb

Statika staveb

Sweco Hydroprojekt kromě typických objektů vodohospodářských staveb projektuje jako jejich součást nebo i mimo vodní hospodářství i objekty odlišného charakteru - stavby pro bydlení, polyfunkční budovy, objekty občanské vybavenosti, průmyslové areály apod. Projekty takových objektů a staveb řešíme komplexně, v celé šíři požadavků jak formálních z hlediska platné legislativy, tak uživatelských ze strany objednatelů. Odborníci Sweco Hydroprojekt tedy řeší i otázky architektonické a výtvarné koncepce a detailů, stavební fyziky (akustika, osvětlení, tepelná technika budov) i vybavení TZB. Naši specialisté projektují celou škálu inženýrských staveb - mosty menších rozpětí pro komunikace, potrubní mosty, opěrné zdi, podzemní díla (kolektory a štoly), objekty pro nakládání s odpady apod.

Řešíme celou škálu konstrukčních částí projektů. Jedná se o projektování běžného i speciálního založení staveb, železobetonových nosných monolitických, montovaných nebo spřažených konstrukcí, speciálních předpínaných železobetonových konstrukcí, ocelových, ocelobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí. Samozřejmou součástí naší činnosti je výkon autorského dozoru na projektovaných stavbách. Ve zvláštních případech vykonáváme funkci supervizora nad projekty jiných zhotovitelů, vesměs pro jejich stavebně konstrukční a statické řešení. Výše uvedené práce zajišťujeme ve všech projektových stupních. Při navrhování pozemních, inženýrských i vodohospodářských staveb uplatňujeme z hlediska mechanické odolnosti, stability a požární odolnosti u nás již platné evropské normy - tzv. Eurokódy, na jejichž zavádění se aktivně podílíme. Pro projekty rekonstrukcí staveb zajišťujeme i stavebně technický průzkum včetně diagnostiky betonových konstrukcí, vesměs ve spolupráci s renomovanými specialisty. Na základě odborné interpretace výsledků průzkumu navrhujeme optimální technické a ekonomické řešení rekonstrukce z hlediska užitých materiálů a další životnosti stavby. Dále jako nutný podklad pro každý projekt zajišťujeme další průzkumné práce.

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Zajištění inženýrsko-geologických průzkumů

- Posuzování základových poměrů při zemních pracích na realizovaných stavbách

- Návrh konstrukcí ve všech materiálových variantách

- Statické a dynamické výpočty všech typů konstrukcí pozemních staveb, zejména průmyslových a inženýrských objektů

- Řešení statických poruch a havárií

- Statické posudky stávajících konstrukcí

- Zpracování architektonických studií včetně 3D vizualizací

/siteassets/images/services/structural1_570-380.jpg

  • Vladimír
    Mikule
    Technický ředitel, místopředseda představenstva
    +420 261 102 256
    bqrfyng r-znvy