Architektura a urbanistické plánování

Společnost Sweco vytváří architekturu pro dlouhodobě udržitelnou společnost a přispívá ke kvalitnímu prostředí, ve kterém mohou lidé žít, pracovat, učit se, hrát si a léčit se. Společnost Sweco disponuje možnostmi projektování interiérů, krajinářské architektury, urbanistického plánování, socioekonomického hodnocení a analýzy důsledků. Služby společnosti rovněž zahrnují pokročilou vizualizaci, dlouhodobě udržitelný rozvoj a strategickou analýzu. Tato široká odbornost umožňuje interdisciplinární koordinaci a je životně důležitá k dosažení úspěchů při řešení velkých a složitých úkolů. Sweco Hydroprojekt respektuje požadavky, které souvisejí s užitečností stavby, jako např. nízká spotřeba energie, cena stavby, soulad s ekologickými zásadami. K prioritám projektů, které zahrnují nadzemní objekty, patří citlivé začlenění do okolního prostředí, zachování vegetačních prvků, ohleduplnost k lidem a k přírodě.

 • Architektura budov
 • Pozemní stavitelství
 • Územní plánování
 • Krajinné inženýrství a architektura
 • Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

K prostorovému a funkčnímu uspořádání pozemků ve veřejném zájmu slouží pozemkové úpravy, které prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují, nebo dělí pozemky, zabezpečují jejich přístupnost a využití, vyrovnávají jejich hranice tak aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Jejich účelem je také zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí, ochrany a zúrodnění půdy, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování. Sweco Hydroprojekt úspěšně dokončil a realizoval včetně zápisů do katastru nemovitostí jak návrhy jednoduchých, tak komplexních pozemkových úprav v návaznosti na dokončené návrhy vypracoval řadu prováděcích projektů pro společná zařízení (polní cesty, poldry, otevřené příkopy, prvky územních systému ekologické stability).

Naše stěžejní služby v této oblasti:

- Návrhy jednoduchých pozemkových úprav

- Návrhy komplexních pozemkových úprav

- Prováděcí projekty pro společná zařízení

 • Vladimír
  Mikule
  Technický ředitel, místopředseda představenstva
  +420 261 102 256
  bqrfyng r-znvy